Dzisiaj jest: 19.10.2018, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Ogłoszenie:

Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalist

dodano: 2018.10.11 ważne do: 2018.10.24 wyświetleń: 14
Szczegóły ogłoszenia:

Zawiercie przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 629820-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.

Powiat Zawierciański

Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) - Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Zawierciański

Regon: 27625525200000

ulica: ul. Sienkiewicza

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42-400

Miejscowość: Zawiercie

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 450 71 00

e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl

Fax: 326 721 971

Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.powiat.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca - Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu

Adres:

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80

Numer referencyjny:

RI-II.272.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80". 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) - Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. 3. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) Docieplanie ścian piwnic i cokołu b) Kanalizacja deszczowa c) Docieplanie ścian d) Docieplanie stropodachów e) Remont pokrycia dachu f) Docieplenie wewnętrzne piwnic g) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej h) Instalacja odgromowa i) Montaż budek lęgowych dla jerzyka. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają również: dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót, wszelkie uzgodnienia, warunki, opinie, decyzje i zgłoszenia, Decyzja RDOŚ nr WPN.6401.486.2018.MS z 13.09.2018 r. oraz Projekt umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym okres gwarancji, który stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert (podać pełną liczbę miesięcy w zakresie: 48 miesięcy - 60 miesięcy). Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w tym: a) przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie b) ponosi koszty z tytułu jw. c) na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 7. Rozwiązania równoważne: a) Jeżeli w STWiOR i innych dokumentach przetargowych użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją. b) Ilekroć mowa jest o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np." należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej. c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w SIWZ, STWiOR i innych dokumentach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80 w celu uzyskania niezbędnych danych do przygotowania rzetelnej oferty. Na wniosek zainteresowanych wykonawców Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej, a o wyznaczonym terminie poinformuje niezwłocznie zainteresowanych wykonawców oraz zamieści stosowaną informację na stronie internetowej. W przypadku zgłoszenia wniosku wykonawcy po wyznaczonym już terminie wizji lokalnej - Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin. 9. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na czynnym obiekcie. Przychodnia na czas prowadzenia robót budowlanych nie zostanie zamknięta. Wykonawca winien zaplanować oraz wykonywać roboty budowlane w taki sposób, aby nie zaburzać normalnego trybu jej funkcjonowania. 10. Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 11. Kolejność wykonywania prac zostanie ustalona z Zamawiającym oraz z Inspektorem nadzoru. 12. Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obiekcie w trakcie jego codziennej działalności. 13. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP, oznakować i zabezpieczyć teren prowadzenia robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. 14. Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz do ich zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy uporządkować teren. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest teren inwestycji doprowadzić do stanu nie gorszego niż pierwotny. 15. W czasie wykonywania robót Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem) zapewni stały dojazd do obiektów położonych przy realizowanej inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przy zachowaniu ciągłości pracy obiektów. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca lub podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. W związku z powyższym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych) - prac objętych przedmiotem zamówienia: a) Docieplanie ścian piwnic i cokołu b) Kanalizacja deszczowa c) Docieplanie ścian d) Docieplanie stropodachów e) Remont pokrycia dachu f) Docieplenie wewnętrzne piwnic g) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej h) Instalacja odgromowa i) Montaż budek lęgowych dla jerzyka. Wymóg nie dotyczy osób pełniących funkcje: kierownika budowy, dostawców materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, co szczegółowo zostało określone w Załączniku nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. 17. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Pzp) - dokumentacja projektowa, na podstawie której realizowane będzie zamówienie wykonana została zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników. 18. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł, przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Jeżeli termin ważności ubezpieczenia jest krótszy od okresu obowiązywania umowy - nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. W przypadku zmiany terminu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć ważność umowy ubezpieczenia (lub polisy). Niedostarczenie w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia kopii opłaconej umowy ubezpieczenia (lub polisy) o przedłużonym terminie ważności traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

II.5) Główny kod CPV:

45210000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45443000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

-

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

-

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto polegającą na termomodernizacji budynku 2. skieruje do realizacji zamówienia kierownika budowy - jedną osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Nie

Informacje dodatkowe:

-

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział X pkt. 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1. wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane należycie w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty, składanej z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale X SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczenia stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty Wykonawca załącza: a) Potwierdzenie wniesienia wadium b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, c) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, jeżeli Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział X pkt. 3) zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1. wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane należycie w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). Uwagi: 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 2) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich winien złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp i podpisać we własnym imieniu (każdy wspólnik spółki cywilnej lub każdy konsorcjant - odrębnie)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, obejmować cały okres związania ofertą i może zostać wniesione w: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. 94 2030 0045 1110 0000 0176 1970 z dopiskiem "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80". 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna takie, które w wyznaczonym terminie znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 309 (III piętro) - Referat zamówień publicznych, a kserokopię dowodu wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formach, o których mowa pkt. 2 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie pieniężnej zobowiązany jest wpłacić je na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Zawierciu nr konta: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU NR 73 2030 0045 1110 0000 0176 1960 3. Przyjęcie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie pieniężnej nastąpi z chwilą uznania wniesionej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w Referacie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, pokój nr 309 (III piętro). 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następujących przypadkach: a) zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy 1) wystąpienie "siły wyższej" rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót podyktowanego siłą wyższą. 2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 3) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania 4) w przypadku wystąpienia problemów technicznych, wynikających z realizacji robót budowlanych w użytkowanym obiekcie, leżących po stronie Zamawiającego, a uniemożliwiających terminowe wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia - termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do usunięcia problemów technicznych na uzasadniony wniosek wykonawcy, 5) wystąpienia prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót. 6) konieczność realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp lub dokonywania zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 tej ustawy, o ile dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane lub dokonywane zmiany maja wpływ na termin wykonania zamówienia, 7) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót; 8) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wywołująca konieczność zmiany sposobu i terminu jego realizacji - termin realizacji może zostać przedłużony o czas niezbędny do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, b) inne przypadki uzasadniające dopuszczalność zmiany postanowień umowy: 1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących podatku VAT, wysokości opłat urzędowych - dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmiana przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 3) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / ustanie stosunku pracy/choroba lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 4) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej lub z mocy samego prawa, w wyniku dziedziczenia lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 5) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów i/lub urządzeń, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych (bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy) 6) zmiana terminów płatności wynikających ze zmian wprowadzonych przez instytucję współfinansującą zadanie 2. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej, i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-10-24

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Zawiercie

Kontakt
Powiat Zawierciański
ul. Ul. Sienkiewicza, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.