Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Rewitalizacja społeczno - przestrzenna obszaru nr 11 w cen

dodano: 2019.01.09 ważne do: 2019.01.23 wyświetleń: 10
Szczegóły ogłoszenia:

Nowy Dwór Gdański przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 497453-N-2019 z dnia 2019-01-08 r.

Gmina Nowy Dwór Gdański

Rewitalizacja społeczno - przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański

Regon: 17074789100000

ulica: ul. Wejhera

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 82100

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 552 472 401

e-mail: urzad@miastonowydwor.pl

Fax: 552 472 405

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miastonowydwor.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.miastonowydwor.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.miastonowydwor.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kuriersiej

Adres:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja społeczno - przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego

Numer referencyjny:

ZP.271.30.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie zadań w ramach projektu "Rewitalizacja społeczno - przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego" w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmującego swym zakresem: część 1 - Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych część 2 - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga Część 1 - Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji (w tym: decyzji zezwalającej na prowadzenie prac przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 - 852 Gdańsk, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2. Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie: 2.1. Renowacja i otwarcie loży wraz z mobilnymi ściankami, dostosowanie pomieszczeń dla Centrum Wsparcia Rodziny i Klubu Mieszkańca, 2.2. Remont pomieszczenia szatni w hallu 1 i hallu 2 2.3. Remont hallu 1 i 2, 2.4. Wymiana i remont zewnętrznej oraz wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 2.5. Wymiana instalacji elektrycznej, 2.6. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 2.7. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2.8. Wymiana armatury sanitarnej, 2.9. Ścianki mobilne i szklane, 2.10. Remont dwóch łazienek zlokalizowanych przy hallu 1 oraz jedna na I piętrze, 2.11. Renowacja balustrad, 2.12. Remont widowni, 2.13. Winda zewnętrzna 2.14. Konserwacja elementów kamiennych i lastriko hall 2 i hall 1, 2.15. Renowacja tynków wewnętrznych z przywróceniem pierwotnej kolorystyki na dużej sali widowiskowej i hall 2 i hall 1. 2.16. Wyposażenie meblowe. Zamawiający informuje, iż obiekt został wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu dnia 23.12.1998r. pod nr 571/98, obecnie figuruje w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod nr 1687. Część 2 - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 2. Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie: 2.1. Rozbiórka - miasteczko ruchu drogowego, 2.2. Rozbiórka istniejących garaży, 2.3. Lokalne umocnienia linii brzegowej - nabrzeże, 2.4. Zieleń, 2.5. Górki z ławeczkami, 2.6. Mała architektura, 2.7. Ciąg pieszo - rolkowy - nawierzchnia żywiczna, 2.8. Ciąg pieszy wraz z ławkami - płyty granitowe szare płomieniowane, 2.9. Kładka - budowa nowej, 2.10. Kładka - renowacja istniejącej, 2.11. Oświetlenie. Wszystkie opisane powyżej części zamówienia będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym: decyzji zezwalającej na prowadzenie prac przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 - 852 Gdańsk, pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia. Opracowana dokumentacja musi zostać poprzedzona przygotowaniem koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiającego wraz (w zakresie części I) z opinią Konserwatora Zabytków. Wszelkie koszty wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień, ponosi Wykonawca. 2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów (dotyczy każdej części): 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego wraz z opinią Konserwatora Zabytków - dot. cz. I Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych, 3) koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją oraz uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego - dotyczy cz. II Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga, 4) opinii, uzgodnień, decyzji uzyskanych w trakcie prowadzonych prac projektowych, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót, 5) projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót, 6) projektów wykonawczych wielobranżowych w razie konieczności, 7) operatu wodnoprawnego, opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfi?kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 8) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 9) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 10) dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, 11) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie (dla każdej części): 1) zatwierdzona koncepcja - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja elektroniczna, 2) projekt budowlano dla wszystkich branż - w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż - w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna- wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935), 4) kosztorys inwestorski - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersji elektronicznej w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersji elektronicznej w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowego oryginału oraz 2 w formie cyfrowej dla każdej części. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566 z późn. zm.), 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 7) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018r. poz 1609) 8) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) Opracowanie koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego wraz (dotyczy części I) z opinią Konserwatora Zabytków, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, w zakresie cz. I Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych - uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie prac przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 - 852 Gdańsk 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiaru rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Inspektora Nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 28) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 29) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71200000-045111200-045111300-145223210-145262300-445320000-645453100-845262500-645233200-145300000-045422000-145400000-145421000-445111291-445221113-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Część 1 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem remont, przebudowę lub konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków o wartości minimalnej brutto 500.000,00 zł 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: a) projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; b) projektant w specjalności sanitarnej- minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji wod-kan, co, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; c) projektant w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; d) kierownik budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami konstrukcyjno - budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownika robót; e) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; f) kierownik robót sanitarnych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; g) kierownik prac konserwatorskich - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, doświadczenie: co najmniej 9 miesięcy doświadczenia w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.- zgodnie z zapisami art. 37 a, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067). Część 2 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w szczególności zagospodarowanie bulwaru lub zagospodarowanie nadbrzeża) o wartości minimalnej brutto 500.000,00 zł 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: a) projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; b) projektant w specjalności mostowej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych; c) projektant w specjalności hydrotechnicznej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; d) projektant w specjalności drogowej- minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; e) projektant w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta; f) kierownik budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami konstrukcyjno - budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownika robót; g) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; h) kierownik robót hydrotechnicznych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia hydrotechniczne do kierowania robotami budowlanymi doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; i) kierownik robót mostowych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych; j) kierownik robót drogowych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy (licząc od dnia uzyskania uprawnień) doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 i 2, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. nr 65).

Informacje dodatkowe:

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonawca wskaże dopiero w złożonym na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykazie osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a. Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 1 (dla części 1 i części 2) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b. W zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c) ppkt 2 (dla części 1 i części 2) - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru na załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla wszystkich części wynosi 65 000,00 zł, a dla ofert częściowych: Część 1 - 35 000,00 zł Część 2 - 30 000,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu ZP.271.30.2018 pn. Rewitalizacja społeczno - przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego" - część..... 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-04-30 2020-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, b) Wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego. 10. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, tj. w sytuacji grożącej zaistnieniem szkody finansowej po stronie Zamawiającego, b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty, c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujące się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 2) zmiany osobowe w zakresie: a) zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do świadczenia usług lub kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 3) zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy; 4) zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 5) pozostałe zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-23

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ­ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański; ­ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Krzysztof Pukaczewski, kontakt: adres e-mail pukaczewski@hotmail.com; ­ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ­ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; ­ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; ­ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ­ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ­ posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ­ nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podmioty działające jako wykonawcy przetwarzający dane osobowe podmiotów współpracujących w celu uzyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia tj. dane osobowe udostępnione przez podmioty trzecie, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, dane osobowe konsorcjantów, dane osobowe podwykonawców, zobowiązani są do spełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego zgodnego z RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zagospodarowanie bulwaru wzdłuz rzeki Tuga

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Nowy Dwór Gdański
Kontakt
Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Ul. Wejhera, 82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.