Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Budowa świetlic przysłupowych

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.01.30 wyświetleń: 13
Szczegóły ogłoszenia:

Wleń przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 499740-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Budowa świetlic przysłupowych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: PROW

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Regon: 53124600000

ulica: pl. Bohaterów Nysy

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59610

Miejscowość: Wleń

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 757 136 438

e-mail: sekretariat@wlen.pl

Fax: 757 137 050

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

PISEMNE

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlic przysłupowych

Numer referencyjny:

ZP.271.15.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlic przysłupowych w miejscowościach Bystrzyca i Radomice w podziale na części: Część I "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca" Część II "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice" 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Część I "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca" Do wykonania jest budynek o funkcji świetlicy wiejskiej mieszczący: 1. Na poziomie parteru: 1.1. hol wejściowy mieszczący szatnię, połączony z klatką schodową prowadzącą na poddasze, 1.2. salę spotkań gromadzkich do 50 osób, dostępną z holu wejściowego, usytuowaną w tzw. "izbie zrębowej", otwartą na całą wysokość budynku, 1.3. pomieszczenie gospodarcze dla Kół Gospodyń Wiejskich, dostępne z przestrzeni wewnętrznego korytarza, 1.4. zaplecze sanitarne mieszczące toaletę damską z opcją obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaletę męską, dostępne bezpośrednio z holu wejściowego, 1.5. pomieszczenie techniczne (kotłownię), dostępną z przestrzeni wewnętrznego korytarza. 2. Na poziomie poddasza: 2.1. salę zajęć dydaktycznych (np. pracownię komputerową) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej, 2.2. siłownię (fitness) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej. Powierzchnia zabudowy ok. 137 m2 Powierzchnia całkowita ok. 160 m2 Powierzchnia użytkowa ok. 140 m2 Kubatura ok. 890 m3 Wysokość do kalenicy 8,80 m ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNIO - PRZESTRZENNE Do wykonania jest ŚWIETLICA PRZYSŁUPOWA w postaci domu przysłupowego wolnostojącego typu parterowego wraz z użytkowym poddaszem, tworzący typ zabudowy jednobudynkowej. Budynek posiada prostokątny rzut, na którym opisana jest zwarta dwukondygnacyjna bryła. Bryła budynku zwieńczona jest stromym dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, krytym dachówką ceramiczną. Ściany szczytowe budynku przysłupowego na poziomie poddasza zostały zaprojektowane w charakterze konstrukcji szachulcowej, ściana szczytowa budynku przysłupowego na poziomie parteru zaprojektowana w charakterze konstrukcji przysłupowej: tzw. izba zrębowa otoczona słupami w układzie arkadowym. Budynek posiada łącznie dwie kondygnacje nadziemne: parter oraz w części użytkowe poddasze. Do budynku świetlicy wiejskiej będą prowadziły łącznie dwa wejścia: wejście główne, prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, do holu wejściowego, drugie wejście gospodarcze z poziomu terenu, od strony ściany szczytowej. Poddasze użytkowe będzie dostępne z holu wejściowego za pośrednictwem schodów dwubiegowych o konstrukcji Żelbetowej. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowanej, z pustaków ceramicznych docieplonych styropianem, z elementami okładzin drewnianych. Zasilanie. Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane będzie za pomocą przyłącza doprowadzonego do zewnętrznej ściany budynku. Z szafki pomiarowej energia elektryczna doprowadzona zostanie do rozdzielnicy R1 usytuowanej wewnątrz budynku. Z rozdzielnicy R1 zasilona zostaną projektowane instalacje odbiorcze. Urządzenie rozdzielcze. Wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano rozdzielnice R1 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której znajdują się wszystkie zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnice należy zabudować w pomieszczeniu "komunikacji". Z rozdzielnicy należy wykonać połączenia zasilające projektowane instalacje odbiorcze. W celu zapewnienie komfortu użytkowego budynku świetlicy wiejskiej w trakcie jej budowy należy wykonać instalacji niskoprądowe w skład których wchodzą: . instalacja alarmowa, . instalacja sieciowa, . instalacja WiFi, . instalacja telefoniczna. 2.2. Część II "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice" Do wykonania jest budynek o funkcji świetlicy wiejskiej mieszczący: 1. Na poziomie parteru: 1.1. hol wejściowy mieszczący szatnię, połączony z klatką schodową prowadzącą na poddasze, 1.2. salę spotkań gromadzkich do 50 osób, dostępną z holu wejściowego, usytuowaną w tzw. "izbie zrębowej", otwartą na całą wysokość budynku, 1.3. pomieszczenie gospodarcze dla Kół Gospodyń Wiejskich, dostępne z przestrzeni wewnętrznego korytarza, 1.4. zaplecze sanitarne mieszczące toaletę damską z opcją obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaletę męską, dostępne bezpośrednio z holu wejściowego, 1.5. pomieszczenie techniczne (kotłownię), dostępną z przestrzeni wewnętrznego korytarza. 2. Na poziomie poddasza: 2.1. salę zajęć dydaktycznych (np. pracownię komputerową) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej, 2.2. siłownię (fitness) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej. Powierzchnia zabudowy ok. 137 m2 Powierzchnia całkowita ok. 160 m2 Powierzchnia użytkowa ok. 140 m2 Kubatura ok. 890 m3 Wysokość do kalenicy 8,80 m ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNIO - PRZESTRZENNE Do wykonania jest ŚWIETLICA PRZYSŁUPOWA w postaci domu przysłupowego wolnostojącego typu parterowego wraz z użytkowym poddaszem, tworzący typ zabudowy jednobudynkowej. Budynek posiada prostokątny rzut, na którym opisana jest zwarta dwukondygnacyjna bryła. Bryła budynku zwieńczona jest stromym dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, krytym dachówką ceramiczną. Ściany szczytowe budynku przysłupowego na poziomie poddasza zostały zaprojektowane w charakterze konstrukcji szachulcowej, ściana szczytowa budynku przysłupowego na poziomie parteru zaprojektowana w charakterze konstrukcji przysłupowej: tzw. izba zrębowa otoczona słupami w układzie arkadowym. Budynek posiada łącznie dwie kondygnacje nadziemne: parter oraz w części użytkowe poddasze. Do budynku świetlicy wiejskiej będą prowadziły łącznie dwa wejścia: wejście główne, prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, do holu wejściowego, drugie wejście gospodarcze z poziomu terenu, od strony ściany szczytowej. Poddasze użytkowe będzie dostępne z holu wejściowego za pośrednictwem schodów dwubiegowych o konstrukcji Żelbetowej. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowanej, z pustaków ceramicznych docieplonych styropianem, z elementami okładzin drewnianych. Zasilanie. Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane będzie za pomocą przyłącza doprowadzonego do zewnętrznej ściany budynku. Z szafki pomiarowej energia elektryczna doprowadzona zostanie do rozdzielnicy R1 usytuowanej wewnątrz budynku. Z rozdzielnicy R1 zasilona zostaną projektowane instalacje odbiorcze. Urządzenie rozdzielcze. Wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano rozdzielnice R1 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której znajdują się wszystkie zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnice należy zabudować w pomieszczeniu "komunikacji". Z rozdzielnicy należy wykonać połączenia zasilające projektowane instalacje odbiorcze. W celu zapewnienie komfortu użytkowego budynku świetlicy wiejskiej w trakcie jej budowy należy wykonać instalacji niskoprądowe w skład których wchodzą: . instalacja alarmowa, . instalacja sieciowa, . instalacja WiFi, . instalacja telefoniczna.

II.5) Główny kod CPV:

45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-044112410-545261000-445262600-745400000-145443000-445332000-345332400-745310000-345450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią; Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 23 ustawy Pzp. 2. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być przedstawione w formie oryginału lub odpisu notarialnego. 3. Zobowiązanie, innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie dot. RODO 6. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca" - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Część II "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice" - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-08-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją: - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - konieczności wykonania robót dodatkowych - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; - zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; - konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych; - konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy; - wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; - w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej; - zmian terminu umowy o dofinansowanie prze Instytucję dotującą; b) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy; c) jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; d) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 5. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 6.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 6.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-30

godzina:

14:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: "Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Wleń
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Wleń
ul. Pl. Bohaterów Nysy, 59610 Wleń, woj. dolnośląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.