Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbi

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.01.30 wyświetleń: 9
Szczegóły ogłoszenia:

Brodnica przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500252-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

Regon: 34075029000000

ulica: Karbowo ul. Wczasowa

Numer domu: 46

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 564 982 859

e-mail: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

Fax: 564 934 031

Adres strony internetowej (URL): http://zdp-brodnica.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zdp-brodnica.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera,

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno

Numer referencyjny:

TN.3211-1/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno od km 11+041 do km 12+726, dł. odcinka 1,685 km, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami w km : - w km 11+082,5 (sl) z drogą powiatową nr 1817C Górale Zbiczno; - w km 11+109,5,5 (sl) z drogą gminną nr 080251C Zbiczno; - w km 11+383,4 (sp) z drogą gminną nr 080255C Zbiczno; - w km 12+049,5 (sp) (dyslokacja do km 11+857) z drogą gminną nr 080210C; - w km 12+231,5 (sl) z drogą gminną nr 080202C Zbiczno; - w km 12+729 z drogą powiatową nr 1805C Krotoszyny - Zbiczno -Brodnica. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ciągu drogi powiatowej nr 1825C w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, 3. Wykonanie robót branży drogowej polega na: - rozbudowie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem z 5,0m do 6,0m i obramowaniem krawężnikiem wraz z korektą przebiegu drogi w planie (korekta szerokości jezdni na łukach poziomych); korektą niwelety drogi, odbudową istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, jej wzmocnieniem i nadbudową; - dobudowie po lewej stronie jezdni ciągu (ścieżki) pieszo-rowerowego o szer. 3,0m i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm; - przebudowie poboczy gruntowych na umocnione kruszywem łamanym na szer. 1,0m; - wykonaniu wykopów i nasypów na poszerzeniu korony drogi oraz wyprofilowaniu skarp oraz ich umocnieniu w ramach potrzeby technicznej; - budowie 3 zatok autobusowych z peronami; - budowie chodników wzdłuż zatok autobusowych wraz z dojściem do najbliższych skrzyżowań - wbudowaniu wyspy dzielącej (azylowej) w obszarze przejścia dla pieszych usytuowanego pomiędzy zatokami autobusowymi dla przeciwnych kierunków ruchu; - wybudowaniu wyspy dzielącej na jezdni dla odgięcia toru jazdy na wjeździe w obszar "zabudowany" miejscowości Zbiczno; - przebudowie i budowie zjazdów do działek usytuowanych wzdłuż drogi w celu zapewnienia właściwego dojazdu; - dostosowanie geometrii skrzyżowań z drogami dochodzącymi do rozbudowywanego odcinka drogi do wymogów normowych (2 skrzyżowania z drogami powiatowymi, 4 skrzyżowania z drogami gminnymi); - zaktualizowanie oznakowania poziomego i pionowego na całej trasie objętej rozbudową z wbudowaniem aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych; - ustawienie barier typu olsztyńskiego. 4. Wykonanie robót branży sanitarnej polega na budowie odwodnienia w obszarze rozbudowywanego pasa drogowego w formie 2 odcinków kanalizacji deszczowej lokalnej z zastosowaniem urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatory z bajpasem, zintegrowane z osadnikami) ; - odcinek 1 - od km 12+399 do km 12+726 o dł. 316,5mb , z odprowadzeniem kolektorem o dł. 332,0mb do oczka wodnego na ciągu melioracyjnym w obszarze dz. nr 14-79/3; - odcinek 2 - od km 11+162 do km 11+355 o dł. 1175,0mb z odprowadzeniem kolektorem o dł. 193,5mb do rowu melioracyjnego w formie strugi na dz. nr 14-229 i 10-188; - likwidację rowów przydrożnych chłonno-retencyjnych bez właściwego odprowadzenia wód opadowych; - budowę wylotów odprowadzających podczyszczone wody opadowe i roztopowe do odbiorników. 5. Wykonanie robót branży elektrycznej polega na - budowie oświetlenia hybrydowego LED przejść dla pieszych (4 szt.) wraz ze strefą zatok autobusowych - solarnymi lampami typu LED; - budowie oświetlenia ulicznego. 6. Wykonanie robót polegających na rozbiórce budowli kolidujących z projektowaną inwestycją - ogrodzenia usytuowane w obszarze części działek , które zostaną włączone do pasa drogowego ze względu na potrzebę poszerzenia korony drogi pod zabudowę ścieżką pieszo-rowerową; 7. Wykonanie robót polegających na przebudowie lub zabezpieczeniu urządzeń obcych kolidujących z rozbudową drogi (elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodociągowych). 8. Podstawowe parametry techniczne elementów drogi po wykonaniu rozbudowy. - kategoria drogi - powiatowa - klasa techniczna drogi - "Z" zbiorcza - prędkość projektowa - 40 km/h - prędkość miarodajna - 50 km/h - obciążenie ruchem - 100 kN/oś - kategoria ruchu - KR3 - przekrój jezdni - jednojezdniowy, uliczny, dwa pasy ruchu - szerokość jezdni - 2*3,0m= 6,0m (+ poszerzenia na łukach) - szerokość pobocza - 1,0m, lokalnie 1,25m - chodniki przyjezdniowe - szerokość 2,0m - zatoki autobusowe - szerokość 3,0m, dł. 20,0m - wyspy dzielące azylowe - w ciągu przejścia dla pieszych szer. 2,5m - dla uspokojenia ruchu szer. 1-5-1,8 m - ścieżka pieszo-rowerowa przyjezdniowa - szerokość 3,0m - pobocze za chodnikiem - 25-30 cm - pochylenie skarp - 1:1,5, lokalnie 1:1 przy wys. do 0,5m - odwodnienie korony drogi - kanalizacja deszczowa t. lokalnego - oświetlenie - budowa w strefie przejść : hybrydowe - obsługa komunikacyjna - zjazdy indywidualne i publiczne - skomunikowanie z innymi drogami - skrzyżowania zwykłe jednopoziomowe 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary poszczególnych robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiary robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 10. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 11. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania. 12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy pzp). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących budową i osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarach robót. 13. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 60 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SIWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233222-145231300-845231400-945310000-345232451-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia jednakże w wysokości nie większej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta odrębna umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-10-07

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie końcowym do dnia 7 października 2019r., z zastrzeżeniem że: a) termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu, w związku z powyższym Wykonawca ma możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SIWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. b) przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia zawarcia umowy i przekazania placu budowy, c) zamawiający dopuszcza rozliczenie wykonanego zadania: - jedną fakturą końcową lub - jedną fakturą częściową po wykonaniu i odbiorze co najmniej 60 % stopnia zaawansowania robót protokołem odbioru częściowego bez uwag oraz jedną fakturą końcową po odbiorze końcowym wykonania całego zakresu robót bez uwag. W przypadku płatności częściowej wartość pierwszej faktury nie może przekroczyć 50% wartości brutto wynagrodzenia w umowie. Pozostałe 50 % wartości brutto wynagrodzenia zostanie rozliczone w fakturze końcowej. Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót, natomiast dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego. 3. Wykonawca zadania opracuje harmonogram robót rzeczowo -terminowo -finansowy i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy. Wykonawca będzie realizował prace wg zatwierdzonego harmonogramu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN brutto. W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający określa wymagania następująco: a) Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - jedno zadanie obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi/ulicy w technologii porównywalnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN brutto lub - trzech zadań obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi/ulicy w technologii porównywalnej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde. Za technologię porównywalną Zamawiający uzna min. ułożenie nawierzchni drogi/ulicy z mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wykonanie podbudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. oraz trzech zadań obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej w technologii porównywalnej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każde. W przypadku podania wartości zrealizowanych robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. b) Sprzęt Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował n/w sprzętem: - układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem- min. 1 jednostka - walec stalowy - min. 1 jednostka - walec ogumiony - min. 1 jednostka - koparko-ładowarka - min. 1 jednostka - zagęszczarka lub płyta wibracyjna - min. 1 jednostka c) Osoby Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz doświadczenie: - Kierownik Budowy - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik budowy, - Kierownik Robót Wodno - Kanalizacyjnych - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik budowy, Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach w określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63 poz. 394 ze zm.). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.08.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga ! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający będzie wymagał od tego Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 a); 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeniach technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 b); 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 c); 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V. ust. 1 pkt 2.2). Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1, 2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) zgodnego z treścią Załącznika nr 5, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 105 000,00 zł. Słownie sto pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: . w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS O/Brodnica 84 9484 1150 2200 0001 6598 0060 z adnotacją Wadium na: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno" Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. . poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; . gwarancjach bankowych; . gwarancjach ubezpieczeniowych; . poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 zostały określone w rozdziale XVII pkt 4 SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-30

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Brodnica

Kontakt
Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
ul. Karbowo ul. Wczasowa, 87300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.