Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie G

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.01.28 wyświetleń: 10
Szczegóły ogłoszenia:

Czerwonak przetarg na Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500578-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Czerwonak

"Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pn. "Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle" nr RPWP.03.03.03-30 0027/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt pn. "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" nr RPWP.03.03.03-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt pn. "Węzeł przesiadkowy Owińska" nr RPWP.03.03.03-30-0029/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt pn. "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" nr RPWP.03.03.03-30-0030/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Czerwonak

Regon: 63125874400000

ulica: ul. Źródlana

Numer domu: 39

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62004

Miejscowość: Czerwonak

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 616 544 204

e-mail: bz@czerwonak.pl

Fax: 618 120 270

Adres strony internetowej (URL): www.czerwonak.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://pbip.czerwonak.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo adresem zamieszkania i adresem Wykonawcy oraz właściwie opisane następująco wg wzoru określonego w SIWZ. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty określa treść SIWZ.

Adres:

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62004 Czerwonak, pok. 3 (kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu"

Numer referencyjny:

WO.271.2.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu": 1) Zadanie I "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle - RPWP.03.03.03-0027/16-00" 2) Zadanie II "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak - RPWP.03.03.03-0028/16-00" 3) Zadanie III "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Owińska RPWP.03.03.03-0029/16-00" 4) Zadanie IV "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo RPWP.03.03.03-0030/16-00" 5) Zadanie V "Centrum monitoringu". Przedmiot zamówienia stanowi jednolitą i spójną sieć monitoringu wraz z centrum monitoringu na terenie Gminy Czerwonak. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania, wg węzłów przesiadkowych, w związku z umowami o dofinansowanie Projektów, zawartymi z Województwem Wielkopolskim oraz w celu odrębnego rozliczenia przedmiotowych projektów. 2. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pięć zadań przedmiotu zamówienia łącznie. 3. Zadanie I przedmiotu zamówienia pn.:: "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle" w trybie zaprojektuj i wybuduj, związana z realizacją Projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle" nr RPWP.03.03.03-30 0027/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania. 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż jednego słupa pod kamerę, b) instalację, na stałe, na słupie jednej kamery obrotowej IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30), c) konfigurację i oprogramowanie kamery celem umożliwienia wyświetlenia obrazu w trybie full HD oraz d) doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. Przedmiotowe prace należy wykonać na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Czerwonak, ark. 20 działka nr 11. 4. Zadanie II przedmiotu zamówienia pn.: "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak" - na działkach o nr ewid. 2/3 i 2/4 ark. mapy 7 obręb Czerwonak - w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" nr RPWP.03.03.03-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż dwóch słupów pod kamery, b) instalacji na stałe na słupie dwóch kamer obrotowych IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30), konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 5. Zadanie III przedmiotu zamówienia pn.: "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Owińska" - na działkach o nr ewid. 113/10, 113/11 i 113/15 ark. mapy 9 obręb Owińska - w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Owińska" nr RPWP.03.03.03-30-0029/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania; 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż dwóch słupów pod kamery, b) instalacji na stałe na słupie dwóch kamer obrotowych IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30),konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 6. Zadanie IV przedmiotu zamówienia pn.: "Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo" - na działkach o nr ewid. 273/13 i 273/14 ark. mapy 1 obręb Bolechowo - w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" nr RPWP.03.03.03-30-0030/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż jednego słupa pod kamerę, b) instalacji na stałe na słupie jednej kamery obrotowej IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30),konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 7. Zadanie V przedmiotu zamówienia pn.: "Centrum monitoringu" obejmuje: 1) Opracowanie niezbędnej dokumentacji techniczno - technologicznej sprzętu oraz jego instalacji niezbędnymi dla realizacji zadania oraz 2) Instalację urządzeń do rejestracji obrazu, zarządzania kamerami i podglądu obrazu w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach: - umożliwienie pracy systemu w systemie całkowicie bezobsługowym, z możliwością okazjonalnego uruchomienia stacji podglądowej z pełnym sterowaniem kamerami, - utworzenie optymalnej przestrzeni dyskowej zapewniającej wystarczającą ilość miejsca dla archiwizacji nagrań, oraz zabezpieczeniem przed utratą danych, - zapewnienie sterowania wszystkich kamer za pomocą jednego systemu, - uruchomienie i testowanie kamer. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdego zadania został opisany w: 1) zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia; 2) programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania I, II, III i IV przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45310000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV32333100-732323500-832333200-832510000-134971000-432260000-345314000-148329000-074232310-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

1) odbiór dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, opiniami niezbędnymi do zrealizowania zadania inwestycyjnego w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r., 2) zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 30 września 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 2) dysponuje osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.); 3) wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu monitoringu o wartości min. 50 000,00 zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałuw postępowaniu, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualny na dzień złożenia wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz stanowi załącznik nr 4 do oferty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów do oferty musi załączyć zobowiązanie innego podmiotu innego (zał. nr 2 do oferty). 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 3 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Treść § 11. projektu umowy - Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji - w przypadku wystąpienia: a) okoliczności określonych w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych c) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy, d) robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania; e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; fakt ten zostanie potwierdzony oświadczeniem inspektora nadzoru, a zmiana terminu ulegnie przesunięciu o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych lub zmian projektu; 2) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmian osobowych - zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy; 4) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: a) obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robót i jest korzystna dla Zamawiającego; b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-01-28

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Czerwonak

Kontakt
Gmina Czerwonak
ul. Ul. Źródlana, 62004 Czerwonak, woj. wielkopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.czerwonak.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.