Dzisiaj jest: 1.4.2020, imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Ogłoszenie:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniowa

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.17 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Wiśniowa

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniowa

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 525995-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wiśniowa

Regon: 69058221700000

ulica: Wiśniowa

Numer domu: 150

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 172 775 062

e-mail: gmina@wisniowa.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.wisniowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://wisniowa.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta winna byc dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.

Adres:

Urząd Gminy Wiśniowa,38-124 Wiśniowa 150, pokoj nr 2 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniowa

Numer referencyjny:

P.271.1.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa, Do wykonania punkty od L5/1-L12/1 Część II zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szufnarowa na Romi Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego Szufnarowa na Romi, Do wykonania punkty L1/2 do L7/2 Część III zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Niewodna dz.nr ewid. 1632; 1627/2; 1630/11; 1630/9; 1630/7- Do wykonania całość zadania Część IV zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewodna dz.nr ewid. 1091/2; 1090/1; 1089. Do wykonania punkty L9/3/4/ WO do 28/3/4/WO Część V zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogdze wojewódzkiej DW NR 986 ( Tuszyma- Ropczyce- Wiśniowa) w miejscowości Wiśniowa Olszyny. Do wykonania punkty L1/1 do L9/1 Część VI zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa za SKR- UG. Do wykonania punkty L11/2-L17/2 Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1) urządzenia terenu budowy, 2) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 3) wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz z uwidocznieniem jej we właściwym zasobie geodezyjnym. 4) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego robót bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji robót, 5) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 6) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, jeśli zajdzie taka potrzeba, 7) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 10) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 13) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 14) zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie budowy, 15) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu. 16) Wykonawca zobowiązuje się do: stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 17) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Roboty nie ujęte w przedmiarach i dodatkowych tabelach, a niezbędne do wykonania należy wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w zakresie: wykonanie oświetlenia- ułożenie kabli, montaż słupów i opraw. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy w danej części, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dla części I, II, IV, V ( Pozostały zakres z dokumentacji technicznej ) oraz dla części VI Zamówienia Dokumentacja dodatkowa- załącznik do niniejszego SIWZ. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem podstawowym. Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego poprzez montaż punktów świetlnych w przypadku części, w których nie zostały udzielone zamówienia w całości tj. części I,II, IV, V, dla części VI zamówienia Dokumentacja dodatkowa- załącznik do niniejszego SIWZ Wielkość lub zakres zamówienia: Zakres zawiera się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ a nie będący częścią zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie będący częścią zamówienia podstawowego w zależności od środków będzie zgodnie z art.67 ust 1 pkt 6 realizowany do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w części lub całości. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy danej części zamówienia. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte nie wyższe niż z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa art. 67 ust. 1pkt 6 Pzp polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Budowa sieci elektrycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa dz. nr ewid. 310/1; 310/2; 312/2; 309/2 - wykonawca VI części zamówienia. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jako opis przedmiotu zamówienia dokumentacje techniczne dotyczące odcinków oświetlenia które mogą być realizowane w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wszystkie ewentualne zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostaną udzielone na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem podstawowym. Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego poprzez montaż punktów świetlnych w przypadku części, w których nie zostały udzielone zamówienia w całości tj. części I,II, IV, V, dla części VI zamówienia Dokumentacja dodatkowa- załącznik do niniejszego SIWZ Wielkość lub zakres zamówienia: Zakres zawiera się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ a nie będący częścią zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie będący częścią zamówienia podstawowego w zależności od środków posiadanych przez Zamawiającego będzie realizowany zgodnie z art.67 ust 1 pkt 6 do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w części lub całości. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy danej części zamówienia. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte nie wyższe niż z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa art. 67 ust. 1pkt 6 Pzp polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Budowa sieci elektrycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa dz. nr ewid. 310/1; 310/2; 312/2; 309/2 - wykonawca VI części zamówienia. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jako opis przedmiotu zamówienia dokumentacje techniczne dotyczące odcinków oświetlenia które mogą być realizowane w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wszystkie ewentualne zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostaną udzielone na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin zakończenia dotyczy wszystkich części zamówienia.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego lub budowie/przebudowie linii energetycznych, każda o wartości brutto minimum: 40 000,00 PLN - dla I części zamówienia; 40 000,00 PLN - dla II części zamówienia; 30 000,00 PLN - dla III części zamówienia; 50 000,00 PLN - dla IV części zamówienia; 50 000,00 PLN- dla V części zamówienia; 40 000,00 PLN- dla VI części Zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ) złożone do oferty 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: I część zamówienia: 1 000 zł II część zamówienia: 1 000 zł III część zamówienia: 500 zł IV część zamówienia: 1 000 zł V część zamówienia: 1 000 zł VI część zamówienia: 1 000 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00okres gwarancji i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zmian ilości jednostek miary, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 2) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. 3) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy. 4) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 5) Zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, 6) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 7) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 8) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 9) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 10) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 11) Zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej. Zakres zmian przewiduje wzór umowy stanowiący załącznik nr.6

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-17

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szufnarowa na Romi


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane
Kontakt
Gmina Wiśniowa
ul. Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa, woj. podkarpackie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.wisniowa.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.