Dzisiaj jest: 8.4.2020, imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Ogłoszenie:

Ułożenie kabli energetycznych Łódź ul Lipiec Reymontows

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.24 wyświetleń: 15
Szczegóły ogłoszenia:

ZUS I Oddział w Łodzi

Ułożenie kabli energetycznych, Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie umieszczone w planie rzeczowo-finansowym pod nazwą "Przełożenie przegłębionych kabli energetycznych I/Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj)"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 525999-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: ZUS I Oddział w Łodzi

Regon: 00001775600403

ulica: Zamenhofa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 90-431

Miejscowość: Łódź

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 42 6382740, 42 638 29 65,

e-mail: Zamowienia_Lodz1@zus.pl,

Fax: 42 637 52 91

Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Tak

Zamowienia_Lodz1@zus.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pismenej w siedzibie Zamawiającego.

Adres:

ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ułożenie kabli energetycznych, Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie umieszczone w planie rzeczowo-finansowym pod nazwą "Przełożenie przegłębionych kabli energetycznych I/Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj)"

Numer referencyjny:

210000/271/4/2020-ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kabli energetycznych, Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj) - zadanie umieszczone w planie rzeczowo-finansowym pod nazwą "Przełożenie przegłębionych kabli energetycznych I/Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj)". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z załącznikami (IV część SIWZ).

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71320000-771323100-945231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

242451,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

5

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, zasad i terminów wykonywania zawiera Projekt wzoru umowy stanowiący III część SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia osób, które w trakcie realizacji umowy będą wykonywały prace/czynności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zawiera Projekt wzoru umowy stanowiący III część SIWZ (art. 29 ust. 3a uPzp). 3. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową i wykonane roboty wynosi co najmniej 36 miesięcy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp (posiadanie zdolności technicznej) Wykonawcy składający ofertę, winni wykazać, że: 1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznej co najmniej średniego napięcia uzgodnioną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 1.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznej co najmniej średniego napięcia o wartości min. 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości. Ww. robota musi być wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Przez datę wykonania roboty budowlanej należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może polegać na zdolności technicznej (doświadczeniu) innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi projektowe i/lub roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 1 spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Pojęcie roboty budowlanej należy ustalać w oparciu o przepisy art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Pojęcie budowy lub przebudowy należy ustalać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn.zm.). Pojęcie sieć elektroenergetyczna średniego napięcia należy rozumieć jako sieć elektroenergetyczna w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV. Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu nastąpi w dniu, w którym NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający dokona przeliczenia po kursie z tabeli kursów średnich opublikowanej w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp (posiadanie zdolności zawodowej), Wykonawcy składający ofertę winni wykazać, że dysponują lub zgodnie z art. 22a ust. 2 uPzp, będą dysponować: 2.1. projektantem, który: a) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. specjalności (przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał i uzgodnił z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznej co najmniej średniego napięcia; 2.2. kierownikiem budowy, który: a) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. specjalności (przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznej co najmniej średniego napięcia o wartości min. 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji osób na stanowiskach wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, gdy podmioty te będą wykonywać prace, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 2 spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym uprawnieniom budowlanym, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiający dopuszcza również kwalifikacje odpowiadające wyżej opisanym kwalifikacjom nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostaną one nadane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.1. Zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.2. Zaświadczenie(-a) właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.4. Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 1.5. Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp. 1.6. Oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp. 1.7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1.- 1.3. ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt 1) ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2) ogłoszenia powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument winien być sporządzony z zachowaniem terminów jak dla ww. dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 1. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz, którego usługa ta została wykonana wraz z dowodem, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem", określającym jej należyte wykonanie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu usług służy Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, z podaniem rodzaju roboty, jej wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana wraz z dowodem, w rozumieniu Rozporządzenia, określającym jej należyte wykonanie oraz potwierdzającym, iż została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu robót budowlanych służy Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu osób służy Załącznik Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby znajdującej się w Wykazie złożonym przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt 2.3. II części SIWZ. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 uPzp - oświadczenie wystawione przez podmiot trzeci o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 5-8 uPzp oraz dokumenty określone w pkt 1 (wykaz usług wraz z dowodem należytego wykonania), w pkt 2 (wykaz robót wraz z dowodem należytego wykonania zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowego ukończenia) i w pkt 3 (wykaz osób) dotyczące tego podmiotu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z ww. druku, oferta musi zawierać zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z treści Załącznika Nr 6 do SIWZ. 2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do przyznania punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt 12.3.1. II części SIWZ, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz, którego usługa ta została wykonana wraz z dowodem, w rozumieniu Rozporządzenia określającym jej należyte wykonanie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu usług służy Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do przyznania punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt 12.3.2. II części SIWZ, z podaniem rodzaju roboty, jej wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana wraz z dowodem, w rozumieniu Rozporządzenia, określającym jej należyte wykonanie oraz potwierdzającym, iż została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu Wykazu robót budowlanych służy Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy podpisanej przez strony i załączonej do oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub/i zawodowych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 uPzp - dokument potwierdzający, że będą dysponować niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w zakresie koniecznym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wymaganej zdolności technicznej lub/i zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub/i zawodowych innych podmiotów winni w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamieścić informację w tym zakresie. 6. Wykonawca składa również oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą (-ami), który (-rzy) złożył (-li) ofertę w niniejszym postępowaniu, w celu zapobieżenia wykluczenia z postępowania wraz z ww. oświadczeniem winien złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp; oświadczenie nie jest konieczne, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 7. Dokumenty określone w pkt 1-5 składane są wraz z ofertą.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Za zgodą Stron dopuszcza się w trakcie realizacji umowy wprowadzenie istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wybranej jako najkorzystniejsza, w okolicznościach opisanych w Projekcie wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Załącznik Nr 2 do PFU - Warunki usunięcia kolizji z dnia 30.05.2019 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A wraz z pismem przewodnim oraz projektem umowy usunięcia kolizji, stanowią informacje poufne PGE Dystrybucja S.A. Zostaną one udostępnione Wykonawcy po złożeniu przez niego oświadczenia o zachowaniu tych danych w poufności wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Zamowienia_Lodz1@zus.pl

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną hasło w celu zapoznania się z informacjami, o których mowa powyżej.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-24

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Pani Ewa Adamczyk, tel. 42 638 29 65 Pani Elżbieta Kubiak, tel. 42 638 27 40 Adres e-mail: Zamawiającego: Zamowienia_Lodz1@zus.pl Numer faksu Zamawiającego: 42 637 52 91 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: ZUS I Oddział w Łodzi ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, piętro XI, pok. 1112B dnia 24.04.2020 r. godz. 13:30

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane
Kontakt
ZUS I Oddział w Łodzi
ul. Zamenhofa, 90-431 Łódź, woj. łódzkie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.zus.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.