Dzisiaj jest: 3.8.2020, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Ogłoszenie:

Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul Paderewskiego 9 -

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.18 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Przetarg Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul Paderewskiego 9 - Etap I

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-18

Ogłoszenie nr 566708-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

40-007 Katowice

Bankowa 12

032 359 13 34,

dzp@us.edu.pl ,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566708-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Regon: 000001347

ulica: Bankowa

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40-007

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 032 359 13 34,

e-mail: dzp@us.edu.pl ,

Fax: -

Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Wyższa Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim

Adres:

Ofertę należy złożyć w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria Ogólna, pok. 17, parter budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 - Etap I

Numer referencyjny:

DZP.381.018.2020.RB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót) dla zadania pn. "Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych" oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, b) wykonanie wszelkich robót budowlanych I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie oraz części z III etapu, związanych odpowiednio z: ? budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wyłączeniem nr 2), ? przebudową plaży i jej odwodnieniem, ? usunięciem wskazanych drzew do wycinki, wykonaniem nasadzeń zastępczych, ? przebudową opasek i dojść, ? regulacją skarp i zakładaniem trawników, ? wykonaniem wszystkich wskazanych dojazdów, przejazdów i drogi pożarowej wraz z jej oznakowaniem, ? inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: -- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, -- organizację zaplecza, -- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, -- zapewnienie nadzoru gestorów sieci wynikające z uzgodnień, -- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, -- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, -- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, -- przeprowadzenie wszelkich badań, prób, pomiarów kontrolnych i sprawdzeń instalacji oraz prób funkcjonalnych, w tym systemu pożarowego w zakresie poprawności włączenia do systemu monitoringu pożarowego poprzez połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej, -- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń dla personelu Zamawiającego, -- dostawa i udzielenie bezpłatnej, dożywotniej licencji na zabudowane oprogramowanie, -- wykonanie ewentualnych robót naprawczych uszkodzonej przez Wykonawcę infrastruktury technicznej, c) uzyskanie wymaganej dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjności przegród budowlanych i nie gorszej niż wymagana od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), przy zachowaniu wyrobów budowlanych wskazanych i o parametrach nie gorszych niż w audycie, d) realizację robót budowlanych towarzyszących i wykończeniowych, w zakresie niezbędnym dla kompleksowej realizacji Etapu I i części z Etapu III, wynikających m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a także montaż wyposażenia zgodnego z wytycznymi z projektu wykonawczego - WYPOSAŻENIE Etap III, e) realizację robót budowlanych przy czynnych obiektach - budynek hali basenowej połączony jest funkcjonalnie z halą sportową oraz poprzez łącznik z budynkiem dydaktycznym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do budynku hali sportowej oraz do części dydaktycznej, a także zapewnić stałą dostawę mediów, tak aby realizowane prace nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami sportowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza hali. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediów dopuszczalne są jedynie po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem terminu ich wyłączenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków z części zaplecza sportowego nie objętego robotami budowlanymi, f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z realizacją zadania oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub ich aktualizacji wymaganych przez właściwy organ w tym zakresie, g) prowadzenie wszelkich prac termomodernizacyjnych oraz na dachu i elewacji pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, spełniając wymagania Decyzji RDOŚ oraz sporządzając sprawozdanie z przeprowadzenia czynności, o którym mowa w tej decyzji. Zapewnienie właściwego nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania działań kompensujących w związku z niszczeniem siedlisk jerzyka i nietoperzy. 3) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu I etapu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 4) realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji hali sportowej oraz remontu istniejącej niecki i budowy basenu do nauki pływania. 5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zawarty jest: w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót - dla zadania pn. "Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych") oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z powyższym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, prac i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki i część opisowa oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i prace oraz czynności ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach i/lub w przedmiarach oraz ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie i/lub przedmiarach, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego zamówienia w dniu przekazana terenu budowy obowiązany będzie złożyć kosztorysy, których łączna cena nie będzie wyższa, niż cena ryczałtowa przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie (szczegóły zawiera wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845111200-045111290-745111291-445111300-145112700-245212200-845223000-645233200-145261000-445262000-145262100-245262300-445262500-645262700-845300000-045310000-345312311-045320000-645321000-345324000-445330000-945331000-645331100-745331200-845332000-345400000-145410000-445421000-445430000-045440000-345443000-445450000-645453000-777211400-677211600-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy (przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy).


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku wraz z robotami wykończeniowymi, o kubaturze budynku co najmniej 15 000 m3 i wartości tej roboty nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł brutto, b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zabudowie szklonej ślusarki aluminiowej zewnętrznej tj. witryny elewacyjnej i/lub ślusarki otworowej (okiennej i drzwiowej), o wartości tej roboty nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej o wydajności co najmniej 15 000 m3/h, d) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji oddymiania wraz z systemem sygnalizacji pożaru lub systemem alarmu pożarowego, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 180.000,00 zł brutto, e) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci LAN (lokalnej sieci komputerowej), o wartości tej roboty nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, f) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu ESOK (elektronicznego systemu obsługi klienta) o wartości tej roboty nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto. Uwagi: Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zamówienia, obejmującą w/w zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. robót łącznie tj. w ramach jednego zamówienia/jednej umowy. Przez roboty wykończeniowe należy rozumieć wykończenie przegród budowlanych wyrobami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojęcia: budynek, budowa, przebudowa, remont oraz robota budowlana należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Nr 1186 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) Zdolność zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) minimum 1 osobą - kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; b) minimum 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) minimum 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) minimum 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; Uprawnienia winny być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym wykształceniem i uprawnieniami, w dowolnej kombinacji. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. e) minimum 1 osobą - ornitologiem, która będzie pełniła nadzór ornitologiczny, posiadającą doświadczenie w pełnieniu tego nadzoru przy co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej; f) minimum 1 osobą - chiropterologiem, która będzie pełniła nadzór chiropterologiczny, posiadającą doświadczenie w pełnieniu tego nadzoru przy co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej; Zamawiający dopuszcza łącznie ww. funkcji. Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Forma dokumentu: wzór wykazu stanowi załącznik nr 1E do SIWZ. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Forma dokumentu: Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1F do SIWZ. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. Forma dokumentu: Oryginał. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej należy: 1) w przypadku wadium w formie pisemnej (oryginał) - złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - przesłać na adres e-mail Zamawiającego: dzp@us.edu.pl, przed upływem terminu składania ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób (dotyczy wadium w formie pisemnej (oryginał) : Nazwa i adres Wykonawcy, Przetarg nieograniczony - DZP.381.018.2020.RB, "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 - Etap I", Wadium w formie niepieniężnej. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NIE DOTYCZY

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe

NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

NIE DOTYCZY

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

NIE DOTYCZY

Wstępny harmonogram postępowania:

NIE DOTYCZY

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

NIE DOTYCZY

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

NIE DOTYCZY

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT). 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 81 1050 1214 1000 0023 6669 9904 lub 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach niż wymienione w ust. 2 powyżej. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający dokona zwrotu lub zwolnienia części kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantującej zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie terminu rękojmi. 7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń: 1) niebudzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez zleceniodawcę/dłużnika (Wykonawcę) postanowień umowy, zawartej w skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia winien pokrywać się z terminem obowiązywania umowy oraz obejmować również okres rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami ust. 5 i 6 rozdziału XII SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami wzoru umowy - załącznika nr 3 do SIWZ. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego) oraz obejmować roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 3) powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 4) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi następstwo: a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych; 2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 3) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem powstania szkód, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy Wykonawcy; 4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15 umowy. 5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 6) konieczność przesunięcia terminów umownych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami producenta. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą realizację prac, zgodnie z ww. zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta. 7) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w §11 Umowy; 8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót zaniechanych, o których mowa w §11 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 9 umowy; 9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom; 10) zmiany umowy/-ów o dofinansowanie lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 11) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę, 12) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy, 2) zmiany danych rejestrowych, 3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

NIE DOTYCZY

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

NIE DOTYCZY

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-18

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ochrona danych osobowych. I. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad. 1) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie: a) pisemnej na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, b) elektronicznej na adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl; 2) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: a) pisemnie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, b) elektronicznie na adres e-mail: iod@us.edu.pl; 3) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.381.018.2020.RB, o nazwie: "Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 - Etap I", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 4) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 5) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. a) posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; b) nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. II. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Katowice aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa, 40-007 Katowice, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.us.edu.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.