Dzisiaj jest: 3.8.2020, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Ogłoszenie:

Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.17 wyświetleń: 9
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Łososina Dolna

Przetarg Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna Gmina Łososina Dolna"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-17

Ogłoszenie nr 566908-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna

Łososina Dolna 300

018 4448002,

ug@lososina.pl, sja@lososina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566908-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Łososina Dolna

Regon: 49189244600000

ulica: Łososina Dolna

Numer domu: 300

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 33-314

Miejscowość: Łososina Dolna

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 018 4448002,

e-mail: ug@lososina.pl, sja@lososina.pl

Fax: 018 4448002

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.lososina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna."

Numer referencyjny:

IFS.271.14.2020.WA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna Gmina Łososina Dolna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1). wykonanie projektu budowlanego, uwzględniającego dostosowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności , tym w szczególności dla osób: głuchych, słabo słyszących , niewidomych, słabowidzących , z problemami poruszania się i o ograniczonych możliwościach poznawczych. 2). wykonanie projektu wykonawczego, w tym również STWiORB i kosztorysów, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, 4). obsługa geodezyjna, 5). wykonanie prac rozbiórkowych, 6). wykonanie prac podstawowych: PSZOK ,zakup urządzeń i wyposażenia PSZOK zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym z wyjątkiem istniejącej wagi samochodowej (PF-U,rys nr 1 - sytuacja pkt.9 ), zakup kontenera na odpady medyczne , roboty towarzyszące, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, 7). wykonanie obiektu tymczasowego, 8). inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, 9). opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 10). opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, 11). sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej. 12). uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 13). dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45210000-245453000-771000000-871220000-645310000-316700000-242415000-843312200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-11-15

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie ma obejmować działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowym całego przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i innym osobom trzecim, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, w szczególności odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i n. Kodeksu cywilnego) i odpowiedzialność deliktową (art. 415 i n. Kodeksu cywilnego), w tym także gdy odpowiedzialność cywilna Wykonawcy wynika z działań i zaniechań innych osób jak pracownicy, podwykonawcy i konsorcjanci (np. na podstawie art. 430, 474 Kodeksu cywilnego czy art. 141 ustawy PZP). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1). dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b). kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c). kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, d). projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, e). projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, f). projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, g). projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: a). w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej jedno zamówienie (jeden kontrakt) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) brutto, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b). w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- zrealizowali co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego, o łącznej wartości dwóch wykazanych usług nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Podstawy wykluczenia Wykonawców. 1.Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP: 2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.); 2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonych w punkcie 5) SIWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. 3. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 w części dotyczącej podmiotów trzecich. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 w części dotyczącej Podwykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a). dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, gdzie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). Dokumenty te mają potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy na warunkach opisanych w punkcie 5)2.1 SIWZ, b). wykazu robót budowlanych i usług zawierającego informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 5) SIWZ, c). dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, d). dowody określające czy usługi zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 3.Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Podstawy wykluczenia Wykonawców. 1.Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP: 2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.); 2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonych w punkcie 5) SIWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. 3. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.2 w części dotyczącej podmiotów trzecich. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.2 w części dotyczącej Podwykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a). dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, gdzie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). Dokumenty te mają potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy na warunkach opisanych w punkcie 5)2.1 SIWZ, b). wykazu robót budowlanych i usług zawierającego informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 5) SIWZ, c). dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, d). dowody określające czy usługi zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych i usług" zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) kosztorys ofertowy 2) dowód wniesienia wadium 3) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert lecz przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.9 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, nr konta: 40 8818 0009 9001 0000 0039 0003. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 4. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-11-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej w rozumieniu § 17 umowy, b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, d) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, e) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy. 2). wynagrodzenia 2.1 Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie, w szczególności: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy, b) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2177, z późn. zm.) wpływającej na wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę, c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 266) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373, z późn. zm.) wpływającej na wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek. 2.2 W przypadkach określonych w ust. 5 lit. b) oraz lit c), Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywana w poniżej opisanym trybie: a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 - dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do: ba) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie. bb) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej. c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie (wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów robót na podstawie projektów wykonawczych. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, który będzie również określał zasady wyceny robót zamiennych i niezrealizowanych robót podstawowych. 3) Podwykonawcy Wykonawca, Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić Wykonawcy (Podwykonawcy) odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót Podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku nr 2 do umowy, zmianę terminu realizacji umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu Podwykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-17

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Łososina Dolna aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Gmina Łososina Dolna
ul. Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.