Dzisiaj jest: 3.8.2020, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Ogłoszenie:

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - działka nr

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.18 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Strzegom

Przetarg Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - działka nr 1603

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-18

Ogłoszenie nr 567587-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Strzegom

58-150 Strzegom

ul. Rynek 38

(074) 856-05-99

strzegom@strzegom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567587-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Strzegom

Regon: 89071837200000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 38

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: (074) 856-05-99

e-mail: strzegom@strzegom.pl

Fax: (074 ) 856-05-16

Adres strony internetowej (URL): www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/strzegom

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.strzegom.pl, www.platformazakupowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.strzegom.pl, www.platformazakupowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl/strzegom

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wykonawca może złożyć ofertę osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-100 Strzegom (siedziba Zamawiającego) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - działka nr 160/3

Numer referencyjny:

WIiZP.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - działka 160/3. 2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu , 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie fundamentów,- murowanie ścian,- wykonanie innych elementów żelbetowych,- roboty dachowe,- roboty izolacyjne, - roboty tynkarskie,- montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,- roboty elewacyjne, - roboty posadzkarskie, - wykonanie instalacji c.o i c.w.u,- wykonanie sieci wodociągowej,- wykonanie przyłącza energetycznego, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,- wykonanie instalacji sanitarnych,- wykonanie dodatkowej instalacji hydrantowej oraz zaopatrzenie obiektu w gaśnice zgodnie z Postanowieniem nr 33/2019 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5560.17.1.2019 z dn. 30.09.2019 r.,- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej i instalacji elektrycznych,- roboty wykończeniowe,- roboty montażowe,- wykonanie instalacji odgromowej,- wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz wjazdu na teren działki,- usunięcie kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia, - montaż systemu alarmowego jako zabezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem,- wykonanie IS instalacji szybkiego ładowania,- wykonanie WS wyciągu spalin,- montaż DIGITEX systemu alarmowego,- wykonanie ISP instalacji sprężonego powietrza, sprężarka,- wykonanie PAED przycisku alarmu za szybką,- wykonanie SAED - STACJA AED defibrylator,- montaż masztu na syrenę,- zakup i montaż syreny. 4. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację przetargową (techniczną) składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, suplement, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projekt budowlany usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, projekt wykonawczy usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych usunięcia kolizji linii napowietrznej nn, decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1905/2019 z dn. 02.12.2019 r. wydaną przez Starostę Świdnickiego, decyzja o pozwoleniu na budowę nr 200/2020 z dn. 24.02.2020r. wydaną przez Starostę Świdnickiego, uzgodnienia. 5. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:- wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz SIWZ,- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy,- sporządzenie planu BIOZ,- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów,- doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,- wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej, - dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdującej się w obiekcie, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy,- oznakowanie i wyposażenie obiektu w znaki i urządzenia ochrony ppoż. w odniesieniu do sporządzonej i dostarczonej przez Zamawiającego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu Postanowienia nr 33/2019 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5560.17.1.2019 z dn. 30.09.2019 r.,- wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu - w 2 egz,- opłaty za nadzory i odbiory jednostek branżowych,- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci o zamierzonych terminach rozpoczęcia, zakończenia i odbiorów robót zgodnie z wydanymi warunkami (stanowiącymi część dokumentacji technicznej). Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac,- wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, w tym również koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej dla dysponentów sieci i jednostek branżowych, - uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót, - przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wszystkich formalności, których należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych i kolorystyki w tym:: płytek, farb, stolarki,- zeskładowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów z rozbiórki określonych w dokumentacji technicznej,- uzgodnienie z prywatnym właścicielem posesji, na której wykonywane będzie przyłącze wodociągowe terminu i sposobu prowadzenia prac, - przed przystąpieniem do prac uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym (dz.118/2) - decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót - wykonania zjazdu - zgodnie z decyzją nr 81/2018 z dnia 29.07.2019r. (PT.4200.95.2019) oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, hydrantu naziemnego ppoż oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku OSP - zgodnie z decyzją nr 82/2019 (PT.4200.96.2019) z dnia 30.07.2019r.,- zawiadomienie zarządcy drogi o rozpoczęciu i zakończeniu prac: a) związanych z przykryciem fragmentu rowu przy drodze powiatowej oraz oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z pismem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 05.09.2019r. (PT.410.110.2019), b) związanych z wykonaniem przyłącza i włączeniem się do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej zgodnie z pismem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 05.09.2019r. (PT.410.111.2019), - poniesienie kosztu zajęcia pasa drogowego i doprowadzenie pasa drogi do stanu pierwotnego,- zawiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu prac Tauron Dystrybucja S.A., złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kartą gwarancyjną producenta w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji, uzyskanie zgody na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalenie nadzoru służb energetycznych, a na czas wykonywania przebudowy zapewnienie ciągłości zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze, poniesienie kosztów z tym związanych - zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji Tauron Dystrybucja S.A. - pismo z dnia 24.04.2019 r. Nr TD/OWB/OME/K/WT/WO/32/2019, - wypełnienie wszelkich obowiązków wynikających z warunków wydanych przez: 1) SDPŚ - Decyzja nr 82/2019 z dnia 30.07.2019r., 2)SDPŚ - Decyzja nr 81/2018 z dnia 29.07.2019r.,3) WIK Strzegom- pismo z dnia 28.08.2019r. - zmiana uzgodnienia nr 134/12/18 znak L.dz.3895/2018 z dnia 11.12.2018r.,4)Tauron - opinia nr OMD4.1/GKii.4040.183.2019 z dnia 24.10.2019r.,5)SDPŚ - pismo znak PT.410.111.2019 z dnia 05.09.2019r.,6)SDPŚ - pismo znak PT.410.110.2019 z dnia 05.09.2019r.,7)UM w Strzegomiu - pismo znak WKSiW.7230.52.2019.PM z dnia 19.06.2019r., 8)Tauron - warunki techniczne usunięcia kolizji z dnia 24.04.2019r., 9) Tauron - warunki przyłączenia z dnia 18.03.2019r.,- obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkiców geodezyjnych i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych,- dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji, przygotowanie protokołów z rozruchu, badań, pomiarów, szkolenia obsługi,- przeszkolenie użytkowników w zakresie korzystania z zainstalowanej infrastruktury. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu AGD i zlewozwywaka. 6. Obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jednak Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów. 7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania tych funkcji. 8. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ mają charakter pomocniczy. Przedmiary należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej w umownej cenie ryczałtowej. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego. 11. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuką budowlaną. 12. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 13. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 14. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót. 16. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić:- fakturowanie częściowe - maksymalnie w okresach comiesięcznych- nie częściej,- ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego.Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 17. Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rozliczenie robót na kwotę nie wyższą niż 190.000,00 zł brutto w roku 2020. 18. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały i dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku nr 8 i 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45200000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111291-445330000-945231110-945332400-745310000-345233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.07.2021r. 2. Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, b) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, c) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego - budynku - każda z robót o wartości nie mniejszej niż 700 000,00zł brutto (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100). Wykonawca musi wskazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 lub 5A do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 lub 6A do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 lub 4A do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 7 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38, BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.12.2020.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: "od dnia ..... - do dnia .....", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) w formie papierowej, 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga: 1) złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) lub 2) złożenia oryginału dokumentu wadialnego poprzez Platformę zakupową w wydzielonym, odrębnym pliku (np. pdf). Złożony dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-07-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-18

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzegomiu, reprezentowany przez Burmistrza, z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@amt24.biz Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach - działka nr 160/3 o numerze referencyjnym WIiZP.271.12.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze-Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, c) art. 6 ust. 1 lit. f -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Strzegom aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Gmina Strzegom
ul. Ul. Rynek, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.