Dzisiaj jest: 19.2.2018, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Ogłoszenie:

Przetarg Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilne

dodano: 2018.02.13 ważne do: 2018.02.23 wyświetleń: 13
Szczegóły ogłoszenia:

Usługi

Ogłoszenie nr 511749-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli

Regon: 5200000

ulica: ul. Filtrowa

Numer domu: 57

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02056

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 224 445 000

e-mail: nik_zp@nik.gov.pl

Fax: 022 4445415, 4445410

Adres strony internetowej (URL): http://www.nik.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Tak. Oferty należy złożyć pisemnie

Adres:

02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli

Numer referencyjny:

BGO-BGZ.261.003.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli (Centrala wraz z Delegaturami i Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach) w zakresie: 1.1 mienia od wszystkich ryzyk (AR), 1.2 sprzętu elektronicznego przenośnego od wszystkich ryzyk (USE), 1.3 odpowiedzialności cywilnej (OC). 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo cały świat dla wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ rodzajów mienia, ryzyk i limitów. 3. Termin wykonania zamówienia: Usługa ubezpieczenia świadczona będzie przez okres 24 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania aktualnej umowy ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 5 kwietnia 2020 r. (obie daty włączone) albo od dnia wskazanego w umowie generalnej ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli w zależności od daty jej zawarcia, z możliwością przedłużenia umowy na wniosek Zamawiającego na dodatkowy okres 2 miesięcy (61 dni) do 05.06.2020 r. na niezmienionych warunkach (np. w celu przeprowadzenia / zakończenia nowego postępowania) - prawo opcji.

II.5) Główny kod CPV:

66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV66515400-766515410-066515100-466516000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-04-06

lub zakończenia:

2020-04-05

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

zezwolenia lub innego dokumentu właściwego organu, potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (tj. dostarczy osobiście lub wyśle pocztą bądź przez posłańca, informując Zamawiającego e-mailem lub faxem o dacie wysyłki), BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt od 2 do 6 Ustawy, a także w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 1. W przypadku dokonania aktualizacji wartości i rodzaju mienia obejmowanego ubezpieczeniem w ramach umowy, wynikającej ze zmian w stanie posiadania Ubezpieczającego. W przypadku zmian w stanie posiadania Ubezpieczającego powodujących wzrost wartości mienia o więcej niż 30.000.000 zł w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 30 dni od zakończenia okresu ochrony, a Wykonawca za udzieloną automatyczną ochronę naliczy składkę od kwoty przewyższającej ww. limit bezskładkowy, stosując określone w umowie stawki przyjęte dla poszczególnych rodzajów mienia. Należna składka dodatkowa będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki. Jeżeli w związku ze zmianami stanu posiadania Ubezpieczającego wartość mienia wycofanego z ubezpieczenia przekroczy wartość mienia nowonabytego w okresie ubezpieczenia, to Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki. Składka będzie rozliczona na koniec okresu ubezpieczenia. Podstawą rozliczenia składki będzie różnica stanu sum ubezpieczenia na początek i na koniec rozliczanego okresu. Kwota składki do zwrotu będzie obliczana w oparciu o tę różnicę i stawki przyjęte w umowie dla poszczególnych rodzajów mienia. Należna składka do zwrotu będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki. 2. W przypadku zmian miejsca ubezpieczenia wynikających z objęcia przez Ubezpieczającego nowych lokalizacji lub umieszczenia mienia Ubezpieczającego w nowych lokalizacjach. W przypadku objęcia przez Ubezpieczającego nowej lokalizacji lub umieszczenia mienia w nowej lokalizacji Ubezpieczający w ciągu 90 dni od daty objęcia danej lokalizacji lub umieszczenia w niej mienia powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca potwierdzi ochronę ubezpieczeniową dla nowej lokalizacji od daty jej objęcia/umieszczenia w niej mienia przez Ubezpieczającego. W przypadku dokonania przez Ubezpieczającego powiadomienia Wykonawcy o nowej lokalizacji w terminie późniejszym niż 90 dni, Wykonawca potwierdzi obejmowanie ochroną ubezpieczeniową nowej lokalizacji od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie Ubezpieczającego. 3. Ubezpieczający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty dotyczące wysokości składek w następujących przypadkach: a. zmiany stawki podatku od towarów i usług; b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Strony Umowy postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości składek w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany, o której mowa w ust. 3. 5. Zmiana wysokości składek obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6 nie wcześniej jednak niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Ubezpieczającego dokumentów, o których mowa w ust. 7. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a), wartość netto składek nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto składek zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości składek wymaga uprzedniego złożenia Ubezpieczającemu pisemnego wniosku zawierającego: a. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie wysokości składek po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia składek, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) na kalkulację składek. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. Ubezpieczający oświadcza ,iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, a. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty składek po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia składek a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 lit. c) na kalkulację składek. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 lit. c). 8. Ubezpieczającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 9. Każda zmiana Umowy w zakresie wysokości składek z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za tę część zamówienia, których zmiana ta dotyczy i których w dniu zmiany odpowiednio stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 10. W przypadku przekazania części mienia Ubezpieczającego innemu podmiotowi administracji publicznej, na wniosek Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia może zostać wskazany ten podmiot administracji publicznej jako Ubezpieczony w stosunku do przekazanego mu mienia. 11. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do umowy generalnej strony uzgodnią zakres i sposób ich wprowadzenia. 12. W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji szkód i zaoferowania Ubezpieczającemu wprowadzenia tych zmian w umowie, strony mogą uzgodnić ich wprowadzenie, jeżeli są korzystne dla Ubezpieczającego i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w umowie taryf składki. 13. W przypadku zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego lub zmian organizacyjnych lub wejścia w posiadanie specyficznego - niemieszczącego się w żadnej z objętych umową kategorii mienia, mogących mieć wpływ na postanowienia Umowy,, w szczególności na zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i konieczność jego dostosowania do zmienionego zakresu działalności, niezbędne modyfikacje zostaną wprowadzone do umowy na podstawie uzgodnień między stronami. 14. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub przeoczeń w dokumentacji, zgłoszeniach lub realizacji umowy strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 15. W przypadku objęcia w posiadanie, przyjęcia w użytkowanie lub zakupu mienia, którego rodzaj nie był przewidziany w formularzu oferty lub w SIWZ, niezbędne modyfikacje w tym wprowadzenie odrębnej taryfy składki odnoszącej się takiego rodzaju mienia, zostaną wprowadzone do umowy na podstawie uzgodnień między Stronami. 16. Zamawiający przewiduje zmiany do niniejszej umowy, które wynikają z klauzul przewidzianych w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-23

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 2. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w zakresie usług, związanych z realizacją zamówienia, o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz pkt III.13 Załącznika nr 1 do SIWZ. Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, zawartą przez Wykonawcę/Podwykonawcę z Pracownikiem realizującym zamówienie. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i spowoduje naliczenie z tego tytułu kar umownych, o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kontakt
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Ul. Filtrowa, 02056 Warszawa, woj. mazowieckie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.nik.gov.pl
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.