Dzisiaj jest: 19.3.2018, imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Ogłoszenie:

Przetarg serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

dodano: 2018.03.13 ważne do: 2018.03.21 wyświetleń: 11
Szczegóły ogłoszenia:

Usługi

Ogłoszenie nr 521230-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach PAŻP w latach 2018-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Regon: 14088677100000

ulica: ul. Wieżowa

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02147

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 574 62 44

e-mail: zp@pansa.pl

Fax: 22 574 63 59

Adres strony internetowej (URL): http://www.pansa.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.pansa.pl/

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.pansa.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.pansa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej na adres Zamawiającego

Adres:

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa - Biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach PAŻP w latach 2018-2019

Numer referencyjny:

AMZP-2227-4/10/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych przez okres 18-miesięcy w obiektach PAŻP, w podziale na 5 części, zgodnie z Załącznikami nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E -do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) "Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych" oraz na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

II.5) Główny kod CPV:

50730000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV50000000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

18

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania ceny umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca musi posiadać aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951). Warunek jest tożsamy dla każdej części przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek jest tożsamy dla każdej części przedmiotu zamówienia, jednokrotne spełnienie warunku uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na dowolną liczbę części: 1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną usługę serwisową o wartości min. 5 000 PLN. Przy czym za usługę rozumiane jest świadczenie wykonane/wykonywane w ramach jednej umowy. UWAGA: W przypadku podania wartości wykonanej usługi w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: 2.1. minimum jedną osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne typu ,,E' uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń Grupy 1 tj.: . urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV; . aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1kV; 2.2. minimum jedną osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne typu ,,E' uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń Grupy 2 tj.: . urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW; . aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji o mocy powyżej 50 kW. 2.3. minimum jedną osobę posiadającą certyfikat w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, kontroli szczelności, sprawdzenia pod względem wycieków urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wydany na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951). UWAGA: Zamawiający dopuszcza by jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadała więcej niż 1 wykazane powyżej uprawnienie. Zamawiający nie wymaga skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 3 osób.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951). 2. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonywania usługi oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) - 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3. 2.4. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.1. W zakresie części zamówienia nr 1 - 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). 2.2. W zakresie części zamówienia nr 2 - 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). 2.3. W zakresie części zamówienia nr 3 - 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). 2.4. W zakresie części zamówienia nr 4 - 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy). 2.5. W zakresie części zamówienia nr 5 - 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100 groszy). 3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa - rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, Biuro podawcze lub umieścić w osobnej kopercie - opisanej "wadium - postępowanie nr AMZP-2227-4/10/2018, dotyczy części ..", dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieŁączna cena brutto za przeprowadzenie wszystkich przeglądów okresowych40,00Cena brutto jednej roboczogodziny dla serwisu/naprawy10,00Ryczałtowa cena dojazdu5,00Procentowa wysokość marży na części zamienne wykorzystywane przy naprawie5,00Czas reakcji od zgłoszenia awarii (przy czym zaoferowany czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin liczonych od zgłoszenia)20,00Czas naprawy urządzenia liczony od momentu zgłoszenia awarii (przy czym zaoferowany czas reakcji nie może być dłuższy niż 168 godzin liczonych od zgłoszenia)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

DO UZUPEŁNIENIA PO UZGODNIENIU PROJEKTU IPU

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-03-21

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie PAŻP - OKRL Łódż

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
Kontakt
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Ul. Wieżowa, 02147 Warszawa, woj. mazowieckie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: http://www.pansa.pl/
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.