Dzisiaj jest: 19.3.2018, imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Ogłoszenie:

Przetarg Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Alwer

dodano: 2018.03.13 ważne do: 2018.03.20 wyświetleń: 11
Szczegóły ogłoszenia:

Usługi

Ogłoszenie nr 526152-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Gmina Alwernia

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Alwernia"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Alwernia

Regon: 351555967

ulica: Z. Gęsikowskiego

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-566

Miejscowość: Alwernia

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 283 11 15, 12 283 11 15 w. 311

e-mail: tkozub@alwernia.pl, jbuczek@alwernia.pl

Fax: 12 283 17 92

Adres strony internetowej (URL): http://www.alwernia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.alwernia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.alwernia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Alwernia"

Numer referencyjny:

DIZP.271.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Alwernia i jednostek organizacyjnych Gminy Alwernia obejmująca: a) Urząd Miejski w Alwerni b) Szkołę Podstawową w Alwerni c) Szkołę Podstawową w Brodłach d) Szkołę Podstawową w Grojcu e) Szkołę Podstawową w Kwaczale f) Szkołę Podstawową w Okleśnej g) Szkołę Podstawową w Porębie-Żegoty h) Szkołę Podstawową w Regulicach i) Przedszkole Samorządowe w Alwerni j) Przedszkole Samorządowe w Kwaczale k) Przedszkole Samorządowe w Regulicach l) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni Obsługa bankowa polegać będzie na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych), Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik "k1" podany w ofercie. Dopuszcza się otwarcie rachunków nieoprocentowanych wskazanych każdorazowo odrębnym pismem w miarę potrzeb. b) realizacji poleceń przelewu, c) dokonywaniu wypłat gotówkowych, d) dokonywaniu wpłat gotówkowych, e) generowaniu i dostarczaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, f) wydawaniu blankietów czekowych, g) przechowywaniu depozytów, h) obsłudze rachunków masowych dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i) obsłudze kasowej wypłat w zakresie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni), j) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, tj: lokaty overnight i lokaty jednomiesięczne, . Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach overnight oparte będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik "k2" podany w ofercie. . Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach jednomiesięcznych oparte będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik "k3" podany w ofercie. k) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Alwernia do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnika "k4" podany w ofercie. l) Prowizja bankowa "p" podana w procentach od kredytu przedstawiona w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu. 4. Realizacja poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu SORBNET. 5. Dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego w Alwerni, Szkoły Podstawowej w Alwerni, Szkoły Podstawowej w Brodłach, Szkoły Podstawowej w Grojcu, Szkoły Podstawowej w Kwaczale, Szkoły Podstawowej w Okleśnej, Szkoły Podstawowej w Porębie-Żegoty, Szkoły Podstawowej w Regulicach, Przedszkola Samorządowego w Alwerni, Przedszkola Samorządowego w Kwaczale, Przedszkola Samorządowego w Regulicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni -w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy - bez opłat jednorazowych i abonamentu. System ma obejmować oprogramowanie wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Alwernia przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat, a także wpłat dokonywanych przy wykorzystaniu rachunków masowych. 7. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie miasta Alwerni swojego oddziału lub filii uruchomi on na terenie miasta w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy swój oddział, filię lub "punkt kasowy" zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez "punkt kasowy" należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w mieście Alwerni, do momentu otworzenia oddziału, filii lub "punktu kasowego" zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy w miejscowości Alwernia i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Alwernia. (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).

II.5) Główny kod CPV:

66110000-4

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-06-01 2022-05-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego, na wykonywanie czynności bankowych: 1. dla banków spółdzielczych- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 2. dla banków w formie akcyjnej- art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 3. dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 ww. ustawy, dokumentem zastępującym zezwolenie będzie statut banku.

Informacje dodatkowe

-W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek jw. musi być spełniony przez każdego z Wykonawcę oddzielnie

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a)warunek będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była usługa obsługi bankowej jednostek samorządu terytorialnego, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy) każda. b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział lub filię banku na terenie miasta Alwernia. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie miasta Alwernia swojego oddziału lub filii uruchomi on na terenie miasta w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy swój oddział, filię lub "punkt kasowy" zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez "punkt kasowy" należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w mieście Alwernia, do momentu otworzenia oddziału, filii lub "punktu kasowego" zagwarantuje codzienną obsługę budżetu gminy w miejscowości Alwernia i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Alwernia. (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: a) W przypadku gdy Wykonawca dysponuje oddziałem lub filią banku na terenie miasta Alwernia- wykaz załącznik nr 6 do SIWZ. b) W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje oddziałem lub filią banku na terenie miasta Alwernia: Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące uruchomienia oddziału, filii lub "punktu kasowego" na terenie miasta Alwernia, w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Oświadczenie należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 "Oświadczenie".

Nie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji usług. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. - Dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. - W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich): 1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Zobowiązanie takie powinno szczegółowo określać m.in.: -podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, -Wykonawcę, na rzecz którego udostępniane są zasoby, -nazwę zamówienia dla realizacji, którego udostępniane są zasoby, -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający ocena czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. **Zamawiający dopuszcza możliwość nie złożenia przedmiotowego dokumentu, z uwagi na fakt dostępu przez Zamawiającego do ogólnodostępnych baz zawierających przedmiotowe dokumenty. W takiej sytuacji Zamawiający sam pozyska dokument i na jego podstawie zweryfikuje sytuację Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a). Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, na wykonywanie czynności bankowych: 1. dla banków spółdzielczych- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 2. dla banków w formie akcyjnej- art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 3. dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 ww. ustawy, dokumentem zastępującym zezwolenie będzie statut banku. b). wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane , oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- według załącznika nr 4 do SIWZ. c)Wykaz według załącznika nr 6 do SIWZ- w przypadku gdy Wykonawca dysponuje oddziałem lub filią banku na terenie miasta Alwernia. d)Oświadczenie według załącznika nr 7 do SIWZ- w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje oddziałem lub filią banku na terenie miasta Alwernia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 niniejszej SIWZ sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: - w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10 niniejszej SIWZ- sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ: - w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców, jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum, - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/. 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia/*jeśli dotyczy/- oryginał dokumentu. Proszę nie załączać do oferty innych dokumentów niż wymienione powyżej. 9). Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

22. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tej zmiany w następujących okolicznościach: - zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, - odstąpienia, na wniosek Zamawiającego, od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, - wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania prac wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia stopnia realizacji przedmiotu zamówienia, - ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający może dokonać zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia. Ewentualna zmiana może nastąpić ze skutkiem od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej wysokość stawki, po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku o dokonanie takiej zmiany, - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 23. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w sytuacji: zmiany ilości - zwiększenia lub zmniejszenia obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Alwernia. 24. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-03-20

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kontakt
Gmina Alwernia
ul. Z. Gęsikowskiego , 32-566 Alwernia, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.alwernia.pl
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.