Dzisiaj jest: 22.5.2018, imieniny: Emila, Neleny, Romy
Ogłoszenie:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlow

dodano: 2018.05.16 ważne do: 2018.05.24 wyświetleń: 12
Szczegóły ogłoszenia:

Wieliczka

Ogłoszenie nr 548094-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna

Regon: 000041683

ulica: Park Kingi

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Wieliczka

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 278 71 11, 12 278 71 03,

e-mail: wladyslaw.rudkowski@kopalnia.pl,

Fax: 122 787 110

Adres strony internetowej (URL): http://www.kopalniawieliczka.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Spółka Akcyjna - Górnictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.kopalniawieliczka.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Numer referencyjny:

KSW/2018/IP/26

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do: 1) sporządzenia dokumentacji projektowej, koniecznej dla realizacji inwestycji obejmującej budowę zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, zwanej dalej "Dokumentacją projektową", 2) uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień koniecznych do wydania przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, 3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową. 1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest również zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie prac prowadzonych w oparciu o sporządzoną Dokumentację Projektową. 2. Dokumentacja Projektowa. 2.1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmuje: 1) prace przedprojektowe, obejmujące m.in. sporządzenie wariantowej koncepcji, szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, 3) sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego, 4) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego robót objętych Dokumentacją Projektową, 5) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.2. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać: 1) możliwości technologiczne wykonania robót bez wstrzymywania lub ograniczenia ruchu turystycznego, 2) wysoki standard materiałów wykończeniowych i wysoką jakość zabudowywanych urządzeń - podać parametry, klasyfikację, dopuszczalne gabaryty bez wskazywania na markę lub producenta, 3) aktualnie stosowane przez Zamawiającego standardy i technologie celem integracji z rozwiązaniami technicznymi posiadanymi przez Zamawiającego. 2.3. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w następujących formach: 1) pisemnych opracowań - 6 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF - 3 egzemplarze, 3) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formatach edytowalnych - 3 egzemplarze. 3. Podstawy do sporządzenia Dokumentacji Projektowej. 3.1. Dokumentacja projektowa w szczególności winna być wykonana zgodnie z: 1) ogólnymi założeniami i ramowym zakresem prac projektowych do "Dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia", stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) opracowaniem pt. "Koncepcja zagospodarowania Parku Św. Kingi i otoczenia tężni solankowej, pod kątem zwiększenia atrakcyjności i poprawy organizacji pobytu turystów" - ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury dr inż. Michał Stangel ul. Konarskiego 6/3 44-100 Gliwice, czerwiec 2017r. - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.2. W ramach prac projektowych Wykonawca może wykorzystać następujące materiały: 1) Mapę zasadniczą do celów projektowych, 2) "Dokumentację budowy tężni solankowej" sporządzoną przez GRADPOL w 2012r. wraz z dokumentacją powykonawczą. Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w dokumentach wskazanych powyżej w pkt 3.2, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 37 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy, przedmiotowe dokumenty nie zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępne będą jedynie do wglądu w Dziale Infrastruktury Powierzchniowej Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane będą na zasadach wskazanych w cz. IX SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kopalniawieliczka.eu 4. Nadzór autorski. 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. 4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 100 godzin. 4.3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji). 4.4. Zlecenie wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub za pośrednictwem e-mail. Równocześnie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski obowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego może nastąpić telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia. 4.5. Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 15 pobytów na terenie wykonywanych prac. 4.6. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 1) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacji Projektowej; w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji Projektowej, zobowiązany jest do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, 2) uzupełniania lub zmiany Dokumentacji Projektowej, a także przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla prac objętych Dokumentacją Projektową, 3) wyjaśniania wykonawcy prac objętych Dokumentacją Projektową wątpliwości powstałych w toku jego realizacji, 4) udziału w naradach technicznych, 5) udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót oraz odbiorze końcowym. 5. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach: 1) Etap I - prace przedprojektowe, 2) Etap II - sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień koniecznych do wydania przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, 3) Etap III - sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego robót objętych Dokumentacją Projektową, 4) Etap IV - sprawowanie nadzoru autorskiego. 5.2. Do wykonania Etapu I Wykonawca przystąpi bezpośrednio po zawarciu umowy. 5.3. Do wykonania Etapu II Wykonawca przystąpi po dokonaniu odbioru Etapu I. 5.4. Do wykonania Etapu III Wykonawca przystąpi po dokonaniu odbioru Etapu II. 5.5. Zlecanie wykonywania nadzorów autorskich w ramach realizacji Etapu IV może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania Etapu III, w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy i na każde wezwanie, raportów z wykonania przedmiotu umowy, w formie określonej przez osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 22 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kopalniawieliczka.eu

II.5) Główny kod CPV:

71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-12-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w następujących terminach: 1) Etap I - III - w terminie do 30 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy; 2) Etap IV - w terminie do 31 grudnia 2019 r. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. Za termin wykonania prac uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru danego etapu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że przedmiot odbioru jest kompletny, wykonany należycie i zgodnie z umową.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej z funkcją handlowo-gastronomiczną, zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 złotych brutto oraz b) co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu, w którym występują obiekty kubaturowe, komunikacja oraz zieleń na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej z funkcją handlowo-gastronomiczną, zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 złotych brutto oraz b) co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu, w którym występują obiekty kubaturowe, komunikacja oraz zieleń na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń - w oryginale, 2) w przypadku innych dokumentów - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wadium w wysokości: 3 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/IP/26. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy: 1) w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub powstałych w wyniku działania siły wyższej; w takim przypadku dopuszcza się przedłużenie terminów wykonania umowy wskazanych w § 10 ust. 1 wzoru umowy; 2) w przypadku konieczności zwiększenia liczby godzin sprawowania nadzoru autorskiego; w takim przypadku dopuszcza się zwiększenie liczby godzin sprawowania nadzoru autorskiego wraz ze zmianą maksymalnej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o iloczyn liczby godzin, o którą następuje zwiększenie oraz stawki godzinowej wskazanej w § 11 ust. 5 wzoru umowy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 3 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

W ramach prac projektowych Wykonawca może wykorzystać następujące materiały: 1) Mapę zasadniczą do celów projektowych, 2) "Dokumentację budowy tężni solankowej" sporządzoną przez GRADPOL w 2012r. wraz z dokumentacją powykonawczą. Materiały, o których mowa powyżej, nie zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępne będą jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Infrastruktury Powierzchniowej Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane będą na zasadach wskazanych w cz. IX SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kopalniawieliczka.eu

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w materiałach, wskazanych w części V.6.1) niniejszego ogłoszenia, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 37 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy, przedmiotowa dokumentacja nie zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępna będzie jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Infrastruktury Powierzchniowej Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-24

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kontakt
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
ul. Park Kingi, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.