Dzisiaj jest: 21.1.2019, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Ogłoszenie:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU N

dodano: 2019.01.12 ważne do: 2019.02.13 wyświetleń: 15
Szczegóły ogłoszenia:

Katowice przetarg na Usługi

Ogłoszenie nr 498090-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Regon: 000515780

ulica: ul. Grażyńskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40-126

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 258 20 21-25

e-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl

Fax: 32 258 20 25, 41 63 167

Adres strony internetowej (URL): http://www.kzgm.katowice.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH

Numer referencyjny:

NZ.231.006.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i: 1) utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków (m. in. klatki schodowe, korytarze, piwnice, suszarnie, strychy, rowerownie) 2) utrzymanie czystości i porządku terenów zewnętrznych (tereny utwardzone i zielone m. in. chodniki, drogi wewnętrzne, tereny utwardzone, trawniki, klomby, rabaty, place zabaw, miejsca pod koszami na śmieci, urządzenia małej architektury) łącznie z pielęgnacją (przycinanie, odchwaszczanie, podlewanie) zieleni oraz odśnieżaniem w okresie zimowym i wystawianiem koszy na śmieci we wskazanych nieruchomościach; 3) koszenie trawników wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów; 4) doraźne sprzątanie nieruchomości, w tym pielęgnacja zieleni lub dodatkowe koszenia trawy w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice i zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach dla powierzchni wskazanych dla każdej części oddzielnie. II.Zamówienie obejmuje nieruchomości o łącznej powierzchni 105 738,53 m2, (powierzchnia wewnętrzna w budynkach: 27 753,12 m2, powierzchnia terenów zewnętrznych 77 985,41 m2, w tym powierzchnia trawników 22625,27 m2) i podzielone jest na 3 części: Część 1 obejmuje kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości administrowanych przez EB-3 (Centrum), w tym ul. Warszawska 6/Teatralna 9 i ul. 3 Maja 36 (budynki użytkowe o innej częstotliwości świadczenia usług) o łącznej powierzchni 32 993,64 m2 (powierzchnia wewnętrzna w budynkach: 13 009,08 m2, powierzchnia terenów zewnętrznych 19 984,56 m2, w tym powierzchnia trawników 3 196,50 m2); Cześć 2 obejmuje kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości administrowanych przez EB-3 (Śródmieście) o łącznej powierzchni 28 208,98 m2 (powierzchnia wewnętrzna w budynkach: 3 438,66 m2, powierzchnia terenów zewnętrznych 24 770,32 m2, w tym powierzchnia trawników 11 386,59 m2); Cześć 3 obejmuje kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości administrowanych przez EB-3 (Zawodzie) o łącznej powierzchni 44 535,91 m2 (powierzchnia wewnętrzna w budynkach: 11 305,38 m2, powierzchnia terenów zewnętrznych 33 230,53 m2, w tym powierzchnia trawników 8 042,18 m2)/ III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, gdzie określone są powierzchnie wewnątrz budynków (załącznik nr 1.1 do 1.3 do wzoru umowy), powierzchnie zewnętrzne, w tym powierzchnie trawników do koszenia (załącznik nr 2.1 do 2.3 do wzoru umowy), standardy świadczenia (czynności, częstotliwość) usług (załącznik 3, 3a i 3b) do wzoru umowy) oraz pozostałe informacje określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia. IV. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, dla każdej części zamówienia, aby osoby biorące bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby wyznaczone do realizacji umowy w zakresie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace doraźne związane z koszeniem trawy, pielęgnacją roślin, odśnieżaniem lub myciem okien oraz czynności związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy. Sposób dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, uprawnienia w zakresie kontroli spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały we wzorze umowy. V. Prawo opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu/wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy, który może zostać zmniejszony lub zwiększony w związku ze: 1) zmianą liczby m2 powierzchni nieruchomości, w których wykonywane są usługi w częściach wspólnych budynków, na terenach zewnętrznych w przypadku np. oddania lub objęcia do zarządzania nieruchomości przez KZGM w Katowicach lub rozbieżności w stanie faktycznym, dla których usługi wykonywane są z określoną w harmonogramie częstotliwością, 2) zwiększoną liczbą koszeń trawy dla danych nieruchomości lub koniecznością doraźnego posprzątania nieruchomości w szczególności, gdy daną nieruchomość Zamawiający objął w administrowanie na kilka dni lub podmiot trzeci nakazał posprzątać daną nieruchomość lub powierzchnia jest objęta umową, a usługi mają być wykonane jednorazowo (dodatkowe zabrudzenia); Prawo opcji polega na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia wartości przedmiotu umowy. Górną granicą zobowiązania (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) stanowi kwota wynikająca z iloczynu wielkości powierzchni (zewnętrznych, wewnętrznych, koszenia - w zależności od części zamówienia) i cen jednostkowych dla wskazanych w SIWZ powierzchni oraz okresu realizacji zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zwiększona dla części 1, 2 i 3 do 15 % jej wartości. Zamówienie gwarantowane (najmniejszy możliwy zakres zamówienia) stanowi kwota wynikająca z iloczynu wielkości powierzchni (zewnętrznych, wewnętrznych, koszenia - w zależności od części zamówienia) i cen jednostkowych dla wskazanych w SIWZ powierzchni oraz okresu realizacji zamówienia dla poszczególnych części zamówienia pomniejszona dla części 1, 2 i 3 do 15 % jej wartości. Warunki skorzystania z prawa opcji zostały opisane we wzorze umowy. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego). Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

II.5) Główny kod CPV:

90900000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90911200-890911300-990610000-690620000-990630000-277310000-677314100-577312100-177312000-077342000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

2397232,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający, przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług tj. kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości i porządku w częściach wspólnych budynków; utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych łącznie z pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem w okresie zimowym i wystawianiem koszy na śmieci we wskazanych nieruchomościach; koszenia trawników wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów oraz doraźnego sprzątania nieruchomości w tym pielęgnacji zieleni lub dodatkowych koszeń trawy, dla powierzchni nie większej niż w zamówieniu podstawowym, a łączna planowana do udzielenia wartość zamówień nie przekroczy: 1) dla części 1: 123 583,86 zł netto; 2) dla części 2: 110 185,42 zł netto; 3) dla części 3: 165 769,38 zł netto; Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy na następujących warunkach: 1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością, 2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, 4) strony w wyniku negocjacji uzgodnią istotne postanowienia umowy, w szczególności wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

39

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

I. Dotyczy sekcji II pkt 8): Termin realizacji zamówienia (dla każdej części): 39 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.04.2019 r. II. Ogłoszenie jest ogłoszeniem dodatkowym (nieobowiązkowym), ponieważ wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. III. Szacunkowa wartość zamówienia, podana w sekcji II pkt 6), obejmuje kwotę przeznaczoną na zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 6 Ustawy oraz opcję.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy - zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla każdej części zamówienia, co najmniej jedną usługę utrzymania czystości i porządku (sprzątanie) nieruchomości o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 80 000 zł, dla części 2 - 70 000 zł, dla części 3 - 110 000 zł. 2) Wykonawca musi wykazać, dla każdej części zamówienia, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące doświadczenie oraz zakres wykonywanych przez nie czynności: a) Osoby wykonujące czynności utrzymania porządku i czystości (dozorcy) dla części 1 - 7, dla części 2 - 3, dla części 3 - 8; b) Osoba nadzorująca (koordynator) - obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np. telefonicznego) z Zamawiającym, organizowania i sprawowania nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzania personelem Wykonawcy, a także udziału w czynnościach prowadzonych przez Terenową Stację Sanitarną, Policję i Straż Miejską, Straż Pożarną itp. posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi. UWAGA: Wykonawca dla każdej części, dla której złoży ofertę zobowiązany jest wykazać inny zespół osób. Rolę koordynatora może pełnić ta sama osoba dla każdej części.

Nie

Informacje dodatkowe:

UWAGA: Przez nieruchomość Zamawiający rozumie: nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieruchomość zabudowaną, budynki. Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej usługi/usług dla różnych części Zamówienia z zastrzeżeniem, że wartość tej usługi/usług nie będzie mniejsza niż wartość wymagana dla danej części. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie usługi/usług dla jednego Zamawiającego w ramach jednego/kilku zlecenia/zleceń/umowy/umów, a ich łączna wartość nie może być mniejsza niż wymagana wartość dla danej części zamówienia. W przypadku wykonywania i nie zakończenia świadczenia usługi/usług wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług, jaką wartość ma/ją usługa/i zrealizowana/e, do momentu upływu terminu składania ofert z tym, że wartość wykonanej/ych usług/i nie może być mniejsza niż wymagane ww. wartości dla poszczególnych części zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, którego oferta dla danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział VIII pkt 2 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów, na których potencjale polega Wykonawca. 2. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych: a) w pkt 1.1. - Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; b) w pkt 1.2 - 4 - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w .którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) lit. a) i b) tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1) lit b) tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2.2) stosuje się. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1) składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1) lit a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2.2) stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta dla danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): 1) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 SIWZ ppkt 1: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; UWAGA! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 2 SIWZ: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności i doświadczenia (dotyczy koordynatora) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ należy sporządzić aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 lub 6 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). II. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZDZIAŁU XII SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca składający ofertę obowiązany jest wnieść wadium, oddzielnie dla każdej części na którą składa ofertę, w wysokości 10 000 zł. Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część Wykonawca zobowiązany jest wnieść wielokrotność tej kwoty odpowiadającą liczbie części na które składa ofertę. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz 110 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach PKO BP 16 1020 2313 0000 3602 0515 4762 4. W tytule przelewu należy wpisać: "Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach. (NZ.231.006.2019) - część .....". 5. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert tj. do 13.02.2019 r. do godz. 08:45. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin wniesienia wadium zostanie dotrzymany, jeżeli wadium będzie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 8. W treści wadium składanego przez Wykonawcę w formie innej niż pieniądz musi być wskazane jakiej części zamówienia dotyczy i muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 10. Zamawiający dopuszcza by w przypadku Wykonawców występujących wspólnie wadium zostało wniesione przez jednego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 13. Wykonawcy, którego oferta dla danej części zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wniesione do niej wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie tej części zamówienia publicznego. 14. UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca składał oferty na więcej niż jedną część zamówienia, a wniesione wadium nie pokrywałoby sumy wysokości wadium odpowiedniej dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty i Wykonawca nie określi których części wniesione wadium dotyczy, Zamawiający uzna, że wadium w ogóle nie zostało wniesione.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia39 39 39

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy, których zakres, charakter oraz warunki wprowadzania są określone w § 12 i § 13 wzoru umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2019-02-13

godzina:

08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

60

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. 1. Ofertę należy sporządzić oddzielnie dla każdej części zamówienia na właściwym FORMULARZU OFERTOWYM lub według takiego samego schematu stanowiącego załącznik nr 2.1-2.3 do SIWZ. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 2.1-2.3 do SIWZ; 3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebę realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - jeśli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy (zgodnie z pkt 4); 5) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z załącznikiem nr 2.1-2.3 - zalecane, nie wymagane; 6) Oświadczenie o spełnianiu wymogów RODO zgodnie z załącznikiem 2.1-2.3; 7) Dowód wniesienia wadium dla danej części zamówienia zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII; 8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy skompresować wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP). II.UWAGA! Dotyczy wszystkich oświadczeń i dokumentów: - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu w innym języku niż polski, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, - w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca może podać nazwę postępowania i rok w którym było prowadzone lub numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ. III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z Rozdziałem XV pkt 1 ppkt 4 i 5 SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA! Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwany dalej JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV sekcja ? JEDZ). Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność przez ten podmiot. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy (Rozdział VIII pkt 2.1 i 2.2. SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia (pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej ma obowiązek przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w Części II sekcja A i B, w części III oraz w części IV sekcja ?, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienie, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów. Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile to ma znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w części IV JEDZ sekcja ? . 9. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których w treści art. 22 ust. 1 ustawy. Należy je złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX SIWZ. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji, którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4 Rozdziału IX SIWZ). V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), wskazać osobę do kontaktów w sprawie realizacji umowy oraz osobę do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy. VI. 1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze - pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Kancelarii podanych na stronie internetowej, przy ul. Postępu 17a w Warszawie. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO  dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej: epuap.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce KIO. 6. Terminy na wniesienie odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis (najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 11. W przypadku czynności Zamawiającego, na które nie służy odwołanie, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 14. Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań, zawarte są w: 1) dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1092 ze zm.); 3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 972).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości administrowanych przez EB-3 (Śródmieście)

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Aktualne Przetargi Katowice
Kontakt
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ul. Grażyńskiego, 40-126 Katowice, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.