Dzisiaj jest: 8.4.2020, imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Ogłoszenie:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu IK dla projektu pn

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.07 wyświetleń: 14
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 523355-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna . Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina

Regon: 81168551000000

ulica: Zamkowa

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 72-510

Miejscowość: Wolin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 91 3261322,

e-mail: sekretariat@gminawolin.pl,

Fax: 91 3261429

Adres strony internetowej (URL): www.gminawolin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.wolin.pl/zamowienia.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Adres:

Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin , pokój nr 12 ( parter) - Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne"

Numer referencyjny:

ZP. 271.7.2020.HP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) -dla projektu pn. "Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne", w szczególności: 1) świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie" w formule " zaprojektuj i wybuduj", w tym m.in.: a) weryfikacja i doszczegółowienie/zmiana/uzupełnienie we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. "Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie" wraz z weryfikacją szacunkowego zestawienia kosztów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", b) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (m.in. SIWZ, projektu umowy, formularzy ofertowych) do wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie" zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, c) uczestniczenie w procesie wyboru Wykonawcy robót poprzez wskazanie swych przedstawicieli do udziału w Komisji Przetargowej, d) formułowania projektów odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych Wykonawców, formułowania projektów alternatywnych zapisów SIWZ w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacji przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi wspólnie z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej - jeśli wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołania itp. będą dotyczyły aspektów merytorycznych (technicznych), e) nadzór nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, f) pełnienia funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań określonych w Umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z Wykonawcą robót. Inżynier będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej, g) zapewnienia spójności realizacji zadania inwestycyjnego z wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, umową o dofinansowanie, 2) wypełnianie we współpracy z Zamawiającym obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie wniosków o wypłatę zaliczek, wniosków o płatność, wszelkich innych dokumentów wynikających z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 3) przeprowadzanie co najmniej dwóch przeglądów technicznych w okresie rękojmi i gwarancji (w odstępie do najmniej 9 miesięcy), wykonywanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach w ramach umowy o wykonanie Robót budowlanych, egzekwowanie od Wykonawcy Robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporządzanie protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a także szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2023r. 2. Przez użyte w niniejszej SIWZ określenie "Inżyniera Kontraktu" rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie: ? z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), ? z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), ? z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcami wyposażenia, z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jak również: ? umową o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, ? warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, ? przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. 3. Zakres robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn. "Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie", określa wstępnie Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2019 przez mgr inż. arch. Michała Mielnickiego, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010. Zakres ten zostanie uszczegółowiony na etapie weryfikacji i doszczegółowienia/zmiany/uzupełnienia we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz określony ostatecznie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 4. Podstawę prawną wykonania czynności IK stanowią: ? Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, ze zm.), ? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.), ? Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) ), ? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.), ? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), ? Inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne ustalenia wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy określa TOM II SIWZ - Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy.

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71520000-971248000-871540000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie: zarządzenia, rozliczania, kontroli, nadzoru i wykonywania przeglądów technicznych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru nad usuwaniem wad i usterek w trakcie przeglądów technicznych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, opisanego w pkt 5.1 IDW do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zwiększenia zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej przy założeniu, że wynegocjowane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie prowadzenia negocjacji, zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w następujących terminach: Etap I-III - od dnia zawarcia Umowy, przez cały czas wykonywania prac projektowych i robót budowlanych do dnia sporządzenia z udziałem Zamawiającego końcowego rozliczenia rzeczowo- finansowego zadania inwestycyjnego, wraz z wnioskiem o płatność końcową, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu do dnia 30.11.2022r., Etap IV - wykonanie dwóch przeglądów gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminie do dnia 31.12.2023r. 2. Zamawiający zakłada, że roboty budowlane zostaną zakończone w terminie do 31.10.2022 r. 3. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego - 27 miesięcy. Planowy termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - III kwartał 2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Wykonawcy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie : a. 1) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każde, w tym: a.1.1) nad realizacją co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie obiektu budowlanego, i a.1.2) nad realizacją co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej o pow. co najmniej 6 ha. oraz a.2) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Programu Funkcjonalno- Użytkowego lub koncepcji projektowej dla celów realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 7.2.3) lit. a IDW nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich nie wykazał się nim indywidualnie. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu . Zamawiający uwzględni tylko usługi zakończone. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która będzie dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: Wymagana liczba osób : b.1) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Projektu- minimalne wymagania : . posiadająca wyższe wykształcenie, . oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu usług polegających na zarządzeniu lub koordynacji procesu inwestycyjnego na stanowisku Kierownika Projektu / Kierownika Zespołu/ lub na stanowisku tożsamym (od rozpoczęcia do zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót) co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych, o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każde, w tym: a) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie obiektu budowlanego , oraz b) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej o pow. co najmniej 6 ha. b.2) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji Architekta - minimalne wymagania: . posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu Programu Funkcjonalno- Użytkowego lub Koncepcji Projektowej lub Dokumentacji Projektowej. ( jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru usług lub równoważnego dokumentu) Funkcji Kierownika Projektu oraz funkcji Architekta nie można łączyć z innymi osobami funkcyjnymi skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. b.3) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inspektor Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno- budowlanych - minimalne wymagania : . posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, . posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych, od rozpoczęcia realizacji zadania do zakończenia wykonania zadania , obejmującego budowę / przebudowę/rozbudowę budynku lub innego obiektu budowlanego, o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każde, pełniąc funkcję Kierownika robót lub Kierownika Budowy lub Inspektor Nadzoru. ( jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu) b.4) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimalne wymagania: . posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b.5) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalne wymagania: . posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: (1) Zamawiający dopuszcza dla celów spełnienia warunków udziału w postępowaniu łączenie ww. specjalności Kadry inżynieryjnej wyszczególnionej w pkt 7.2.3) lit. b.3 - b.5 IDW jeżeli wykazana osoba będzie posiadała łącznie wymagane uprawnienia, wykształcenie i będzie legitymowała się wymaganym doświadczeniem. (2) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane jak i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.), które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową. b.6) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Specjalista ds. rozliczeń i raportowania - minimalne wymagania: . posiadająca wykształcenie wyższe, . Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania usług polegających na rozliczeniu finansowo - rzeczowym ( od rozpoczęcia do zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót zadania inwestycyjnego) co najmniej dwóch kontraktów, o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każdy, wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę obiektu budowlanego. b.7) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji - Specjalista ds. zamówień publicznych - minimalne wymagania: . posiadająca wykształcenie wyższe . co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia określony w pkt 7.2.3) lit. b.1) - b.7 IDW zostanie spełniony jeżeli: - co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał wymaganą zdolność techniczną i zawodową lub - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie spełnią ww. warunek udziału w postępowaniu.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1 .W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć : a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP-. W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Uwaga: Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie składu organów zarządzających, które nie zostały uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwały w sprawie powołania określonej osoby) - dla potwierdzenia umocowania osób podpisujących ofertę. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej . 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia . b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Sekcji III.1.3) Ogłoszenia .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w arf 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III. 3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III. 5) Ogłoszenia, przy czym; 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III. 1. Ogłoszenia , 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.4. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Wolinie, nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 (w tytule przelewu należy wpisać: ZP. 271 .7. 2020.HP ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 1) powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Gminę Wolin, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 6.2. a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do godz. 11:00, w dniu 24.03.2020 r. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. . 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2023-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawartej umowy określone są w TOMIE II SIWZ - Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-07

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi
Kontakt
Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
ul. Zamkowa, 72-510 Wolin, woj. zachodnio-pomorskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.gminawolin.pl
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.