Dzisiaj jest: 1.4.2020, imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Ogłoszenie:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Budo

dodano: 2020.03.27 ważne do: 2020.04.03 wyświetleń: 6
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Zawiercie

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 526459-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zawiercie

Regon: 51596800000000

ulica: ul. Leśna

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42-400

Miejscowość: Zawiercie

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 49 41 267

e-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

Fax: 32 67 22 684

Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.eu

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zawiercie.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, przesyłką pocztową, lub za pomocą posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2,42-400 Zawiercie( parter , punkt informacyjny )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

nie dotyczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

Numer referencyjny:

WIZP.271.39.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego. 2. Zakres rzeczowy inwestycji, realizowanej metodą zaprojektuj i wybuduj, obejmuje w szczególności : 1) Prace projektowe, w tym: ? mapy do celów projektowych - ilość egzemplarzy 5 kpl.; ? inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi - ilość egzemplarzy 2 kpl.; ? opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci; ? wykonawca uzyska decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji; ? wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane; ? wykonawca uzyska decyzję wodnoprawną, jeśli będzie wymagana; ? dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża - ilość egzemplarzy 4 kpl.; ? uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, przepisach, Rozporządzeniach, uzgodnienia z zarządcami dróg, gestorami sieci; będące niezbędne do realizacji zadania; ? projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie - ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie); ? projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia, przebudowy istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji lub obowiązku nałożonego przez gestora sieci dla każdej z występujących branż oddzielnie - ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);. ? przedmiary robot dla każdej z występujących branż oddzielnie- ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie); ? kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie - ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie); ? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie - ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie); ? zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji - ilość egzemplarzy 4 kpl.; 2) Roboty budowlane, w tym: ? budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszeniem emisji CO2 i zmniejszeniem degradacji środowiska, poprzez zaprojektowanie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania; ? adaptację istniejącego oznakowania, tj wykonanie wg zatwierdzonych projektów docelowej organizacji ruchu nowej organizacji ruchu dla potrzeb zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, rowerowej infrastruktury towarzyszącej. ? wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego; ? przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji z planowanym przebiegiem inwestycji; ? przebudowę kolizji słupów oświetlenia ulicznego, słupów sieci niskiego napięcia, słupów teletechnicznych, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.; ? przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i Tabliczki typu R; ? inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak niezbędna inwentaryzacja zieleni i nasadzenia zastępcze zieleni, rozbiórka istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram; ? budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych - 4 lokalizacje, w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi o powierzchni: - ZCP w sąsiedztwie dworca PKP - 1200,00 m2; - ZCP w Kromołowie - 700,00 m2; - ZCP w Skrażycach - 400,00 m2; - ZCP w Blanowicach - 450,00 m2; ? budowa elementów oświetlenia - 5 kpl. ? budowę elementów małej architektury (koszy na odpady szt. 54, koszy na psie odchody szt. 20, gablot informacyjnych szt. 4, ławek szt. 95, stojaków rowerowych szt. 204, stacji naprawy rowerów 5 szt..). ? Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m., technologia nawierzchni - bitumiczna - dł. 2528,14 mb + 4140,00 mb, ? Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,0 m., technologia nawierzchni - bitumiczna - dł. 742,65 mb, ? Projektowany ciąg pieszo-rowerowy min. 3,0 m., technologia nawierzchni - kostka betonowa - dł. 256,51 mb + 770,37 mb, ? Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,0 m., technologia kostka betonowa - dł. 868,61 mb, ? Projektowana droga rowerowa z możliwością dojazdu do posesji min. 3,0 m, technologia nawierzchni - bitumiczna - dł. 1931,13 mb + 743,88 mb, ? Projektowana droga rowerowa min. 3,0 m, zmienna szerokość, technologia nawierzchni - bitumiczna, podbudowa przepuszczalna, rozsączająca na obrzeżach konstrukcji - dł. 1560 mb (pow. 3000 m2 - technologii podbudowy rozsączającej, 4275 m2 technologii tradycyjnej), ? Projektowany pas rowerowy 2x min. 1,5 m (obustronny), technologia nawierzchni - bitumiczna - dł. 743,10mb, ? Ruch rowerowy na zasadach ogólnych - oznakowanie pionowe i poziome wraz z BRD - dł. 3274.34 mb + 968.74 mb + 112.62 mb + 73,12 mb + 600,00 mb + 510,00 mb + 180,00 mb + 300,00 mb + 200,00 mb + 119,49 mb, ? Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy chodnika szer. min. 2,0 m, Technologia kostka betonowa - dł. 221,59 mb, ? Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy chodnika szer. min. 3,0 m, technologia kostka betonowa - dł. 962.82 mb, ? Istniejąca droga rowerowa wymagająca uzupełnienia oznakowania oraz wymiany nawierzchni ., technologia bitumiczna - dł. 645,50 mb + 1740.00 mb + 1150 mb, ? Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m, technologia bitumiczna, podbudowa przepuszczalna, rozsączająca na obrzeżach konstrukcji, pozostała jej część w technologii tradycyjnej - dł. 1000,04 mb. 3. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmować będzie: 1) Bieżące Zarządzanie Projektem i Nadzór nad całym projektem i kierowanie wykonania projektu w formie nadzoru merytorycznego, formalno - prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej: a) terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów; b) monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w tym w szczególności: monitorowanie i raportowanie postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu; c) czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie; d) nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. promocji, realizacji inwestycji; e) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie; f) sporządzanie wynikłych ze zgłoszonych i zaakceptowanych przez IZ RPO WSL 2041-2020 zmian wniosku aplikacyjnego do aneksu do umowy o dofinansowanie; g) nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie; h) poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu; i) obecność podczas kontroli projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizacji wniosków pokontrolnych; j) współpraca z instytucją wdrażającą w zakresie: przekazywania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez RPO WSL 2014-2020 zakresie i terminach; k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie działań zaradczych; l) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego; m) opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją projektu. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego projektu sporządzone przez Inżyniera Kontraktu muszą być uzgadniane z Zamawiającym; n) sporządzanie dla potrzeb Zamawiającego dwumiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu i przedstawieniu ich Zamawiającemu, do dnia 5 każdego miesiąca, następującego po okresie sprawozdawczym; o) przekazanie Zamawiającemu po rozliczeniu projektu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu w wersji papierowej i elektronicznej o ile takie uzyskał w trakcie świadczenia usługi. 2) Wykonywanie usług administracyjno - rozliczeniowych w tym zwłaszcza: a) nadzór nad wydatkami dotyczącymi realizacji projektu oraz nad spójnością projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu; b) nadzór nad obsługą finansową i rachunkową projektu, w tym koordynacja rozliczeń finansowych; c) dokonywanie rozliczeń okresowych projektu (przygotowanie wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych, sprawozdań), dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji (wniosek o płatność końcową, raport końcowy) z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych - opracowanie dowodów OT, PT. Rozliczenie projektu musi być zgodnie z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność pośrednią, wniosku zaliczkowego, sprawozdania oraz wniosku o płatność końcową celem akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą upływu terminu złożenia wniosku określonego w harmonogramie płatności i zgodnego z umową o dofinansowanie; d) sporządzanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność pośrednią, wniosków zaliczkowych w wersji papierowej i elektronicznej. Załączniki muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi i wymogami RPO WSL 2014-2020; e) wprowadzanie danych i składanie dokumentów za pośrednictwem systemu LSI RPO WSL 2014-2020; f) przygotowywanie treści opisu faktur i innych dokumentów księgowych do wypłaty; g) sporządzanie planu finansowego projektu; h) weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r; i) monitoring budżetu projektu, zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020; j) realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, związanych z projektem w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020; k) uzgodnienie z RPO WSL 2014-2020 wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu; l) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót; m) przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych pod względem dokumentacyjnym; n) doradztwo prawne w sprawie koniecznych do rozwiązania kwestii związanych ściśle z realizowanym projektem; o) uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy), p) przesyłanie Zamawiającemu na adres mailowy wyjaśnień dotyczących realizacji projektu w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila od Wykonawcy); q) dostępność telefoniczna i mailowa w godzinach pracy Urzędu (Wykonawca wyznaczy do kontaktów telefonicznych i mailowych jedną osobę z ramienia Wykonawcy); 4. Szczegółową koncepcję i warunki realizacji Projektu określa w szczególności umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, która będzie przekazana przez Zamawiającego, oraz inne dokumenty i wytyczne krajowe, i wspólnotowe. 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w ramach umówionego wynagrodzenia. 6. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady (tj. błędy oraz innego rodzaju niezgodności w stosunku do wymagań określonych w Umowie, wszelkie wady fizyczne lub prawne dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z przeznaczenia dokumentacji, a w tym rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach technicznych) dotyczące odebranych od Wykonawcy dokumentów; 7. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień ustawowych Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w szczególności do dzieł i utworów, które powstaną w wykonaniu Umowy. 8. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV:

71310000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71247000-171540000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. ? posiadającą wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub lidera lub kierownika lub koordynatora zespołu osób lub innej polegającej na zarządzaniu co najmniej jednym projektem obejmującym budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic lub dróg rowerowych lub ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o wartości roboty budowlanej co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. Pod pojęciem "zarządzania projektem" należy rozumieć świadczenie co najmniej doradztwa prawnego, finansowego i technicznego w sprawach związanych z realizacją projektu.

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Doświadczenie tej osoby będzie podlegało punktacji w ramach kryterium oceny ofert opisanym w sekcji IV.2.2) Ogłoszenia o zamówieniu

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany w zakresie stawki podatku VAT. b) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. c) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących działania 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" RPO WSL 2014-2020, lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. d) Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. e) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie Projektu. Zmiana terminu realizacji Projektu nie będzie skutkowała zmiana wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 7 umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-04-03

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie - jeśli dotyczy. 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 4. Uwaga dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie - Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00, 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO oraz w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, a także podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a także każda zainteresowana osoba (z uwagi na publikację dokumentów zw. z procedurą w Biuletynie Informacji Publicznej), 5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - B5 i B10, 6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) nie przysługuje Panu/ Pani w związku z art 17 ust.3 lit. b , d) i e) prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO 9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania, jak również jest warunkiem zawarcia umowy z Gminą Zawiercie a ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że: . w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp); . wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp), . w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp). 3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio Jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. 6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2020r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi
Kontakt
Gmina Zawiercie
ul. Ul. Leśna, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.zawiercie.eu
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.