Dzisiaj jest: 3.8.2020, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Ogłoszenie:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z

dodano: 2020.08.01 ważne do: 2020.08.10 wyświetleń: 8
Szczegóły ogłoszenia:

Gmina Susz

Przetarg Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 20202021 tj od 1 września 2020 r do 31 sierpnia 2021 r

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 558804-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Susz

14-240 Susz

ul. Wybickiego 6

552 786 015

susz@susz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 558804-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Susz

Regon: 53030100000000

ulica: ul. Wybickiego

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14-240

Miejscowość: Susz

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 552 786 015

e-mail: susz@susz.pl

Fax: 552 786 222

Adres strony internetowej (URL): www.bip.susz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.susz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pikój nr 102, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 , tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Numer referencyjny:

RLZP.I.271.19.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 , tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.". Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr I - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kisielicach. Przewidywana liczba uczniów: 17. Przewozy wykonywane z następujących adresów zamieszkania: 1) Lubnowy Wielkie 25/2, 14-240 Susz, 2) Lubnowy Małe 38, 14-240 Susz, 3) Kamieniec 23/2, 14-240 Susz, 4) Rudniki 2/2, 14-240 Susz, 5) Dąbrówka 24/4, 14-240 Susz, 6) Bronowo 11/4, 14-240 Susz, 7) ul. Prabucka 10, 14-240 Susz, 8) ul. Świętego Floriana 7/3, 14-240 Susz, 9) ul. Świętego Floriana 2/12, 14-240 Susz, 10) ul. Słowiańska 34/6, 14-240 Susz, 11) osiedle Brzostowe 3/1, 14-240 Susz, 12) Karolewo 4/3, 14-240 Susz, 13) ul. Piastowska 17/4, 14-240 Susz, 14) osiedle Janusza Korczaka 7/27,14-240 Susz, 15) ul. Mickiewicza 22/4, 14-240 Susz, 16) osiedle Janusza Korczaka 4/9,14-240 Susz, 17) osiedle Janusza Korczaka 1/9,14-240 Susz. Część nr II - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu i Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Prabutach. Przewidywana liczba uczniów: 6. Przewozy wykonywane z następujących adresów zamieszkania: 1) Michałowo 15, 14-240 Susz, 2) 11-go Listopada 8, 14-240 Susz, 3) ul. Słowiańska 34, 14-240 Susz, 4) Różnowo 22, 14-240 Susz, 5) Bronowo ?, 14-240 Susz, 6) Bronowo 14/1, 14-240 Susz, Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 60130000-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 2. Ogólny opis systemu przewozu: 1) Trasa przewozu powinna być w miarę możliwości najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy placówką, a miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.2) Wykonawca dostosuje godziny dowożenia uczniów do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć z zachowaniem zasady, że pierwszy uczeń na trasie, dowożony do placówki, będzie zabierany spod miejsca zamieszkania nie wcześniej, niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ostatni z uczniów będzie odwożony do miejsca zamieszkania nie później, niż godzinę po zakończeniu zajęć. 3) Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla dowożonych uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy do 25 sierpnia 2020 r.. Godziny dowożenia mogą zostać zmienione z uwagi na potrzeby placówki, w szczególności wynikające z rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego lub innych dni uroczyście obchodzonych przez szkoły. 4) Wykonawca jest zobowiązany do stałej łączności z dyrektorami placówek, a w szczególności informowania dyrektora o awariach i spóźnieniach autobusów trwających powyżej 10 minut. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych w umowie także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania transportu przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych umowie, w wypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych, pojazdy powinny być ubezpieczone i posiadać aktualne przeglądy techniczne. W pojazdach w okresie zimowym i letnim powinna być zapewniona odpowiednia temperatura, jednak nie niższa niż 19oC i nie wyższa niż 24oC, 7) Listę uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy jako jej załącznik. 8) W trakcie przewozu opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawuje opiekun. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia, która jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opieka obejmuje uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w czasie przejazdu. 9) Zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować pojazd w zakresie jego zgodności z warunkami SIWZ. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin pojazdu przed podpisaniem umowy. Podczas oględzin pojazdu Zamawiający w szczególności będzie sprawdzał: . dopuszczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie - dowóz osób niepełnosprawnych), . możliwość przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. spełniającym wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - konieczne posiadanie specjalistycznej windy oraz umocowań wózków wraz z pasażerem podczas transportu, . wyposażenie w pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu, . ważne badanie tachniczne, . odpowiednie oznakowanie pojazdu, . aktualne ubezpieczenie (OC), . odpowiednie warunki bhp, p.poż i warunki higieniczne. 3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający sprawdzi zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osób, które będą sprawować opiekę nad uczniami podczas przewożenia. Wykonawca po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji zaświadczeń przekaże ich kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię dokumentów pojazdów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), które zostały zgłoszone do realizacji przedmiotu umowy. W skład tych dokumentów wchodzi dowód rejestracyjny, polisa OC. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: . kierowanie pojazdami, . opieka i obsługa osób niepełnosprawnych. 6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: . oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, . zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Zamawiający będzie mógł zlecić uprawnionym do tego służbom (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, bez poinformowania Wykonawcy. 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - wypełniając wzór nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zastosowanie w dokumentacji oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty "równoważne" pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV

60130000-8

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-09-01 2021-08-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 58 z późn. zm.) Wykonawca powinien legitymować się Zezwoleniem lub zezwoleniami na wykonywanie regulowanego krajowego transportu drogowego osób w relacjach umożliwiających przewóz dzieci do placówek edukacyjnych. Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał licencję/zezwolenie przez cały okres realizacji zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące wzór nr 2 formularza oferty.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Część I 1) wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 90 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 90 000 zł każda. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek ten zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 3 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 90 000 zł brutto każda. 2) dysponuje min. 1 pojazdem dopuszczonym do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), posiadającym min. 19 miejsc siedzących opisanych w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, 15 uczniów oraz 2 miejsca dla uczniów na wózku inwalidzkim; wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają mieć zapewnione miejsca siedzące przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich (z odpowiednią homologacją, a w przypadku jej braku opinią rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa; pojazdy powinny być wyprodukowane po 2009 roku. Każdy z pojazdów musi spełniać następujące wymagania: ? być dopuszczony do przewozu osób niepełnosprawnych (wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie - dowóz osób niepełnosprawnych), ? posiadać dowody rejestracyjne pojazdu/pojazdów wraz z opłaconymi ubezpieczeniami OC, ? mieć możliwość przewozu osób niepełnosprawnych, a także osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. spełniającym wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - konieczne posiadanie specjalistycznej windy, platformy lub szyn najazdowych, ? posiadać umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu, ? być wyposażone w pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu, ? posiadać ważne badani techniczne, ? mieć odpowiednie oznakowanie pojazdu, ? spełniać odpowiednie warunki bhp, p. poż i warunki higieniczne. 3) dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun). Opiekun zatrudniony na umowę o pracę posiadający przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doświadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi. Kierowca zatrudniony na umowę o pracę, posiadający ważne prawo jazdy. Część II: 1) wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 50 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 50 000 zł każda. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek ten zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego (przewóz osób niepełnosprawnych) o wartości minimum 50 000 zł brutto każda. 2) dysponuje min. 1 pojazdem dopuszczonym do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), posiadającym min. 8 miejsc siedzących opisanych w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, 5 dzieci oraz 1 miejsce dla dziecka na wózku inwalidzkim; wszystkie dzieci niepełnosprawne mają mieć zapewnione miejsca siedzące przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich (z odpowiednią homologacją, a w przypadku jej braku opinią rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa; pojazdy powinny być wyprodukowane po 2009 roku. Każdy z pojazdów musi spełniać następujące wymagania: ? być dopuszczony do przewozu osób niepełnosprawnych (wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie - dowóz osób niepełnosprawnych), ? posiadać dowody rejestracyjne pojazdu/pojazdów wraz z opłaconymi ubezpieczeniami OC, ? mieć możliwość przewozu osób niepełnosprawnych, a także osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. spełniającym wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - konieczne posiadanie specjalistycznej windy, platformy lub szyn najazdowych, ? posiadać umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu, ? być wyposażone w pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu, ? posiadać ważne badani techniczne , ? mieć odpowiednie oznakowanie pojazdu, ? spełniać odpowiednie warunki bhp, p. poż i warunki higieniczne. 3) dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun). Opiekun zatrudniony na umowę o pracę posiadający przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doświadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi. Kierowca zatrudniony na umowę o pracę, posiadający ważne prawo jazdy.,

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 2) Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) Wykaz narzędzi - pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego potwierdzający warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do SIWZ. 6) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, - wg wzoru 4 do SIWZ - wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców; 2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa "za zgodność z oryginałem" poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. 5) Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: a) część nr I - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu składania ofert, b) część nr II - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: - Bank Spółdzielczy w Suszu Nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 z adnotacją - Wadium na ,, RLZP.I.271.19.2020 Zadanie nr . " - o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) składania ofert. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancji bankowej. 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok. 109 (Pn, wt., czw., piąt. 7.00 - 14.00, śr. 8.00-14.00). 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Susz reprezentowaną przez Burmistrza Susza, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp). 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Wiek pojazdu, którym realizowana będzie usługa40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wystąpienia zmian określonych w § 8 ust. 9 umowy, 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu i Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Prabutach


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Susz aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Kontakt
Gmina Susz
ul. Ul. Wybickiego, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.bip.susz.pl
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.