Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Adaptacja części pomieszczeń Poradni Pediatrii w budynku n

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Adaptacja części pomieszczeń Poradni Pediatrii w budynku nr 3 na potrzeby MRI i TK dla UCK

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 501234-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Regon: 28864000000000

ulica: ul. Dębinki

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 80-952

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 583 491 248

e-mail: ajarocka@uck.gda.pl

Fax: 58 3492074, 3461178

Adres strony internetowej (URL): www.uck.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej

Adres:

Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 80 - 952 Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 - parter, pok. 100.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja części pomieszczeń Poradni Pediatrii w budynku nr 3 na potrzeby MRI i TK dla UCK

Numer referencyjny:

257/PN/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest adaptacja części pomieszczeń Poradni Pediatrii w budynku nr 3 na potrzeby MRI i TK W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany do: 1. Wykonania wszystkich prac, a w szczególności, w ramach remontu i przebudowy budynku wykonane będą następujące prace wyburzeniowe (wykonane w 3 etapach, A,B,C) Rozkucia i demontaże - Etap A: . Wyburzenie wskazanych elementów na planie wyburzeń Rozkucia i demontaże - Etap B: . Wyburzenie wskazanych na planie wyburzeń ścian wewnętrznych (wyburzenie ścian konstrukcyjnych po uprzednim wzmocnieniu wykonanym z belek stalowych) . Rozbiórka ścianki działowej w piwnicy . Wykucie ościeży drzwiowych w ścianach działowych oraz w ścianach konstrukcyjnych . Demontaże istniejących sufitów podwieszonych modułowych w celu zamontowania nowej instalacji wentylacji . Demontaże wskazanej stolarki drzwiowej (skrzydła, ościeżnice, naświetla) . Skucie wszystkich warstw ułożonych na stropie żelbetowym na wskazanym fragmencie . Wykonanie innych niezbędnych prac Rozkucia i demontaże - Etap C (w celu montażu urządzenia rezonansu) . Demontaż okna w ścianie zewnętrznej w osi 8 wraz z wyburzeniem ściany pod oknem (zachowanie stolarki okiennej do ponownego montażu po wniesieniu urządzenia i odtworzeniu fragmentu ściany zewnętrznej) . Rozbiórka obudowy szachtu wentylacyjnego wraz z demontażem fragmentu kanału wentylacyjnego na wys. ok 250cm liczonej od posadzki (rozbiórkę wykonać po uprzednim wyłączeniu odpowiedniej centrali wentylacyjnej) . Wykonanie innych niezbędnych prac Prace budowlane: . Wykonanie elementów konstrukcyjnych wg projektu branżowego . Wykonanie nowych ścianek działowych oraz obudów rozebranych szachtów instalacyjnych . Wstawienie nowej stolarki drzwiowej . Uzupełnienie powstałych po wyburzeniach kanałów instalacyjnych otworów . Wykonanie nowych warstw posadzkowych . Wykonanie sufitów podwieszanych . Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian . Czyszczenie, malowanie istniejących instalacji centralnego ogrzewania na korytarzu . Wykonanie instalacji wg projektów branżowych . Odtworzenie ściany zewnętrznej (wyburzonej na czas transportu urządzenia) wraz z ponownym montażem okna . Stemplowanie stropu na czas wstawiania urządzenia rezonansu 2. Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe - Word lub Open Office oraz w formacie PDF. 3. Prowadzenia robót ogólnobudowlanych pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży. W szczególności Zamawiający oczekuje udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kierownika z uprawnieniami w zakresie prac konstrukcyjno - budowlanych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej wskazano określone materiały i urządzenia, poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to zgodnie z dyspozycją art. 29 ust 3 ustawy PZP Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta; Wykonawca oferując przedmiot równoważny zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, a stosunku do części materiałów w zakresie estetyki, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego; ciężar udowodnienia równoważności rozwiązań spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien być sporządzony w formie tabeli porównawczej parametrów technicznych materiałów oraz urządzeń wg dokumentacji projektowej i materiałów oraz urządzeń równoważnych ( w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu) . Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminów wynikających z Umowy. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry do przedstawiciela Zamawiającego o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej wskazano określone technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych dla Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania technologiczne spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niż przyjęty w dokumentacji projektowej; Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg projektów budowlano-wykonawczych i rozwiązań równoważnych; ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy; jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niż przyjęty w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg projektów budowlano-wykonawczych i rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem. 8. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem/Panią Aleksandrą Sikora pod nr telefonu 58 349 20 46. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie skutkować będzie konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. Wszelkie wątpliwości i ewentualne zmiany należy wyjaśnić na etapie postępowania przetargowego. 11. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 12. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 13. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 14. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 15. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót". 16. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 17. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 18. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 19. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 20. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 21. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 22. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt opracować Plan Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Rozpoczęcie robót możliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu w/w Planu Zamawiającemu. Konsekwencje opóźnienia realizacji robót z powyższego powodu obciążają Wykonawcę. 23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. "Wykaz Pracowników". c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). d) W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu - może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem pracowników o którym mowa w pkt III ust 23ppkt. 1 SIWZ. 3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace konstrukcyjno - budowlane 2) Obowiązki Wykonawcy: 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem; b) powiadomienia użytkowników budynku o planowanych pracach szczególnie uciążliwych ( ze względu np. na hałas, pył drgania itp. ) min. z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W razie konieczności prowadzenia tych prac po godzinach pracy poradni lub w godzinach zaakceptowanych przez użytkowników budynku; c) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót rozlicznych wg protokołu odczytu i cen obowiązujących w UCK; d) sprzątania na bieżąco korytarzy ogólnodostępnych z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej napraw e) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb; f) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; g) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; h) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; i) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy; j) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; k) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; l) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem; m) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); n) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; o) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych sprawdzeń i pomiarów, które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi normami i procedurami, sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową; p) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; q) realizacji robót w sposób umożlwiający realizację zadań Poradni Pediatrii Zamawiającego. r) zapewnienia organizacji prowadzenia robót gwarantującej wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym przez Zamawiającego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sześć dni w tygodniu; s) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; t) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia; u) zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; v) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; w) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ; x) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń; y) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; z) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; bb) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. cc) zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt. dd) doprowadzania do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu do zamawiającemu w terminie odbioru końcowego, w tym usunięcia ewentualnych szkód na własny koszt.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45210000-245111300-145450000-645330000-932413000-124111500-045311200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

4. specyfikacji

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

80

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego - każda z robót o wartości minimalnej 600 000,00 zł brutto. 2.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: Kierownik Budowy - liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe: pełnił co najmniej dwa razy funkcje Kierownika Budowy lub kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach obejmujących budowę lub przebudowę lub modernizację lub remont obiektu budowlanego, każda o wartości minimalnej 600 000,00 zł brutto.

Tak

Informacje dodatkowe:

UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). a) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. b) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. e) W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na załączniku 4 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 15 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy PZP). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 71 1130 1121 0006 5499 6720 0009. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny musi przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 71 1130 1121 0006 5499 6720 0009 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) Nazwę Beneficjenta (zamawiającego); 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy; b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powyżej nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań dotyczących: a. przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; b. notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt. 5 lit. a) i b) powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 "PZP". 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: . zmianie rodzajów materiałów budowlanych, . rezygnacji z wykonania niektórych robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, i) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, j) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, k) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia l) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. m) Ze względu na brak możliwości wydania wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych"). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne zmiany a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach i doświadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego. g) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 9 ust. 3 lub 5 h) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

I. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640. 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl. 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Twoim udziałem. 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: . teleinformatycznych, . księgowych, . prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), . kurierskich i pocztowych, . archiwizacyjnych, . związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK, f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.