Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności tec

Gmina Radków

"Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552483-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: -

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Radków

Regon: 89071859000000

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 57420

Miejscowość: Radków

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 748 735 000

e-mail: zamow_publ@radkowklodzki.pl

Fax: 748 735 015

Adres strony internetowej (URL): www.radkowklodzki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://radkowklodzki.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, woj. dolnośląskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków"

Numer referencyjny:

ZP.271.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

-

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

-

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącej konserwacji, utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy; 2) wymiana rozbitych główek bezpieczników; 3) wymiana izolatorów; 4) wymiana spalonych bezpieczników; 5) wymiana zabezpieczeń w lampach; 6) wymiana przewodów w oprawach; 7) wymiana dławików w lampach; 8) wymiana dekli do lamp; 9) wymiana przewodów w szafkach sterowniczych; 10) wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych; 11) wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw; 12) wymiana przepalonych styczników, zegarów sterujących i wyłączników zmierzchowych; 13) pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych; 14) uzupełnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach; 15) uzupełnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie wszystkich słupów; 16) uzupełnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach; 17) malowanie całych słupów oświetleniowych; 18) wycinka gałęzi drzew i krzewów dotykających do przewodów i lamp oświetleniowych, a także gałęzi zasłaniających strumień światła; 19) wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy; 20) wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 21) sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących; 22) wykonywanie zgodne z obowiązującymi przepisami okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji; 23) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji dotyczących potrzeby modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej i jej rozbudowy; 24) podejmowanie przedsięwzięć, wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego; 25) składanie pisemnych meldunków o zniszczeniach i uszkodzeniach instalacji i urządzeń oświetleniowych dokonanych przez osoby nieznane - niezwłocznie po ich stwierdzeniu; 26) odczytywanie stanów liczników (jak zajdzie taka potrzeba) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz ustawianie zegarów sterujących włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego; 27) montaż i demontaż własnego oświetlenia świątecznego na Rynku w Radkowie oraz pl. NMP w Wambierzycach - o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym; 28) obsługa imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Radków- o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym; 29) konserwacja i remont instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy; 30) montaż oświetlenia na terenie Gminy Radków w celu doświetlenia zgłaszanych miejsc wymagających takiej potrzeby. II. Użyte powyżej określenia w "szczególności" nie wykluczają obowiązku wykonania innych prac koniecznych dla bieżącego utrzymania urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

II.5) Główny kod CPV:

50232100-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45316100-645310000-345311000-045311100-145300000-045311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącej konserwacji, utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków. Wartość zamówienia uzupełniającego do 40%- zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

- Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

-

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

- Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

-

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 2 osób legitymujących się kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania przedmiotowej usługi tj. posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: - dozoru - w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i prac montażowych dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - eksploatacji - w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i prac montażowych dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - posiadającymi dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę "Wykaz osób " -załącznik nr 6 do SIWZ; b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeśli wykaże, że posiada co najmniej: - podnośnik koszowy z dopuszczeniem do pracy pod napięciem - min. 1 szt., - koparkę - min. 1 szt., - samochód dostawczy - min. 1 szt. - dźwig samojezdny - min. 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę "Wykaz wyposażenia" -załącznik nr 7 do SIWZ; c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącej obsłudze i konserwacji instalacji oświetlenia ulicznego, składającej się z minimum 800 punktów wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp -konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną; Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę "Wykaz usług -załącznik nr 8 do SIWZ;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie (załącznik 2), o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1.1. niniejszej SIWZ, w którym zamieszcza informacje o podwykonawcach - forma dokumentu oryginał. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a). 4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach/zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (załącznik 2 i 3), w którym zamieszcza informacje o tych podmiotach (do oświadczenia) oraz zobowiązanie o dysponowaniu niezbędnymi zdolnościami/zasobami tych podmiotów załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ - formy dokumentów oryginały. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty i podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać: 1.1. "Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert); 1.2. Wypełniony "Formularz Cenowy" - załącznik 1 A do SIWZ. 1.3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ; 1.4. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

-

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

-

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

-

Informacje dodatkowe

-

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

-

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

-

Wstępny harmonogram postępowania:

-

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

-

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

-

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakres przewidywanych zmian postanowień umowy, ze wskazaniem jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1)Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: a) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba), przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać kwalifikacje i uprawnienia konieczne do świadczenia umówionej usługi. b) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot. c) zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, d) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, e) zmiany Podwykonawcy, zakresu prac zleconego Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego), f) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, g) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, h) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia. 2) Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 3) Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażona na piśmie. 4) Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

-

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

-

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

-

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Radków codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.