Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Bieżące roboty remontowe oraz usługi naprawczo konserwacy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie

"Bieżące roboty remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne w obiektach i na terenach PGK TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552619-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie

Regon: 31016143000000

ulica: ul. Polna

Numer domu: 37

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 99210

Miejscowość: Uniejów

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0-63 2888071

e-mail: termy@uniejow.pl

Fax: 0-63 2888071

Adres strony internetowej (URL): http://www.uniejów.bip.net.pl/?c=308

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://www.uniejów.bip.net.pl/?c=308

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.uniejów.bip.net.pl/?c=308

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub za pomocą kuriera ewentualnie osobiście na adres Zamawiającego

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

ul. Polna 37, 99-210 Uniejów -Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Bieżące roboty remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne w obiektach i na terenach PGK TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie"

Numer referencyjny:

PGK ZP 271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja : Zadanie nr 1 - "Realizacja bieżących wewnętrznych robót remontowych pomieszczeń i prac konserwacyjnych w obiektach PGK "Termy Uniejów" tj. kompleks basenowy, Dom Pracy Twórczej, klub Nautilus. Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, przegród, kolumnach, pilastr. Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach, Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na gotowej konstr. stropów podwieszonych ,Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych, Roboty przygotowawcze oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy bez względu na rodzaj zaprawy ,Roboty przygotowawcze wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania,z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapien,Roboty przygotowawcze wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy cementowej Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m 2 ,Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2,Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach beton. lub z płyt izol. do 1 m 2, Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach beton. lub z płyt izol. do 5 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach ceramicznych pow. do 1 m 2Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach ceramicznych pow. do 5 m 2 Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach beton. lub z płyt izol. do 1 m 2 Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach beton. lub z płyt izol. do 5 m 2 Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach ceram. beczk, łukowych do 1 Uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kąt III z zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszczeniach o wys. do 4 m z przygot. zaprawy na stropach ceram. beczk, łukowych do 5 m 2 Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III z zaprawy cement. na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III z zaprawy cement. na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III z zaprawy cement. na ścianach beton. lub z płyt izol. do 1 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III z zaprawy cement. na ścianach beton. lub z płyt izol. do 5 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w bruzdach instal (w ościeżach) z osiatkow. o szer. do 45 cm,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w bruzdach instal zamur. na ścianach, sufitach szer. do 15 cm, Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w bruzdach instal zamur. na ścianach, sufitach szer. do 30 cm,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w bruzdach instal zamur. na ścianach, sufitach szer. do 45 cm ,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w bruzdach instal po założ. inst. elektr. na ścianach, sufitach, Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w miejscach po zamur. przebiciach na ścianach pow. 0.5 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków uzupełnienia tynków wewn. kąt III w miejscach po zamur. przebiciach na sufitach pow. 0.5 m 2,Uzupełnienia i naprawy tynków otynkowanie wnęk, szafek licznikowych zaprawa cementowo - wapien. o pow. do 0.5 m2 gł. do 40 cm ,Uzupełnienia i naprawy tynków naprawa uszkodzonych tynków po zalozeniu puszek, wyłączników, gniazd elektr., haków,Uzupełnienia i naprawy tynków uszczelnienie zaprawa styków opasek ościeżnicowych listew cokołów ,uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na ścianach ,Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na sufitach i biegach klatki schodowych Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. starej farby na ścianach Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. starej farby na sufitach i biegach klatki schodowych Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych Uzupełnienia i naprawy tynków dopłata za pogrubienie tynków wewn. za każdy 1 cm ponad grub. normowa ścian z zapr. cementowo - wapien. Uzupełnienia i naprawy tynków dopłata za pogrubienie tynków wewn. za każdy 1 cm ponad grub. normowa ścian z zapr. cementowej Uzupełnienia i naprawy tynków dopłata do tynków wewn. ścian za zatarcie packa stalowa do połysku (blichowanie) Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapien. wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. II ścian ceramicznych. Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapien. wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. II stropów ceram. płaskich Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapien. wykonany ręcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszcz. o wys. do 4 m tynk kat. iii/iv belek, słupów, spoczników Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk ościeży otworów wykon. ręcznie z zaprawy wap. cementowo - wapien. kat. II o szer. do 10 cm Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk ościeży otworów wykon. ręcznie z zaprawy wap. cementowo - wapien. kat. II o szer. do 30 cm Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na ścianach gładkich Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na ścianach z podziałem architekton,Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na stropach gładkich Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na biegach i spocznikach klatek schodow. Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na stropach złożonych z podziałem archit. Sztablatury na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygładzeniem i oszlifowaniem powierzchni na sklepieniach odcinkowych i kolebkowych 0 Licowanie ścian płytkami terakotowymi na papierze 5*5 cm Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15*15 cm Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15*15 cm Licowanie ścian dodatek za ułoż. pasa o odmiennej barwie Naprawa wykładziny ściennej naprawa wykładziny ściennej przez wymianę pojedyn. płytek glazurowych, Naprawa wykładziny ściennej naprawa wykładziny ściennej przez wymianę pojedyn. płytek terakotowych 10*10 cm Naprawa wykładziny ściennej rozebranie wykładziny ściennej z płytek Naprawa wykładziny ściennej oczyszczenie, ułożenie płytek uzyskan. z rozbiórki i nadających się do ponownego użytku Posadzki z cegły i płytek posadzka bez deseni lub o prostych deseniach nakł. na papierze z sortowaniem, moczeniem, zagruntowaniem mlekiem cement. z płyt. terakotowych 20*20*5 Posadzki z cegły i płytek posadzka z płytek terakotowych luzem prosty deseń z sortowaniem, moczeniem, zagruntowaniem mlekiem cementowym płytki terakotowe 50*50*7 Posadzki z cegły i płytek cokolik z płytek terakotowych z przycięciem tynku oczyszczeniem, zagruntowaniem, sortowaniem, moczeniem płytki terakotowe o wymiarach 10*10 cm Posadzki z cegły i płytek cokolik z płytek lastrykowych 20*20 cm Roboty malarskie wysokojakościowe: malowanie ścian gładkich kolorami jasnymi z zagruntowaniem - dwa razy Roboty malarskie wysokojakościowe: malowanie ścian gładkich kolorami ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy Roboty malarskie wysokojakościowe malowanie kolorami ciemnymi pasków konturowanych o szer. 3-5 cm Roboty malarskie wysokojakościowe: wykonanie 1 m fryzów narożnych podialowych, cokołów obciągnięciem paska przy pomocy linii i obiciem szablonu sznurem średn. szer. fryzu do 10cm m Roboty malarskie wysokojakościowe: wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w jednym kolorze do 5 cm Roboty malarskie wysokojakościowe: wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach od 10-25 cm Roboty malarskie wysokojakościowe: wypatronowanie 1 m szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach od 25-50 cm Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobion. sztukateria z uprzednim zagruntowaniem w jednym kolorze Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobion. sztukateria z uprzednim zagruntowaniem za każdy nast. kolor wsp. R,S,M x 1.15 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki usuniecie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz Malowanie stolarki zagruntowanie drewna Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych drugi raz Malowanie stolarki malowanie farba olejna pierwszy raz Malowanie stolarki malowanie farba olejna drugi raz Malowanie stolarki pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm zagruntowanie Malowanie stolarki pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm pomalowanie Malowanie stolarki pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm drugi raz Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi, szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobów z żelaza Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych minia Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych farba olejna pierwszy raz Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych farba olejna drugi raz. Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych licząc w rozwinięciu Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie farba olejna elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu pierwszy raz Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie farba olejna elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu drugi raz Zadania nr 2 - Realizacja bieżących zewnętrznych robót remontowych, prac konserwacyjnych obiektów P.G.K "Termy Uniejów" i budynków administrowanych przez P.G.K "Termy Uniejów". Zakres prac Usługa podnośnikiem koszowym /wraz z operatorem/ Wyrównanie nierówności ścian zewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem Malowanie powierzchni zewnętrznych ścian dwukrotne z zagruntowaniem wraz z materiałem. Drobne elementy betonowe wykonywane z betonu B-30 zbrojnowego prętami O 8 i 12 w tym fundamenty pod elementy których ewentualne posadowienie przewiduje Zamawiający wraz z materiałem. Roboty renowacyjne powierzchni betonowych - obejmujące skucie starego betonu, oczyszczenie powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni betonowej wraz z materiałem Roboty malarskie powierzchni drewnianych - pełnych jak np. skrzydła drzwiowe obejmujące czyszczenie, szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie nawierzchniowe wraz z materiałem.Roboty malarskie powierzchni drewnianych, ażurowych jak np. balustrady, poręcze, obramowania okienne etc. obejmujące czyszczenie, szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie nawierzchniowe wraz z materiałem Roboty malarskie zewnętrzne w tym malowanie tynków zewnętrznych, wraz z materiałem Roboty renowacji elewacji zewnętrznych w tym uzupełnianie ubytków w ociepleniu, tynku oraz malowanie zewnętrzne wraz z materiałem Obróbki blacharskie Rynny blaszane O 150mm wraz z elementami końcowymi, uchwytami oraz montażem Rury spustkowe O150mm wraz z kształtkami, uchwytami oraz montażem Naprawa ozdobnych słupków drogowych, uzupełnienie uszkodzonych elementów wraz z ponownym zabetonowaniem wraz z materiałem Wykonanie ozdobnych słupków drogowych /zgodnych z istniejącymi na terenie kompleksu Termalno-basnowego w Uniejowie/ wraz z montażem Drobne naprawy ślusarkso-spawalnicze obejmujące przygotowanie powierzchni, wykonanie uszkodzonych elementów oraz zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie powierzchni Roboty malarskie powierzchni metalowych, pełnych obejmujące przygotowanie powierzchni ze szlifowaniem, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie nawierzchniowe z materiałem Roboty malarskie powierzchni metalowych, ażurowych obejmujące przygotowanie powierzchni ze szlifowaniem, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie nawierzchniowe z materiałem Roboty dekarskie Termomodernizacja budynków Zadanie nr 2 "Realizacja bieżących zewnętrznych robót remontowych, prac konserwacyjnych obiektów P.G.K "Termy Uniejów" i budynków administrowanych przez P.G.K "Termy Uniejów".

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45400000-150000000-545442100-845431000-745410000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

48

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiażany jest udokumentować Zamawiajaćemu. Zamaiwjacy odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiażany jest udokumentować Zamawiajaćemu. Zamaiwjacy odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

Posiadają nWykaz prac remontowo konserwacyjnych Wykaz prac remontowo konserwacyjnych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdzone odpowiednimi referencjami określających że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo i terminowo ukończone), wystawionymi przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane w uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. niezbędną wiedzę fachową doświadczenie w wykonywaniu prac remontowo-konserwacyjnych na czynnych obiektach basenów solankowych, koniecznych do prawidłowego wykonania umowy. Opłaconą polisę wraz z dowodem uiszczenia należnych składek, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30000,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez wykonawców , formularz asortymentowo cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł: Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla zadania: Bieżące roboty budowlane oraz usługi naprawczo-konserwacyjne w obiektach i na terenach PGK TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie - znak sprawy PGK ZP 271.7.2018 Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału załączyć do oferty (dokument umieścić w osobnej kopercie którą należy spiąć z pozostałymi dokumentami.) 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu musi być minimum zgodny z terminem związania ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp 10. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena 60,00Metodyka realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

09:40

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: "Realizacja bieżących wewnętrznych robót remontowych pomieszczeń i prac konserwacyjnych w obiektach PGK "Termy Uniejów" tj. kompleks basenowy, Dom Pracy Twórczej, klub Nautilus.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Uniejów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.