Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy K

Gmina Kostrzyn

Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505837 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Kostrzyn

Regon: 63125955400000

ulica: ul. Dworcowa

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62 025

Miejscowość: Kostrzyn

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 618178565,

e mail: przetargi@kostrzyn.wlkp.pl,

Fax: 618178191

Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.wlkp.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi/2020/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi/2020/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub przesyłką pocztową

Adres:

URZĄD MIEJSKI w Kostrzynie, 62 025 KOSTRZYN, ul. Dworcowa 5, pok. 01 sekretariat Ip

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn

Numer referencyjny:

IZ.271.1.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni jezdni i chodników oraz utwardzania nawierzchni kruszywem (granit, bazalt). Całość zamówienia została podzielona na trzy niezależne zadania: 1, 2 i 3. Ilościowy zakres robót dla poszczególnych zadań został określony w przedmiarach i kosztorysach ofertowych zał. nr 6.1, 6.2 i 6.3. W trakcie realizacji zakres ten będzie modyfikowany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie kosztorysowe płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres robót, wskazany przez Zamawiającego, na podstawie wykonanych obmiarów oraz przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Wykonawca przystępujący do przetargu może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej na każdą część osobno. Wszystkie roboty prowadzone będą na terenie miasta i gminy Kostrzyn, przy spełnieniu wymogów sztuki budowlanej. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) Załączniku nr 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, na który składają się: Projekty wykonawcze (opracowane przez firmę KOMPLEKS PROJEKT Pracownia Projektowa, 60 325 POZNAŃ, ul. Trybunalska 33.): a) REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN zadanie 1, b) REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GM. KOSTRZYN zadanie 2, c) UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM NA TERENIE MIASTA I GM. KOSTRZYN zadanie 3; 2) Załączniku nr 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót STWiOR (opracowane przez firmę KOMPLEKS PROJEKT Pracownia Projektowa, 62 325 Poznań, ul. Trybunalska 33): a) REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN zadanie 1, b) REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN zadanie 2, c) UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN zadanie 3; 3) Przedmiarach robót kosztorysach ofertowych: a) Załącznik nr 6.1. do oferty Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 1, b) Załącznik nr 6.2. do oferty Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 2, c) Załącznik nr 6.3. do oferty Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 3, Dokumenty, o których mowa w punktach 1), 2) i 3) zostały opracowane przez firmę KOMPLEKS PROJEKT Pracownia Projektowa, 60 325 Poznań ul. Trybunalska 33. 3. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% jak dla robót budowlanych. 5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót wykonywanych na bieżąco. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, wykonywania poszczególnych robót) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty drogowe. b) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu. Szczegółowe zostały zawarte w części III SIWZ Projekt umowy Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% jak dla robót budowlanych. 7. UWAGI: 1) Wszystkie nazwy własne producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. 2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 7) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax em.

II.5) Główny kod CPV:

45233142 6

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00czas reakcji na zgłoszenie40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, dla każdej części. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia, wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym, kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 12 31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej po dwa zamówienia dotyczące remontu dróg, ulic, parkingów lub placów w następującym zakresie: A. o nawierzchni asfaltowej (na zadanie 1) w zakresie remontu masą asfaltową na gorąco, B. o nawierzchni z elementów prefabrykowanych (dla zadania 2), np.: kostka brukowa, trylinka, brukowiec lub płytki i bloczki betonowe, C. nawierzchni gruntowej oraz poboczy (dla zadania 3) kruszywem bazaltowym, granitowym, lub innym kruszywem. Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty, wykaże, że w wymaganym okresie wykonał odpowiednie zamówienia oraz załączy do niego dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca dysponuje kierownikiem, zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym warunki określone w postanowieniach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290), posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art.104 Ustawy Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby, oraz poda daty ważności zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 5 do oferty. Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych kierownika budowy, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania wymagań. 4) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: 1. nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2. posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) powinny być aktualne, a w pkt. 1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru zał. nr 3 do Oferty).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów i zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień przez Wykonawcę w związku, z czym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający nie precyzuje warunku. 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru zał. Nr 4 do OFERTY), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. b) wykazu osób (wg wzoru zał. nr 5 do OFERTY), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru zał. Nr 5 do OFERTY), 4) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dla oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zobowiązanie Podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia na czas jego realizacji, b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda na zadnie nr 3: a) Aktualne, tj. z 2019 r. lub 2020 r.: badania laboratoryjne na oferowane kruszywo, potwierdzające, że może być użyte do wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych o mniejszym natężeniu ruchu lub zaświadczenie wystawione przez kopalnię kruszywa, albo certyfikat lub atest potwierdzający, że oferowane kruszywo bazaltowe i granitowe, spełnia obowiązujące normy i może być stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, b) Oświadczenie wytwórcy lub dostawcy oferowanego kruszywa bazaltowego i granitowego, że gwarantuje dostawę kruszywa bazaltowego w ilości min. 2 000 m3 oraz kruszywa granitowego w ilości min. 2 000 m3, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zamówienia, albo Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje, kruszywem bazaltowym w ilości min. 2 000 m3 oraz kruszywem granitowym w ilości min. 2 000 m3, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zamówienia. Natomiast na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wymagać od Wykonawcy: 1) Wyłącznie dla zadania nr 3 przy każdej dostawie kruszywa bazaltowego i granitowego przeznaczonego do wbudowania: kwitów wagowych od wytwórcy kruszywa 2) próbek, opisów lub fotografii; 3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości na każde zadanie osobno: na zadanie 1 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). na zadanie 2 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). na zadanie 3 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg i ulic na trenie miasta i gminy Kostrzyn. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 63. ust. 3 pkt.1 oraz art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności poleceniem przelewu, które stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. 2) Wadium pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 sekretariat I p. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg i ulic na trenie miasta i gminy Kostrzyn. Oznaczenie sprawy: IZ.271.1.2.2020 oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 3) Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.02.2020 r.do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp, (tj. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5) pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00czas reakcji na zgłoszenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1) zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 3) zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia, inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany, te mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub inne uwarunkowania, c) zmiany wymiarów położenia lub wysokości części robót budowlanych, d) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, e) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy f) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3) wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę lub braku takiej konieczności oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6) Zmiany, o których mowa w pkt. 3) mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), b) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) usunięcia błędów projektowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, h) zaistnienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w nich warunkach, i) siła wyższa. 7) Podstawę obliczenia kosztów zmiany wymagającej zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany te będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowić będzie projekt zamienny oraz: a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub b) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 8) Zmiana terminu wykonania umowy może mieć miejsce w przypadku: a) wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). b) Wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych, c) Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu robót, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 9) zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 10) zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, 11) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 12) zmiany nieprzewidzianych okoliczności formalno prawnych, 13) zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego, 2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: 1) zmiany inspektora nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane lub personelu po stronie Zamawiającego, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego, 2) zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, 3) zmiany adresu do korespondencji.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: REMONT NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kostrzyn codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.