Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Bieżące utrzymanie dróg na terenie działania Powiatowego Z

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

Bieżące utrzymanie dróg na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 517073-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

Regon 27628582700000

ulica Sienkiewicza

Numer domu 34

Numer mieszkania

Kod pocztowy 42-400

Miejscowość Zawiercie

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 326 710 765,

e-mail sekretariat@pzd.zawiercie.powiat.pl,

Fax 326 710 773

Adres strony internetowej (URL) https://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

https://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

https://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Bieżące utrzymanie dróg na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

Numer referencyjny

PZD.DZ3.MP-3423-0003/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe wchodzące w zakres bieżącego utrzymania dróg w roku 2018, na terenie powiatu zawierciańskiego. Roboty realizowane będą na drogach publicznych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, a także na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV

45233140-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca a) wykaże, iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno (1) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj polegające na wykonywaniu robót drogowych na drogach publicznych posiadających kategorię co najmniej dróg wojewódzkich, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. b) wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu zamówienia, tj do kierowania robotami drogowymi. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000, 00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z 2008 r Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2019 r Nr 96, poz.620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU NR 65 2030 0045 1110 0000 0176 2880 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, będzie decydować termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (art 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 307 (Główna Księgowa). 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto zgodnie z art 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej "zabezpieczeniem", w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie pieniężnej zobowiązany jest wpłacić je na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu nr konta BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU NR 28 2030 0045 1110 0000 0176 2770 Przyjęcie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie pieniężnej nastąpi z chwilą uznania wniesionej wymaganej kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy. Dokument ten jest przyjmowany przez Główną Księgową Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w pokoju nr 307, po uprzednim zaakceptowaniu projektu tego dokumentu. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art 148 ust. 2 ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy na niżej określonych warunkach: a) zmiany będące skutkiem oczywistej omyłki, b) przekształcenie podmiotowe Wykonawcy, c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, d) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. e) termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadkach - wystąpienie uwarunkowań społecznych (protesty, petycje itp.), - wystąpienie klęski żywiołowej, - warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, - wykopaliska uniemożliwiające prowadzenie robót, - inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, - wystąpienie opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii, - wydłużająca się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponad pierwotny termin związania ofertą, f) wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku: - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć, - wystąpienia konieczności odstąpienia od wykonania części robót, w wyniku zmian, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w art 144 ust. 1 ustawy Pzp, ewentualne zmiany umowy zostaną wprowadzone stosownym aneksem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Zgodnie z art 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części: - części jawnej, - części niejawnej - w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art 86 ust. 4 ustawy Pzp nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa - powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem "Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02.2018 r o godz. 09:15 w sali nr 317.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zawiercie codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.