Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Bieżące utrzymanie konserwacja i naprawa sygnalizacji świ

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Ogłoszenie nr 506754 N 2020 z dnia 2020 01 28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

Regon: 36311886100000

ulica: Zakładowa

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62 510

Miejscowość: Konin

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 63 240 24 50,

e mail: zamowienia@zdm konin.pl, awrzesinska@zdm konin.pl

Fax: 63 240 24 51

Adres strony internetowej (URL): www.zdm konin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zdm konin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca

Adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 510 Konin; Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina

Numer referencyjny:

ZDM.IV.ZP.221.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina według poniższego wykazu: 1.1 Utrzymanie sygnalizacji. ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Europejska Świętojańska ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Poznańska Przemysłowa ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Poznańska Dworcowa ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Przemysłowa Paderewskiego Torowa ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kleczewska Spółdzielców Aleje 1 Maja ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Dworcowa Aleje 1 Maja ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego Przyjaźni ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców Hurtowa ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców M. Kolbe wyjazd z supermarketu ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Przemysłowa Matejki ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Trasa Bursztynowa Zagórowska ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Staszica Kilińskiego ? Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Zagórowska Puławskiego Marii Dąbrowskiej ? Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Warszawskiej (Wojska Polskiego) ? Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Warszawskiej ? Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Poznańskiej Konin Chorzeń ? Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Chopina ? Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Przemysłowej Konin Gosławice. Zakres prac do wykonania określa się następująco: 1) Utrzymanie sygnalizacji świetlnych wymienionych w pkt. 1 w prawidłowej pracy (tj. nadawanie sygnałów sekwencji podstawowej lub ostrzegawczych) oraz zabezpieczenie wszystkich powstałych awarii. 2) Prowadzenie prac konserwacyjnych polegających między innymi na: . wymianie uszkodzonych: źródeł światła, odbłyśników, filtrów, soczewek, przesłon z symbolami, ekranów kontrastowych, daszków ochronnych, uszczelek, osłon przeciwsłonecznych, elementów akustycznych, pierścieni mocujących, bezpieczników, przycisków dla pieszych również ze zwrotnym potwierdzeniem zgłoszenia w razie potrzeby, . odnowieniu ekranów kontrastowych raz w ciągu trwania umowy, . regulacji układów zasilania energią elektryczną i sterowania ruchem w razie potrzeby, . utrzymaniu sygnalizatorów w czystości raz na kwartał, . utrzymaniu znaków aktywnych w czystości raz na kwartał. 3) Wykonywanie raz na miesiąc przeglądu poprawności działania i stanu technicznego każdej sygnalizacji, zakończonego protokołem, który należy przekazać do Zamawiającego razem z protokołem odbioru prac. 4) Na koniec każdego kwartału wykonanie przeglądu okresowego sterowników sygnalizacji świetlnych. 5) Na koniec pierwszego i drugiego półrocza danego roku wykonanie pomiarów elektrycznych: . rezystancji izolacji pętli detekcyjnych z federem, . pozostałych elementów detekcyjnych. 6) Na koniec pierwszego półrocza danego roku wykonanie pomiarów elektrycznych: . skuteczności działania układu ochronnego różnicowo prądowego, . uziomu, . rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych, . rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej niskiego napięcia, . wszystkie wyniki pomiarów i przeglądów należy odnotować w dzienniku eksploatacji. 7) Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji świetlnych wymienionych w punkcie 1. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dyspozycyjności w zakresie utrzymania sygnalizacji przez 24 godziny na dobę. 9) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac utrzymaniowych w ciągu 60 minut od zgłoszenia nieprawidłowego działania sygnalizacji świetlnej. Zgłoszenie może być dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (również Straży Miejskiej) lub funkcjonariuszy Policji. Wykonawca zobowiązany jest do odnotowywania każdego nieprawidłowego działania sygnalizacji świetlnych w dzienniku eksploatacji. 10) Dziennik eksploatacji sygnalizacji świetlnych przekazany zostanie Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego w dniu zawarcia umowy. 11) Czas usunięcia drobnych awarii od momentu zgłoszenia powinien wynosić nie więcej niż 6 godzin. Za drobne awarie, uważa się awarie między innymi elementów wymienionych w pkt. 2) odnośnik pierwszy. 1.2. Naprawa sygnalizacji. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: 1) Zakres robót związanych z robotami naprawczymi sygnalizacji świetlnych obejmuje usuwanie każdej awarii drogowej sygnalizacji świetlnej, niezależnie od przyczyny jej powstania (tj. m.in. zdarzeń losowych, wypadku, kolizji lub dewastacji), polegające na naprawie (wymianie) między innymi: . pętli indukcyjnych, . wymianie uszkodzonych elementów sygnalizacji, tj. m.in. daszków sygnalizatorów, drzwiczek latarni, ekranów kontrastowych, konsoli, komory latarni, mocowań wysięgników, wkładów sygnalizatora, latarni sygnałów pieszych oraz ulicznych, muf kablowych, konstrukcji wsporczej sygnalizacji, zasilacza sterownika, pakietu MGS w sterowniku. Wszystkie awarie i zakłócenia ciągłości pracy sygnalizacji świetlnych wymagają każdorazowo odnotowania w dzienniku sygnalizacji. W sytuacjach zniszczenia mienia komunalnego (wymiany elementów sygnalizacji), Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy obiektu po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym. W zakres naprawy wchodzi: o Dojazd do obiektów. o Zakup i dostawa elementów sygnalizacji. Wszystkie elementy należy wymienić na nowe o takich samych parametrach jak element uszkodzony, chyba, że przedstawiciel zamawiającego wskaże potrzebę montażu elementów o zmienionych parametrach. o Wymiana uszkodzonych elementów sygnalizacji. Zakres należy określić w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. o Wykonane roboty naprawcze po ich zakończeniu muszą być odebrane, odbiorem technicznym na miejscu robót, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory będą przeprowadzane w godzinach 7.30 15.30 w dniach roboczych. o Kwota, jaka zostanie wykorzystana w ramach tego zadania będzie uzależniona od zakresu faktyczne zrealizowanych robót. o Czas naprawy sygnalizacji od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia winien wynosić: do 6 godzin w przypadku wystąpienia uszkodzenia konstrukcji wsporczych sygnalizacji, skutkujących zagrożeniami dla użytkowników drogi (naruszenie skrajni drogowej lub pieszej, zagrożenie przewrócenia konstrukcji), zagrożeniem porażenia elektrycznego użytkowników drogi, do 48 godzin w przypadku konieczności wbudowania elementów do sterowników lub całych sygnalizatorów, do 7 dni w przypadku uszkodzenia konstrukcji wsporczej w formie masztu lub innych niewymienionych uszkodzeń, do 28 dni w przypadku uszkodzenia konstrukcji bramowej lub wysięgnikowej. o Wykonawca powinien posiadać dostęp do zakupu materiałów umożliwiających dochowanie wyżej wymienionych terminów. o Wykonawca każdorazowo będzie powiadamiał Zamawiającego o stwierdzonych usterkach i awariach oraz o wyłączeniu oświetlenia w porze dziennej, z podaniem przewidywanego czasu załączenia. 2. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej: . Przedmiar robót załącznik nr 8 do SIWZ. Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. . Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych: do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach niniejszego zamówienia należy wymiana sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych (ułatwienie korzystania z przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną osobom niepełnosprawnym poprzez nadawanie podczas koloru zielonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedniego sygnału dźwiękowego). 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Gwarancja. Wymagana gwarancja na wykonane prace winna wynosić min. 24 miesiące. 6. Wizja lokalna. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane prace i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

II.5) Główny kod CPV:

50232200 2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233294 6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie naprawy sygnalizacji świetlnych. Zakres prac obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Prace te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, planowania prac i rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, podwykonawstwa, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania. Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że : będzie realizował prace w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień "podobnych" będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 12 31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1)wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował min. 2 usługi polegające na konserwacji i utrzymaniu sygnalizacji świetlnych o wartości min. 70 000,00 zł brutto (łącznie). 2)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.: a)co najmniej 2 osobami z ukończonym szkoleniem w zakresie dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) b)co najmniej 2 osobowym zespołem pracowników, posiadającym uprawnienia świadectwo kwalifikacji SEP do eksploatacji (E), w tym jeden z nich do dozoru (D). 3)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: .Samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t 1 szt. .Przyczepa sygnalizacyjna U 26a lub U 26b z lampą ostrzegawczą zespoloną i kompletem oznakowania 1 szt. .Podnośnik koszowy o zasięgu nie mniejszym niż 14 m 1 szt.

Tak

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w ust. 1 SIWZ Rozdział III, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową. 2.Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy PZP nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w Rozdz. III ust. 4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie Wykonawcę do: a)zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdz. III ust. 1 SIWZ. 5.W przypadku postępowań na usługi podmiot, który udostępnia na podstawie art. 22a ustawy PZP zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług w zakresie jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej. 6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzpw terminie nie krótszym niż 5 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; przy czym Wykonawca nie musi składać tego dokumentu jeżeli Zamawiający ma możliwość jego samodzielnego pobrania zgodnie z art. 26 ust 6 ustawy Pzp; W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V w ust. 5 SIWZ muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. V ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Uwaga! Proszę nie dołączać oświadczenia do oferty ! W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty tj.: 1 wykaz usług o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 2 dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy. 3 wykaz osób, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1.3 ppkt. 2 skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4 wykaz narzędzi/urządzeń technicznych, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1.3 ppkt. 3 SIWZ dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz cenowy wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zestawienie kosztów zadania wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót w zakresie naprawy sygnalizacji świetlnych. Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 12 31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone do umowy według następujących zasad: a) wynagrodzenie za wykonanie zamówienia może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą podatku VAT oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów, jeśli to możliwe) wpływu zmiany na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę; b) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w szczególności wartość wynagrodzenia umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zakończono. 3.Dopuszcza się zmiany niniejszej Umowy w zakresie redukcji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 utrzymania sygnalizacji oraz zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku likwidacji urządzeń sterujących ruchem dla maksymalnie 2 sygnalizacji świetlnych. 4.Wniosek o zmianę umowy powinien być zaakceptowany przez drugą stronę umowy na piśmie. 5.Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

10:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 1) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62 510 Konin, kontakt : kontakt@zdm konin.pl, telefon: 63 240 24 50. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych aan@onet.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina", numer postępowania ZDM.IV.ZP.221.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej "ustawa Pzp", Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania, * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO. 5) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Konin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.