Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dr

Zarząd Dróg Powiatowych

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552616-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych

Regon: 27628565500000

ulica: ul. Jankowicka

Numer domu: 49

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 4227478, 4227874

e-mail: ZDP@POWIATRYBNICKI.PL

Fax: 324 227 479

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych,44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49, pok. 14 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Numer referencyjny:

ZP-SD/6DW-DP/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1 grupa- zadania nr 1 i 3 oraz 2 grupa - zadanie nr 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz bieżącego utrzymania żywopłotów i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: Zadanie 1 - utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych; Zadanie 2 - wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz sporządzenie operatu szacunkowego; Zadanie 3 - Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze: . Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Furgoła i Parkowej w Czerwionce-Leszcznach . Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowice . Wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach . Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice Zadanie 1 - obejmuje: a) usunięcie drzew, w tym złomów i wywrotów, w szacowanej ilości 100 szt. z jednoczesnym odkupieniem przez wykonawcę pozyskanego drewna, frezowanie pni po wycince oraz zrębkowanie masy drzewnej pozyskanej z koron drzew wraz z transportem poza teren pasa drogowego wraz z utylizacją. Ponadto usługa obejmuje usunięcie karpiny wraz z odwozem poza teren pasa drogowego i utylizacją w przypadku wywrotu drzewa. Zestawienie ilości drzew do usunięcia opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) i zestawieniach (Załącznik nr 8 do SIWZ) stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścince pień znajdował się na głębokości 20 cm poniżej poziomu jezdni (dotyczy drzew rosnących w poboczu drogi) oraz 10 cm poniżej poziomu gruntu - dotyczy drzew rosnących na innym terenie pasa drogowego niż pobocze. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do: . uprzątnięcia ściętych drzew i gałęzi, . zakupu drewna pozyskanego z wycinki . uporządkowania terenu. b) cięcia pielęgnacyjno-redukcyjnych w koronach drzew przydrożnych w zakresie usunięcia posuszu, gałęzi ograniczających pionową skrajnię drogową, gałęzi nadłamanych, zasłaniających tablice i tarcze drogowego oznakowania pionowego i ograniczających widoczność po wewnętrznej stronie łuków poziomych w szacowanej ilości do 50 szt. oraz usunięciu zakrzewienia gęstego i krzaczastych form zadrzewienia liściastego, w szacowanej ilości do 500 m2, z jednoczesnym zrębkowaniem pozyskaniem masy drzewnej wraz z jej transportem poza teren pasa drogowego i utylizacją. Zestawienie ilości drzew do cięć w koronach opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) oraz zestawieniach zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ. Korony drzew powinny być cięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przy cięciach w koronach drzew do: . usunięcia gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą, . oraz usunięcia odrostów przy pniach drzew. Ciecia gałęzi należy wykonać w ilości ograniczonej do niezbędnego minimum, a w przypadku konieczności silniejszego podcięcia gałęzi od strony jezdni (ponad 20 %) należy zrównoważyć masę od strony przeciwnej przez przeprowadzenie częściowego rozluźnienia pozostałej części korony. c) cięć korygujących (po wiatrołomach) w koronach drzew przydrożnych w zakresie usunięcia gałęzi nadłamanych, w szacowanej ilości 25 szt. z jednoczesnym zrębkowaniem pozyskaniem masy drzewnej wraz z jej transportem poza teren pasa drogowego i utylizacją, a ponadto oczyszczenie terenu z wyłamanych gałęzi i konarów. Zestawienie ilości drzew do cięć w koronach opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) oraz zestawieniach zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ. Korony drzew powinny być cięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przy cięciach w koronach drzew do: . usunięcia gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą, . usunięcia odrostów przy pniach drzew. Zadanie 2 - obejmuje wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu rybnickiego oraz sporządzenie w trzech egzemplarzach operatu szacunkowego. Zadanie 3 - obejmuje: a) wykonanie cięć żywopłotów miękkich i twardych (z trzech stron) w szacowanej ilości 2000 m2 i przycięcia górnych części grup krzewów w szacowanej ilości 500m2 . b) utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze wysp centralnych rond na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja, Furgoła i Parkowej w Czerwionce- Leszczynach, ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowice, ulicy Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice oraz wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach. Zestawienie ilości żywopłotów i krzewów do cięć opisano w formularzach cenowych (Załącznik nr 2c do SIWZ) oraz zestawieniach znajdujących się z w załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz odpowiednie "Specyfikacje techniczne" (Załączniki nr 9a-9d do SIWZ) Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio: a) Zadanie 1 - co najmniej 3 osoby w tym: . 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa lub uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - do nadzoru nad prowadzonymi robotami, . 2 pilarzy w tym 1 z uprawnieniami do wykonywania prac na wysokości. b) Zadanie 2 - co najmniej 1 osobę posiadającę wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa względnie rolnictwa oraz posiadającą uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. c) Zadanie 3 - co najmniej 2 osób w tym: . 1 osobę posiadającą wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, względnie rolnictwa lub uprawnienia w zakresie objęty przedmiotem zamówienia - do nadzoru nad tymi robotami, . 1 osobę do wykonywania prac przy koszeniu (obsługa kosiarki mechanicznej), cięciu żywopłotów i krzewów (obsługa nożyc mechanicznych).

II.5) Główny kod CPV:

77211400-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV77211500-777340000-577342000-977314100-577211300-590511000-277211000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z jego przedmiotem i stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY: a) W przypadku Zadania 1 - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wycince drzew i cięciach pielęgnacyjno-redukcyjnych w koronach drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto (słownie: tydzieści tysięcy złotych) b) W przypadku Zadania 2 - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na szacowaniu wartości drewna w pasie drogowym dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 5 000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) c) W przypadku Zadania 3 - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na cięciu żywopłotów, krzewów lub pielęgnacji/utrzymania zieleni niskiej i średniej w pasie drogowym dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) lub przestrzeni publicznej (skwery, parki, place itp.) obejmujących swym zakresem utrzymanie zieleni o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 5 000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) DYSPONOWANIE POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: d) W przypadku Zadania 1 - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował przy realizacji zamówienia następującymi narzędziami i urządzeniami: . 1 szt. - frezarka do pni, . 1 szt. - rębak do zrębkowania gałęzi, . 1 szt. - samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą, . 1 szt. Podnośnik hydrauliczny (koszowy) - wysokość nie mniejsza niż 20 m. e) W przypadku Zadania 3 - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze będzie dysponował przy realizacji zamówienia następującymi narzędziami i urządzeniami: . 1 szt. - kosiarka koszowa spalinowa samojezdna lub kosiarka koszowa spalinowa wózkowa . 1 szt. - mechaniczne nożyce do cięcia żywopłotów, . 1 szt. - środek transportu do wywozu odpadów. UWAGA: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część spełnieniem warunku będzie wykazanie przez wykonawcę tylu realizacji zadań na ile części składa ofertę o minimalnych wartościach wskazanych powyżej lub wykazanie jednego zadania o wartości obejmującej łącznie właściwe części z uwzględnieniem zakresu usług. Uznanie wykonanych usług uwarunkowane jest przedstawieniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu kwoty będą wyrażane w walucie obcej wówczas zostaną one przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wg załącznika nr 6 do SIWZ). UWAGA: W wykazie usług należy wskazać tylko te usługi, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt. 4 SIWZ. b) Załączonych do wykazu, o którym mowa w pkt. a dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: Dowodami, o których mowa są: referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. c) Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wg. odpowiednich załączników nr 6a i 6b do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg. załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-21 2018-06-25

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert polegających na: a) zmianie wynagrodzenia w przypadku gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie ulega zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie, b) zmianach podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, na zasadach w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym iż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. e) zmianach redakcyjnych umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmiany dotyczące wskazania stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz sporządzenie operatu szacunkowego

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rybnik codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.