Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Budowa 512 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Urząd Gminy Leoncin

"Budowa 512 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin, gm. Leoncin - poza granicami aglomeracji Leoncin" oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach Szkolnej i Widnej w Leoncinie wraz z hydrantami w ilości 556,50 mb. - w granicach aglomeracji Leoncin"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552221-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin

Regon: 53898100000

ulica: ul. Partyzantów

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05155

Miejscowość: Leoncin

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 227 856 585

e-mail: ugleoncin@poczta.onet.pl

Fax: 227 856 585

Adres strony internetowej (URL): www.leoncin.pl; www.bip.leoncin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa 512 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin, gm. Leoncin - poza granicami aglomeracji Leoncin" oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach Szkolnej i Widnej w Leoncinie wraz z hydrantami w ilości 556,50 mb. - w granicach aglomeracji Leoncin"

Numer referencyjny:

GKZP.271.PN.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Teofile, Wincentówek, Michałów i Leoncin. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poprawi warunki sanitarno-bytowe, a także przeciwpożarowe budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, z perspektywą przyłączenia działek sąsiednich. Teren objęty inwestycją jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, co zdecydowało o zastosowaniu grawitacyjno-tłocznego systemu odprowadzania ścieków. Sieci zostały tak zaprojektowane, by z budynków (posesji) ścieki sanitarne były odprowadzane do kolektorów sanitarnych ułożonych wzdłuż dróg gminnych, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Michałów. Do przewodu tłocznego zostaną wpięte istniejące przewody ciśnieniowe zgodnie z planem sytuacyjnym. Inwestycja dotyczy ścieków o charakterze bytowym (socjalno-komunalnym); nie dotyczy gospodarki wodami opadowymi i ściekami przemysłowymi. Zaprojektowane średnice kolektora sanitarnego zapewniają odpowiedni przepływ dla istniejących budynków i zapewnią możliwość przyjęcia ścieków w przyszłości od nowych mieszkańców. Sieci wodociągowe będą mieć charakter rozdzielczy. Projektowane średnice przewodów wodociągowych zapewnią możliwość dostarczenia wody do istniejących posesji jak i w przyszłości do nowych mieszkańców. II.1. Zadanie w zakresie sieci kanalizacji ciśnieniowej obejmuje tzw. działki poza aglomeracją - Droga Kościelna. II.1.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA a) Projekt budowlany pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin gm. Leoncin" Branża Sanitarna. Projektant mgr inż. Anna Mikulska, w którym znajdują się między innymi informacje o działkach na których będą prowadzone roboty. b) Decyzja o Pozwoleniu na budowę- decyzja 28/2016 z dnia 29.01.2016. AB.6740.13.2016. c) Przedmiar robót. II.1.2. USTALENIA OGÓLNE a) Rozpoczęcie robót na warunkach określonych w Pozwoleniu na budowę, decyzja 28/2016 z dnia 29.01.2016. AB.6740.13.2016. b) Obowiązuje zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, w tym na poszczególnych odcinkach do Użytkownika, którym jest Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin z siedzibą w Leoncinie. c) Zamawiający zwraca uwagę na możliwość występowania uzbrojenia podziemnego, które może być nie ujawnione na istniejących mapach. Ryzyko z tym związane należy do Wykonawcy i przyjętej przez niego technologii wykonywania robót. Zespół geodezyjny wykonawcy jest odpowiedzialny za aktualizację map oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do właściwego ośrodka. d) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego: . Plan BIOZ, . Ogłoszenie zgodnie z obowiązującym przepisami, . Plan Zapewnienia Jakości (PZJ). II.1.3. OPIS ROBÓT a) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektów tymczasowej organizacji ruchu i umieszczenie komunikatów w lokalnych mediach o utrudnieniach w ruchu, b) wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu, c) roboty ziemne wykonywane zarówno ręcznie jak i mechanicznie; wykopy liniowe o szerokości 0,80 - 2,5 m; głębokość wykopów do 3,0 m, d) do zasypek należy przewidzieć kruszywa dowożone; ocena przydatności do zasypek gruntów z wykopu należy do ryzyka wykonawcy, e) umacnianie ścian wykopów wypraskami lub inną uzgodnioną projektowo technologią, f) ewentualne odwodnienie wykopów, np. zestawami igłofiltrów; w zależności od pory roku stan wód gruntowych podlega dużym zmianom; Wykonawca na swój koszt i ryzyko przyjmie oszacowanie łącznie z możliwością odprowadzenia wód i kosztów z tym związanych, g) roboty rozbiórkowe dróg wraz z wcześniejszym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu, h) roboty odtworzeniowe jak wyżej, i) kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi PE średnicy 50 mm, zgrzewane wraz z wydrukiem, j) jak wyżej, lecz średnicy 90 mm wraz z wydrukiem, k) jak wyżej, lecz średnicy 125 mm wraz z wydrukiem, l) kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 125 mm - Trójnik 125/80 - T1, m) kształtki ciśnieniowe kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach z PCW i PE o średnicy nominalnej zasuwy 80 mm, n) oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, o) próby szczelności, ciśnieniowe, p) kompleksowa obsługa geodezyjna. II.1.4. PROCEDURY a) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji na zabudowę wszelkich materiałów. Akceptacja będzie udzielana w formie zatwierdzania WNIOSKÓW MATERIAŁOWYCH. Do wniosku Wykonawca załączy wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wbudowania, a w przypadkach wątpliwych zgodę Projektanta. b) Obowiązują wymagania wynikające z Warunków Technicznych wydanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin SZB-5024-2-3/DS/16 z dnia 28.01.2016. II. 2 Zadanie w zakresie sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej i w ulicy Widnej. II.2.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA a) Projekt budowlany pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin gm. Leoncin" Branża Sanitarna. Projektant mgr inż. Anna Mikulska, w którym znajdują się między innymi informacje o działkach na których będą prowadzone roboty. b) Decyzja o Pozwoleniu na budowę, decyzja 28/2016 z dnia 29.01.2016. AB.6740.13.2016. c) Przedmiar robót. II.2.2. USTALENIA OGÓLNE a) Rozpoczęcie robót na warunkach określonych w Pozwoleniu na budowę, decyzja 28/2016 z dnia 29.01.2016. AB.6740.13.2016. b) Obowiązuje zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, w tym na poszczególnych odcinkach do Użytkownika, którym jest Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin z siedzibą w Leoncinie. c) Zamawiający zwraca uwagę na możliwość występowania uzbrojenia podziemnego, które może być nie ujawnione na istniejących mapach. Ryzyko z tym związane należy do Wykonawcy i przyjętej przez niego technologii wykonywania robót. Zespół geodezyjny wykonawcy jest odpowiedzialny za aktualizację map oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do właściwego ośrodka. d) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego: . Plan BIOZ, . Ogłoszenie zgodnie z obowiązującym przepisami, . Plan Zapewnienia Jakości (PZJ). II.2.3. OPIS ROBÓT a) opracowanie, wdrożenie i uzyskanie uzgodnień projektów tymczasowej organizacji ruchu, i umieszczenie komunikatów w lokalnych mediach o utrudnieniach w ruchu, b) roboty ziemne wykonywane zarówno ręcznie jak i mechanicznie; wykopy liniowe o szerokości 0,80 - 2,5 m; głębokość wykopów do 3,0 m, c) do zasypek należy przewidzieć kruszywa dowożone; ocena przydatności do zasypek gruntów z wykopu należy do ryzyka wykonawcy, d) umacnianie ścian wykopów wypraskami lub inną uzgodnioną projektowo technologią, e) ewentualne odwodnienie wykopów, np. zestawami igłofiltrów; w zależności od pory roku stan wód gruntowych podlega dużym zmianom; Wykonawca na swój koszt i ryzyko przyjmie oszacowanie łącznie z możliwością odprowadzenia wód i kosztów z tym związanych, f) naprawa dróg gruntowych po robotach, g) rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm i 160 mm, h) hydranty p. poż. nadziemne, średnica 80 mm, i) oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, j) próby szczelności, ciśnieniowe, k) dezynfekcja rurociągów wodociągowych, l) płukanie rurociągów wodociągowych, m) kompleksowa obsługa geodezyjna, n) ułożenie kostki brukowej na terenie przepompowni, o) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa drogowego. II.2.4. PROCEDURY Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji na zabudowę wszelkich materiałów. Akceptacja będzie udzielana w formie zatwierdzania WNIOSKÓW MATERIAŁOWYCH. Do wniosku Wykonawca załączy wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wbudowania, a w przypadkach wątpliwych zgodę Projektanta. Obowiązują wymagania wynikające z Warunków Technicznych wydanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin SZB-5024-2-4/DS/16 z dnia 28.01.2016. II.3. Poza zakresem prac określonych wyżej Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące warunki i czynności: 1) Dokonanie rozruchu urządzeń; 2) Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania była przekazane w momencie rozruchu; 3) Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac; b) uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa, c) opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), d) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), e) poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie z decyzjami właściwych organów (jeżeli istnieje taka konieczność), f) uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), g) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność); h) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości, itp.; i) zapoznanie i stosowanie się do regulaminów wewnętrznych przedstawionych przez Zamawiającego; j) aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym; k) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót; l) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie; m) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako objętych odbiorami częściowymi, w tym o robotach zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o wykonaniu robót w całości; n) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia; o) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy; p) umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach itp.; q) uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji; r) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót; s) sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy) oraz po zakończeniu robót w terenie oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą; t) wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego; u) zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta; v) utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; w) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna i innych; x) zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców; y) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie; z) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych. 4) Cena zamówienia powinna także zawierać: a) tablice z nazwami obiektów, b) oznaczenie urządzeń, armatury i rurociągów, c) oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy (zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, instrukcja BHP instrukcje stanowiskowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach niebezpiecznych, wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami. II.4. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu: 1) Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi; 2) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów/urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 3) Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla każdego materiału, urządzenia i maszyny Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia i maszyny na budowę. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zaakceptowanie materiału, urządzenia czy maszyny dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów zostaną uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy. UWAGA a) wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane w Polsce, b) czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii a w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze. 4) Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) Urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wszelkie wymagania określone w SIWZ, oraz dokumentacji projektowej. Zamawiający dokonując oceny przedstawionych urządzeń może posługiwać się opinią biegłych, w tym autorów projektów; 7) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 8) Brak złożenia wraz z ofertą Tabeli równoważności z oświadczeniem Wykonawcy oznacza, że podczas realizowania inwestycji zastosuje materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej; 9) Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., d) rozwiązań materiałowych, e) zużycia energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej, f) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi, g) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych stropu, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itd., h) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań; 10) Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową żadnych urządzeń prototypowych; 11) Maszyny, urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane obowiązującymi przepisami; 12) Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości); 13) Maszyny i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje w języku polskim; 14) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 15) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 poz. 1789). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia; 16) W celu zapewnienia wysokich parametrów jakościowych oraz długotrwałej eksploatacji systemu napraw i zabezpieczeń powierzchni betonowych, materiały do napraw powierzchni betonowych muszą pochodzić od jednego producenta.

II.5) Główny kod CPV:

45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233142-645310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp o wartości netto 10 000 zł.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 100 000,00 złotych, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: . minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanału lub kanałów sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych w gruntach nawodnionych ze studniami rewizyjnymi O 1000, o średnicy minimum DN 200 mm i łącznej długości minimum 500 m metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dla kategorii dróg publicznych klasy G, Z; a..a także minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o długości minimum 600 mb i średnicy minimum 160 mm W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Kierownik budowy (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska bez ograniczeń; . minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych. Doświadczenie powinno obejmować kierowanie robotami budowlanymi podczas budowy: ? sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub deszczowej o średnicy co najmniej DN 200 mm i długości minimum 100 m; Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska; . minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych. Kierownik robót drogowych (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych; . minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w tym inwestycji obejmującej budowę lub remont drogi klasy G, Z. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk tzn. jedna osoba na dwa stanowiska

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 5 do SIWZ); 6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 5 do SIWZ) ; 7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ); 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy(załącznik nr 5 do SIWZ); 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (załącznik nr 6 do SIWZ) ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oferta, pełnomocnictwo, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 7 do SIWZ -Projekt umowy. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy w następującym zakresie i warunkach: 1) nałożenia przez Instytucje Pośredniczące lub Zarządzające PO Infrastruktura i Środowisko zmian w umowie o dofinansowanie projektu, mających wpływ na realizację umowy Wykonawcy; 2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym zmiany podatku VAT; 3) zmiany terminu wykonania umowy i wartości wynagrodzenia, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a) realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne, b) podpisany został z Wykonawcą robót budowlanych aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania, c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi; Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań, d) ograniczony został zakres robót budowlanych (w tym w przypadku przerwania Kontraktu na zadanie wchodzące w zakres Projektu ) Wówczas całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umów na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu Cenowym, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia umowy na roboty i wykonania szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót i po ostatecznym rozliczeniu zadania (zadań), e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy (do faktur wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową), 4) zmiany składu zespołu Wykonawcy - zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy uzasadniony okolicznościami obiektywnie uniemożliwiającymi prowadzenie prac bez zmiany zespołu, takimi jak: śmierć, choroba, zakończenie zatrudnienia członka zespołu lub nienależyte wykonywanie usług przez członka zespołu, 5) zmiany zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - nie powodujące podwyższenia ceny i terminu wykonania zamówienia, 6) zmiany Osób reprezentujących Strony w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 7) zmian teleadresowych Stron umowy. - Szczegółowy opis warunków i zakresu zmian zawiera projekt umowy - stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Leoncin codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.