Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w J

Gmina Janowiec Wielkopolski

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janowcu Wielkopolskim, gmina Janowiec Wielkopolski

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515535-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zamówienie dotyczy realizacji zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Janowcu Wielkopolskim" na który Gmina złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn." Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami .

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Janowiec Wielkopolski

Regon 52751700000

ulica ul Gnieźnieńska

Numer domu 3

Numer mieszkania

Kod pocztowy 88430

Miejscowość Janowiec Wielkopolski

Województwo kujawsko-pomorskie

Państwo Polska

Numer telefonu 523 023 034

e-mail um_inwestycje@um-janowiecwlkp.pl

Fax 523 023 020

Adres strony internetowej (URL) www.um-janowiecwlkp.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

ofertę należy złożyć pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca,

Adres

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim; ul Gnieźnieńska 3; 88-430 Janowiec Wielkopolski; - sekretariat - pokój nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janowcu Wielkopolskim, gmina Janowiec Wielkopolski

Numer referencyjny

IN.271.1.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

zamówienie podzielone jest na dwie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Część 1 - Budowa PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą 1) plac manewrowy o pow. 565 m2 z kostki betonowej szarej, bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, podbudowa górna z kruszywa 0-31,5mm i dolna z kruszywa łamanego 0-63 mm każda po 15 cm, grunt stabilizowany cementem gr 12 cm, krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z podsypka cementowo-piaskową; 2) Ogrodzenie PSZOK z bramą wjazdową i wyjazdową - słupki z elementów prostokątnych powlekanych 60x40x1,5mm wysokości 2,60m, panel ogrodzeniowy szer 2,50m i wysokości 2,0 m; 3) magazyn o wym. 4,21x6,92m i wysokości 3,70 m - konstrukcja stalowa, dach jednospadowy pokryty blachą trapezową, ściany z blachy trapezowej, brama dwuskrzydłowa wykończona blacha trapezową, 4) wiata o wym. 4,21x6,92m i wysokości 3,70 m - konstrukcja stalowa, dach jednospadowy - pokryty blachą trapezową, boki zabudowane panelami ogrodzeniowymi o wysokości 2,0 m, brama dwuskrzydłowa; 5) kontener socjalno-biurowy o wym. 6,05x2,43 m i wysokości 2,8 m 6) waga najazdowa - przejazdowa zagłębiona o wymiarach 12x3m, o nośności do 30 t, wynik ważenia wskazany na wyświetlaczu LCD, działka legalizacyjna maksymalna co 10 kg, działka odczytowa maksymalna 10 kg; czujniki tensometryczne klasy C3; 7) instalacje sanitarne kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna; sieć wodociągowa 8) instalacje elektryczne - przyłączę zasilające, instalacje w obiektach, oświetlenie terenu - 3 naświetlacze LED na słupie stalowym ośmiokątnym o wysokości 6,0 m ; Uwaga Wykonawca części 1 - zobowiązany jest do uzgodnienia i współdziałania z wykonawcą części 2 w zakresie terminu realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnej (przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ) oraz instalacji elektrycznych przebiegających poza terenem ogrodzenia PSZOK. Część 2 - Budowa drogi dojazdowej i objazdowej PSZOK Oznaczenie CPV 45.10.00.00-8; 45.24.34.00-6; 45.24.20.00-5 1) droga dojazdowa do PSZOK dł. 73 mb i objazd do drugiej bramy PSZOK dł. 100 mb o szerokości jezdni 5,0 m, - nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S gr 3 cm, warstwą wiążąca AC 16 W gr 4 cm; na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr 12 cm i kruszywa łamanego 0-63 mm gr 15 cm; warstwa wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem gr 12 cm, warstwa odcinająca z piasku gr 10 cm; 2) chodnik z kostki betonowej bezfazowej - grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej gr.5 cm; obrzeże betonowe dł. 73 mb; Uwaga Wykonawca części 2 - zobowiązany jest do uzgodnienia i współdziałania z wykonawcą części 1 w zakresie terminu realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnej ( przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej) oraz instalacji elektrycznych przebiegających poza terenem ogrodzenia PSZOK. 2.2. Przedmiot zamówienia - zadanie inwestycyjne pn." "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Janowcu Wielkopolskim" opisany jest szczegółowo w poniższych dokumentach: Załącznik nr 1 - projekt budowlany - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych Branża architektoniczna; sanitarna; elektryczna; konstrukcyjna; drogowa Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 3 - przedmiar robót - część 1; część 2 . Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej pewne urządzenia i materiały oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy założyć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" to znaczy o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszy niż określony w projekcie, gwarantujących realizację robót zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845300000-045230000-845233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe

zamówienie należy wykonać w terminie Część 1 -- Budowa PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą- do 29 czerwca 2018 r. Część 2 - Budowa drogi dojazdowej i objazdowej PSZOK- do 29 czerwca 2018 r Za zakończenie realizacji zamówienia dla każdej z części przyjmuje się datę złożenia przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

- Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

- Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

dla części 1 - Budowa PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym: kierownik budowy - posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. z 2017 r poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r poz. 1278 ). dla części 2 - Budowa drogi dojazdowej i objazdowej PSZOK Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym: kierownik budowy - posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane( j. t. Dz. U. z 2017 r poz. 1332) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r poz. 1278 ). Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych stosownie do art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i przepisów wykonawczych - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r poz. 65) . Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdziale 6, ust.6.4, punkt 1 lit. "a" SIWZ - na zasadzie "spełnia - nie spełnia" Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych stosownie do art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i przepisów wykonawczych - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r poz. 65) . Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdziale 6, ust.6.4, punkt 1 lit. "a" SIWZ - na zasadzie "spełnia - nie spełnia"

Tak

Informacje dodatkowe

I. Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazane czynności przy realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 ze zm.) osób wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ww ustawy wskazane poniżej bezpośrednie czynności przy wykonaniu zamówienia 2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonania robót budowlanych - przedłoży Zamawiającemu: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w punkcie 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3) W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1 dla danej części. Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w punkcie 1; b) oświadczenia osób wykonujących w/w czynności, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. II. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 2) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania w ofercie (formularz nr 1) przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa wyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy pzp - oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli one zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp - musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( według formularza nr 4). 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w rozdziale 5 ust. 5a.1 SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- dla każdego z tych podmiotów: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - według formularza nr 2; b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu składa dokumenty o których mowa w ust. 6.4 pkt 2 SIWZ. 6) W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać informacji w szczególności o: a) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; b) zakresie i sposobie wykorzystania udostępnionych Wykonawcy zasobach przez inny podmiot. 7) Jeżeli zasoby innego podmiotu, na które powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub wobec tych podmiotów zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności o których mowa w pkcie 1. IV. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy ( minimum okres realizacji zamówienia postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi). V. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz wykonawców występujących wspólnie o których mowa w art. 23 ustawy pzp - składane są w oryginale. VI. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w ust. 5a.1 SIWZ tj wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp - zamawiający, dla każdej części zamówienia żąda: dla części 1,2, a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; b) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; według formularza nr 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania w formie pisemnej Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 5 ust. 5.2 SIWZ, dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych zamawiający żąda dla części nr 1, 2, a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według formularza nr 5.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca do oferty sporządzonej według formularza nr 1 dołącza : a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - formularz nr 2 do SIWZ; b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 22a ustawy pzp ) - dołącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według formularza nr 4 - jeśli dotyczy; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - formularz nr 2; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4 pkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2014 r poz. 1114 ze zm.).`

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-29

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach: 1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 2) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej; 3) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okoliczno- ściach: a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; b ) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym klęski żywiołowe, nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych - pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Budowa drogi dojazdowej i objazdowej PSZOK

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Janowiec Wielkopolski codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.