Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Budowa budynku komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim

" Budowa budynku komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną "Ognik" - etap II (dokończenie budowy istniejącego budynku w stanie surowym zamkniętym).

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552671-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim

Regon: 1618180000000

ulica: ul. Lesznowska

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05870

Miejscowość: Błonie

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0-22 725 55 11

e-mail: kwatermistrz@zach.kppspblonie.pl

Fax: 0-22 725 51 23

Adres strony internetowej (URL): www.kppspblonie.pl

Adres profilu nabywcy: bip.kppspblonie.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

bip.kppspblonie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

bip.kppspblonie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Lesznowska 20a 05-870 Błonie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

" Budowa budynku komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną "Ognik" - etap II (dokończenie budowy istniejącego budynku w stanie surowym zamkniętym).

Numer referencyjny:

ZP/01/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie II -go etapu prac dotyczących : A. Dokończenia budowy istniejącego w stanie surowym zamkniętym niepodpiwniczonego ( parter i piętro ) budynku komory dymowej o kubaturze 1830,5 m3 wraz ze ścieżką edukacyjną "Ognik" w skład których wchodziły m.in. roboty budowlane dotyczące: - robót ziemnych oraz wykonania: fundamentów, podejścia kanalizacyjnego pod posadzką obiektu, konstrukcji żelbetowej oraz ścian murowanych ( bloczki z betonu komórkowego) i z G-K, ścianek działowych, stolarki i ślusarki budowlanej, konstrukcji - dach drewniany wraz z jego pokryciem oraz obróbkami blacharskimi Istniejący obiekt w stanie surowym realizowano w 2017 roku, prace budowlane zakończono w grudniu 2017 roku. B. Przekazania Zamawiającemu gotowego obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź certyfikaty na zastosowane materiały budowlane. Zakres robót budowlanych II etapu prac dotyczy wykonania m.in.: - okładzin gipsowo-kartonowych na stropach ( konstrukcja dachu ) 1 piętro - stolarki i ślusarki - tynków wewnętrznych ścian i sufitów, - położenia glazury oraz malowania ( parter i piętro budynku) - podłoża i posadzki - gres oraz wykładziny PCW ( na parterze i piętrze ) - balustrad schodowych z prętów stalowych - elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian - zagospodarowanie terenu i zieleni wokół budynku ( założenie trawników ) - instalacji : gazowej, elektrycznej, wod-kan. , sieci CCTV, sieci TV z anteną, monitoringu, alarmowania wykonanie poniżej wymienionych instalacji należy do Wykonawcy ( razem z opracowaniem projektów wykonawczych ):- gazowej wewnątrz budynku oraz rozbudowy przyłącza gazowego. - sieci CCTV (telewizja przemysłowa), - monitoringu wewnątrz budynku oraz czujek ruchu połączonego z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego, - alarmowania o zdarzeniu z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (połączonego z istniejącą na terenie Komendy PPSP instalacją). wykonanie powyżej wymienionych instalacji należy do Wykonawcy ( razem z opracowaniem projektów wykonawczych ). Szczegółowy opis wymagań powyższych instalacji zawarty jest w programie funkcjonalno użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Instalacja gazowa wykonana ma być zgodnie z projektem. ( Uzyskanie uzgodnień oraz wszelkich pozwoleń odnośnie realizacji instalacji gazowej należy do Wykonawcy ) Uwagi do dokumentacji projektowej: - należy uwzględnić przy obliczaniu kwoty ofertowej elementy dokumentacji projektowej tylko w zakresie prac dotyczących dokończenia budowy budynku, które są wymienione także w przedmiarze robót - przedmiot zamówienia nie obejmuje także oznaczonych na rysunkach mebli i urządzeń sportowo -treningowych oraz rekreacyjnych. - zaznaczony na schematach pomiędzy osią 1 i 2 - rzut parteru: obiekt jednokondygnacyjny ( kontener ) nie jest przedmiotem zamówienia. Montaż kontenera zamawiający wykona we własnym zakresie w okresie późniejszym. Lokalizacja istniejącego obiektu w stanie surowym, będącego przedmiotem zamówienia - Miasto Błonie ul. Lesznowska 20a, dz. nr ew. 3/1, 2/2 oraz 4/2 jednostka ewidencyjna 143201_4.0008 obręb 0008. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ, na który składają się: - Projekt budowlany budowy komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną "Ognik", ( projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, BIOZ, uzgodnienia i decyzje ), - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, - Przedmiar robót - etap II - roboty pozostałe do wykonania. - Program funkcjonalno użytkowy wykonania instalacji Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z terenem dokończenia budowy budynku komory dymowej istniejącej w stanie surowym zamkniętym, a w razie konieczności dokonanie odpowiednich uzupełniających pomiarów niezbędnych do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, - projekt organizacji ruchu ( wewnętrzny ) na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mających wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45216121-8

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

0,98

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe - Wartość robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego - Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe roboty budowlane - będą określone identycznie jak w umowie podstawowej do niniejszego postępowania.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 3.1 SIWZ: 1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. W razie wstrzymania realizacji zamówienia: - Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego. - Termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót. Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje także możliwość wystąpienia robót zamiennych oraz warunki, na jakich zmiany te mogą zastać wprowadzone z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści SIWZ. Warunki dotyczące zakresu robót zamiennych oraz sposób ich rozliczenia, opisane są w § 15 wzoru umowy. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga zmiany umowy w formie aneksu do umowy określonych w art. 144 Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: - w kwocie min. 200.000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych )

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał - min. 3 zamówienia, każde o wartości min. w wys. 400.000,00 zł brutto, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego b. skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę/y: - kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, - minimum 1 kierownik robót odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń, Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w branży, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, - min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).

Tak

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty 2- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp *Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa - w pkt. 8.3.2 lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3.2 lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Dokument ten będzie załącznikiem Nr 1 do oferty. 2 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie minimum 3 zamówienia, każde o wartości min. w wys. 400.000,00 zł brutto, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są: - referencje, - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. - gdy z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dowodów to inne dokumenty), 3 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 7.1.3) lit. b SIWZ odnośnie skierowania do realizacji zamówienia: - kierownika budowy (koordynatora robót) odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (wymagane 5-letnie doświadczenie oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w w/w branży). - minimum 1 kierownika robót posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń bez ograniczeń, (wymagane 5-letnie doświadczenie oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych w w/w branży). - min. 1 kierownika odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, Wymagane jest: doświadczenie - min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, 4 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 200.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, * W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min. 200.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty. 2 - Dowód wpłacenia wadium (10.000,00 zł ) ( dziesięć tysięcy złotych ) W przypadku wniesienia wadium przelewem - dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy: - oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty, Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty. 3 - *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( *jeżeli dotyczy ) Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty. 4 - W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.(załącznik nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający ustala wadium w wysokości: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku: Getin Noble Bank S.A. ; Nr konta: 84 1560 0013 2927 2363 1000 0005 z adnotacją: "Wadium ZP/01/2018" Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie uwzględniając zasad określonych w SIWZ, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 3.1 SIWZ: 1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. W razie wstrzymania realizacji zamówienia: - Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego. - Termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót. Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych oraz warunki, na jakich zmiany te mogą zastać wprowadzone z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści SIWZ. Warunki dotyczące zakresu robót zamiennych oraz sposób ich rozliczenia, opisane są w § 15 wzoru umowy. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga zmiany umowy w formie aneksu do umowy określonych w art. 144 Pzp. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: - stawki podatku VAT może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Wykonawca może wydzielić w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania - oznaczając np. klauzulą "POUFNE - Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 ze zm.)". Wypełniony formularz (druk) oferty nie może zostać zastrzeżony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153 z 2003 r. poz. 1503 ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. ( w uzasadnionym wypadku zastrzeżenie należy dołączyć do oferty ).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-18

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Błonie codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.