Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 3

Zarząd Dróg Powiatowych

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie w km 10+025 - 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515963-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych

Regon 83044323200000

ulica ul 11-go Listopada

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 36100

Miejscowość Kolbuszowa

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 172 275 874

e-mail zdpszczebi@wp.pl

Fax 172 275 874

Adres strony internetowej (URL) http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

operator pocztowy, osobiście

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie w km 10+025 - 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz

Numer referencyjny

ZDP-2720.I.2.18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje "Budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie w km 10+025 - 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz". Przedmiot zamówienia określa łącznie Opis przedmiotu zamówienia, Plan sytuacyjny oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót a także załączony do SIWZ kosztorys ofertowy. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika dla pieszych w km 10+025 - 10+375. Długość odcinka to 350 m. Główne roboty budowlane związane będą z wykonaniem: nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-459, nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-71, konstrukcja chodnika: - w-wa odsączająca z piasku gr 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10 cm; - w-wa podsypkowa cementowo - piaskowa gr 4 cm - kostka brukowa betonowa gr 6 cm konstrukcja chodnika na zjazdach indywidualnych: - w-wa odsączająca z piasku gr 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm; - w-wa podsypkowa cementowo - piaskowa gr 4 cm - kostka brukowa betonowa gr 8 cm Do głównych robót związanych z odwodnieniem należy między innymi wykonanie części przelotowych przepustów pod zjazdami ? 400 mm - 48 m wraz z ściankami czołowymi przepustów- 14 szt oraz umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej - 166 m2. Szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Do zakresu robót należy: 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji technicznej 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Ponadto Zamawiający dopuszcza zastosowanie art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy PZP (Dz. U. 2017. 1579 t.j). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy podobnych robót budowlanych, tj wykonanie podobnych robót budowlanych związanych z budową chodnika dla pieszych w zakresie nie przekraczającym 100 m tj od km 10+375 do km 10+475 zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa warunki oraz sposób na jakich zamówienie zostanie udzielone a mianowicie zamówienie zostanie udzielona na następujących warunkach i w następującej formie 1. Dotychczasowy wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. 2. Dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego. 3. Dotychczasowy wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy. 4. Dotychczasowy wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji. 5. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena ofertowa brutto60,00Udzielony okres rękojmi oraz gwarancji20,00Termin zakończenia robót20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza zastosowanie art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy PZP (Dz. U. 2017. 1579 t.j). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy podobnych robót budowlanych, tj wykonanie podobnych robót budowlanych związanych z budową chodnika dla pieszych w zakresie nie przekraczającym 100 m tj od km 10+375 do km 10+475 zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający określa warunki oraz sposób na jakich zamówienie zostanie udzielone a mianowicie zamówienie zostanie udzielona na następujących warunkach i w następującej formie 1. Dotychczasowy wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. 2. Dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego. 3. Dotychczasowy wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy. 4. Dotychczasowy wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji. 5. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru Wariantu II, Termin zakończenia robót 31.05.2018 r.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: -wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , 2 roboty drogowe, obejmujące budowę chodników dla pieszych o wartości robót minimum 80 000, 00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. -posiada osobę/osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia w zakresie wykonawczym robót drogowych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ), ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

2500,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

UMOWA Nr .../2018 Na zadanie pn.:. "Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie w km 10+025 - 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz" zawarta w dniu ......2018 r. pomiędzy : Nabywcą Powiatem Kolbuszowskim, ul 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814-15-73-682 Odbiorcą Zarządem Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanym przez: 1. Eugeniusz Szczebiwilk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 2. Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - P. Halina Reguła zwanym w treści umowy "Zamawiającym" a firmą ................... zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: .................... w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie , w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy "Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie w km 10+025 - 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz" Specyfikacji a Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 1. Kosztorys ofertowy,; 2. Specyfikacje techniczne; 3. Plan sytuacyjny; 4. Oferta Wykonawcy z dnia .......2018 r. § 2 1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą - Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1. § 3 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: a) Rozpoczęcie - w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego b) Zakończenie robót - do .......2018 r. § 4 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynikające ze złożonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi ........zł. brutto, słownie:............., w tym wynagrodzenie netto .......zł (słownie:.............), podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę .........zł (słownie:............................) 2. Ceny jednostkowe poszczególnych robót zawarte są w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. § 5 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. Zapłata za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru robót. Dane do faktury: Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul 11-go Listopada 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. § 6 Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego. § 7 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy) 2) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) przedłożenie Zamawiającemu opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy zatwierdzonego Projektu czasowej organizacji ruchu, 2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu własnym staraniem i na własny koszt; 3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1; 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego; 5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: a) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów; 6) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w rozdziale 7 SIWZ W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 8, w szczególności do a. żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania jego oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7) Każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie wskazanym przez niego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w SIWZ. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 8) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 pkt. 7), w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. § 8 1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pan ......posiadający uprawnienia budowlane ................ 2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan .........posiadający uprawnienia budowlane nr ................ 3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ( w stosunku do terminu 30.06.2018 r.)- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ( w stosunku do terminu 31.05.2018 r.)- w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 3) zwłoki w terminie rozpoczęcia robót budowlanych 1000 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 4) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy; 5) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robót w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek (tysiąc zł.); 6) niezastosowania się Wykonawcy do postanowień §6 - 5 000,00 zł. (pięć tysięcy zł.) za każdy stwierdzony przypadek; 7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.) 8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.); 7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.); 8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w §16 ust. 1 pkt 5) i 6), w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.) za każdy stwierdzony przypadek; 9) w przypadkach, o których mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezależnie od naliczonej kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §16 pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000,00 zł. (jeden tysiąc zł.) 11) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób (pracowników) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 (dwa tysiące zł.) za każdy stwierdzony przypadek. 2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy. 4. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o zgodę Sądu na dokonanie tych czynności. § 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 11 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót. 2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. § 12 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie, 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. § 13 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty: 1) sprawozdanie techniczne zawierające: a) zakres i lokalizację wykonanych robót; b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 2) deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów; 2. Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w ust. 1, pkt 1) do 3). 4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1. 5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 6. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3. 7. Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5. 8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. § 14 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ............ miesięcy licząc od dnia odbioru robót. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 13 ust. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. § 15 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym w § 7 ust. 1, pkt 1); 2) Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. § 16 1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na następujących zasadach: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie. 3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający. 4) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich akceptację. 5) W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy Pzp. 6) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 3. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 1) umowa wymaga formy pisemnej; 2) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót; 5) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady. 4. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego (bankowy dowód zapłaty lub oświadczenie Wykonawcy o braku zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy). 5. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty. 7. Czynność o której mowa w ust. 5 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie. 11. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca mają odpowiednio zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. § 17 1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% kwoty brutto podanej w ofercie przetargowej, tj .......(słownie:.............), w formie .............. 2. Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach: 1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót, 2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. § 18 W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z zamiarem pobytu stałego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. lub 1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. § 19 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu: 1. będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej; 2. na skutek działania siły wyższej; 3. z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy 1. zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 2. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego; 3.oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców; 4.zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę; 5.Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy 6.procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 7.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; 9..zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne); § 20 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 7% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 9. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną uregulowane w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 10. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu: 1. będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej; 2. na skutek działania siły wyższej; 3. z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy 1. zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 2. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego; 3.oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców; 4.zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę; 5.Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy 6.procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 7.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; 9..zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kolbuszowa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości s

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.