Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Budowa chodnika przy ul Powstańców Śląskich w Gierałtowic

Gmina Gierałtowice

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552016-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Gierałtowice

Regon: 68784700000

ulica: ul. ks. Roboty

Numer domu: 48

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44186

Miejscowość: Gierałtowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 032 3011300, 3011340

e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl

Fax: 032 3011306, 3011351

Adres strony internetowej (URL): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gieraltowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą, pocztą kurierską lub osobiście

Adres:

Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych pokój 203.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach

Numer referencyjny:

PN/6/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach" na odcinku od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach do ul. Zgrzebnioka obejmująca wykonanie następujących robót: a. Budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m obramowanego krawężnikiem drogowym i obrzeżem betonowym na długości ok. 479 mb. b. Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm, fi 315 mm) o długości 603 mb oraz przykanalików wpustów ulicznych (fi 200 mm). c. Budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 140 m2 obramowanych krawężnikiem drogowym. d. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na odcinku dł. 96 mb. e. Budowę zatoki postojowej dla autobusów o pow. 75 m2. f. Przebudowę istniejących zjazdów, nawierzchni chodnika i zatoki postojowej. g. Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232130-245233161-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

3

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

3 miesiące od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 zł,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zadania polegające na realizacji robót drogowych o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 500 m2/każde w tym jedno zadanie obejmujące również roboty związane z kanalizacją deszczową o dł. min. 100 mb, - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby: a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającej kierowanie robotami drogowymi, Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób ze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej . Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musza legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac w innych branżach Wykonawca zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniająca wymagania określone powyżej 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: a. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, b. jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych wskazanych w rozdz. V pkt 1.3.1, a pozostałe warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi odpowiedzialności. 5. ZASADY POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH INNYCH PODMIOTÓW 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej w rozdz. V pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2. Zamawiający informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) do 22) i ust. 5 pkt. 1) Pzp. c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. V pkt 1.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z zastosowaną procedurą, o której mowa w art. 24 aa Pzp, przed udzieleniem zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Pzp, tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp; 2. WYKONAWCY Z SIEDZIBĄ LUB MIEJSCEM ZAMIESZKANIA POZA RP 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp (rozdz. V pkt 1.2, 1.3 ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa wyżej, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b. wykaz osób , którymi dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca obejmujący kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającej kierowanie robotami drogowymi; c. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000 zł; d. zobowiązania podmiot(ów)u, o którym mowa poniżej , na którego zdolnościach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) - 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie postawionych warunków w niniejszym postępowaniu. ZASADY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 3.1. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: a. nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) - jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz adresy kontaktowe (faks, e-mail, telefon); b. cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ, zawartym w formularzu ofertowym; c. deklarowany termin gwarancji, d. informacja dotycząca kierownika budowy wraz z załącznikiem - wykaz doświadczenia kierownika budowy wraz z dowodami potwierdzającymi pełnienie funkcji kierownika budowy, e. wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, 2. oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 SIWZ, w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3. dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 4.Dokumenty informujące, czy i jakie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdziałem X pkt. 10 i 11 SIWZ) 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców. 7.Przed dniem podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest: 7.1. dostarczyć do siedziby Zamawiającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z kopiami umów potwierdzającymi faktyczne zatrudnienie. 7.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XV niniejszej specyfikacji, 7.3. przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, 7.4. Podać dane podwykonawcy (jeśli występuje) oraz wskazać zakres rzeczowo - finansowy robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę w oparciu o działy harmonogramu rzeczowo - finansowego, 7.5. Przedłożyć uprawnienia budowlane osób biorących udział w wykonaniu zamówienia, 7.6. Przedłożyć kosztorys ofertowy dla celów informacyjnych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie nr 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018. 6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale u Zamawiającego w kasie lub w Referacie Inwestycji i Szkód Górniczych (pok. 203), zaś do oferty należy załączyć kopię tego dokumentu, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty- z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert- w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia u Zamawiającego w kasie lub w Referacie Inwestycji i Szkód Górniczych Urzędu Gminy Gierałtowice (pok. 203) przed upływem terminu składania ofert- w pozostałych formach. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1), 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza- po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wzniesienia żądano, 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % zaoferowanej ceny BRUTTO. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone (zgodnie z art.148 ustawy Pzp) według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu PN/6/2018 dla zadania: "Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach". 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksli oraz ustanowienia zastawu rejestrowego i ustanowienia zastawu na papierach emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 148 ust.1 pkt. b, c, d, e dokument zabezpieczenia w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winien spełniać nw. wymagania: a. Gwarancja (inny dokument) winien zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich zobowiązań zgodnych z umową zawartą pomiędzy beneficjentem a zobowiązanym, w szczególności: ? roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych, ? roszczeń o zapłatę kar umownych, ? roszczeń odszkodowawczych w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności beneficjenta i zobowiązanego zgodnie z art. 647 K.C. ? roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi ? roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego. b. Gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta. c. Kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych w lit. a) powyżej i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania. 5. Okres ważności gwarancji (innego dokumentu) winien być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego tj.: a. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - 100% kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania: najpóźniej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, wydłużony o 30 dni, b. z tytułu rękojmi za wady - 30 % kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania od planowanej umownej daty odbioru przedmiotu umowy wydłużonej o 30 dni do czasu upływu okresu rękojmi wydłużonym o 15 dni, 6. Strony postanawiają, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wnosi najpóźniej przed wyznaczoną przez Zamawiającego data ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art.148 ust. 1 pkt b, c, d, e Wykonawca przed złożeniem oryginału dokumentu zabezpieczenia winien przedłożyć draft dokumentu w celu zapoznania się i wstępnej akceptacji jego treści przez Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego dokument jest warunkiem udzielenia zamówienia. 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Wypłata o której mowa w ust. 8 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może natychmiast rozwiązać umowę: a. jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; b. jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy; c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; d. jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji Umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni. 2. Ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę, w trybie natychmiastowym w przypadkach wyszczególnionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie umowy należy uzasadnić na piśmie. 3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy z 14-dniowym okresem, wkroczyć na plac budowy, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy i przyjąć sam prowadzenie dalszych robót lub powierzyć je innemu Wykonawcy. 4. Zamawiający lub zaangażowany przez niego Wykonawca, może wykorzystać w tym celu wykonane roboty dotychczasowe lub materiały. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcą wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego Podwykonawcę. 7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane prace pod warunkiem, że roboty te nadają się do wykorzystania do celu określonego w przedmiocie umowy. Jeżeli wykonane prace mają wady na tyle istotne, że roboty nie nadają się do wykorzystania do celu określonego w przedmiocie umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić a Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 8.1. Zmiany terminu wykonania określonego w § 2 ze względu na wystąpienie: a. siły wyższej określonej jako zdarzenie pochodzące z zewnątrz mające charakter nadzwyczajny, którego nie da się przewidzieć i przy dołożeniu najwyższej staranności nie da się jemu zapobiec. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie, w terminie 7-miu dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłę wyższą. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony o okres wstrzymania robót, wynikający z zaistnienia siły wyższej; b. niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak: opady deszczu lub śniegu trwające dłużej niż tydzień, intensywne ulewy o charakterze nawałnic. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony o okres wstrzymania robót, wynikający z zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych; c. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8.2. zmiany podwykonawcy robót lub zakresu prac zleconych podwykonawcy z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 8.3. zgłoszenia w trakcie realizacji zamówienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 8.4. zgłoszenia zmiany kierownika budowy, 8.5. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wówczas wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, b. zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych; 9. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Jeżeli wystąpi potrzeba wykonania robót nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. a. W przypadku zasadności (akceptacja Zamawiającego po zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru) wykonania robót o których mowa w ust. 11 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zakres rzeczowy przedmiotowych robót wraz z ich kosztorysem, b. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego zostanie ustalone wg następujących zasad: ? Roboty dodatkowe rozliczone zostaną przy zastosowaniu cen jednostkowych robót budowlanych określonych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe przedłożonym przez Wykonawcę w celach informacyjnych; ? W przypadku braku cen robót jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe Wykonawcy, rozliczenie nastąpi za pomocą kosztorysu sporządzonego w następujący sposób: ? wskaźniki cenotwórcze (R, Kp, Z) zostaną przyjęte zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym dla celów informacyjnych złożonego przed podpisaniem niniejszej umowy, ? Ceny materiałów oraz sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ostatniej publikacji średnich cen wydawnictwa Sekocenbud w danym kwartale roku, w którym odbywa się przedmiotowe rozliczenie. 12. Zmiany, o których mowa w ust. 8-11 dopuszczone są pod następującymi warunkami: a. wprowadzenie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; b. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy; c. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta; d. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych : p. Danuta Kozik, w sprawach merytorycznych: p. Sebastian Pawlas. mail: zp@gieraltowice.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gierałtowice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.