Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa demonstracyjnego budynku pasywneg

Gmina Sulejów

Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Data utworzenia: 2020-01-24T13:52:20.517

Data publikacji: 2020-01-24T14:29:13.713

Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

Ulica: ul. Konecka

Numer domu: 42

Numer mieszkania:

REGON: 59064832700000

Miejscowość: Sulejów

Kod pocztowy: 97-330

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Telefon: 446 102 500

Fax: 446 162 551

E-mail: zamowienia@sulejow.pl

Biuletyn: 510014769-N-2020

Pozycja: 510014769-N-2020

Strona WWW: www.bip.sulejow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 629338-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540272303-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Numer referencyjny: IZOŚ.ZP.271.38.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z łącznikiem, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie działce nr 93, m. Sulejów, gm. Sulejów obręb 0017, z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącego budynku szkoły oraz przebudową i likwidacją fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach projektu pn. „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Swoim zakresem przedmiot zamówienia obejmuje: ? budowę demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z łącznikiem; ? budowę instalacji wewnętrznych: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i pomp ciepła, chłodniczą, wentylacji mechanicznej, elektryczną, odgromową; ? wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego komunikację pieszą, małą architekturę; ? wykonanie infrastruktury technicznej w skład której wchodzą instalacje: kanalizacji sanitarnej, dolnego źródła pomp ciepła, elektryczną wraz z oświetleniem terenu; ? przebudowę istniejącego budynku szkoły; ? przebudowę i likwidację fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt.1 wchodzą w szczególności następujące prace: ? roboty ziemne i przygotowawcze; ? przebudowa elementów istniejących (kanalizacja sanitarna i wodociągowa); ? prace instalacyjne związane z budową instalacji wewnętrznych terenowych; ? roboty żelbetowe, murowe i ogólnobudowlane obejmujące wykonanie ław i stóp fundamentowych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych wraz ze stropami i stropodachami; ? prace wykończeniowe i izolacyjne; ? prace instalacyjne: sanitarne i elektryczne; Powierzchnia zabudowy budynku hali: 1673,93 m2. Kubatura brutto: 16 958,88 m3. Kondygnacje nadziemne 3. Kondygnacje podziemne 0. Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności i szczelności. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób staranny i precyzyjny, w tym do wykonania wszystkich otworów okiennych, drzwiowych oraz przejść instalacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w STWiORB. Jakość wykonanych prac zostanie potwierdzona próbą szczelności (tzw. Blower Door Test) , która zostanie wykonana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów okiennych i drzwiowych. Osiągnięcie pozytywnego wyniku próby szczelności na poziomie nie wyższym niż 0,3 h-1 zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną, a tym samym uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Jest to warunek konieczny do odbioru częściowego wyżej wymienionej części robót, a także przejęcia całości robót przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. Budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 definicją przez projekty demonstracyjne rozumie się: projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach. Przedmiot zamówienia opiera się o następujące założenia: ? standard energetyczny budynku pasywny o zużyciu energii użytkowej na cele grzewcze i wentylacji maks. 15kWh/m2rok budynek będzie jednocześnie spełniał wymogi Warunków Technicznych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2021; ? budynek będzie zachowywać szczelność powietrzną powłoki budynku na poziomie nie wyższym niż 0,3h-1; ? budynek będzie posiadał system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii. Bilans energetyczny (w tym oszczędności związane z wprowadzeniem technologii budynku pasywnego) będzie prezentowany w holu głównym budynku oraz na stronie internetowej poświęconej prezentacji budynku jako modelowej inwestycji pasywnej hali sportowej; ? chłodzenie budynku oparte o naturalną wentylację wyporową w głównej hali oparta na systemie otworów okiennych z siłownikami efekt działania systemu przewietrzania będzie przeanalizowany w oparciu o porównawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania budynku; Obiekt został zaprojektowany jako demonstracyjny pasywny budynek hali sportowej, który zostanie połączony z istniejącym obiektem poprzez łącznik, umożliwiający dostęp do budynku hali bezpośrednio z budynku szkoły. Łącznik pomiędzy istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową pełnić będzie funkcje głównego wejście do budynku szkoły. Do łącznika zaprojektowano chodnik, który umożliwi dostęp do budynku szkoły oraz komunikację pomiędzy budynkami osobom niepełnosprawnym. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do projektowanej sali gimnastycznej zapewniony jest bezpośrednio z terenu. Końcowy odbiór budynku zależy od uzyskania przez Wykonawcę robót wyniku próby szczelności, wykonanej zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną, na poziomie < 0,3 h-1 przy różnicy ciśnień 50Pa. Szczegóły związane z próbą szczelności zostały zawarte w dokumentacji projektowej. Do odbioru końcowego należy przedstawić raport z przeprowadzonych badań termowizyjnych zgodnie normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku. Koszt wykonania próby szczelności i badań termowizyjnych ponosi Wykonawca. W ofercie należy wycenić wycinkę i przesadzenie istniejących drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki i przesadzenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca przewiezie i zeskładuje drzewo oraz dokona przesadzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Po ukończeniu robót budowlanych, Wykonawca robót zorganizuje dwa jednodniowe szkolenia (każde po 8 godzin), w odstępie od 5 do 7 dni kalendarzowych, dla zarządcy budynku w zakresie eksploatacji obiektu, w tym w szczególności osiągnięcia efektu energetycznego. Szkolenia należy przeprowadzić w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów zamontowanych w budynku. Zarys programu szkolenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. W dokumentacji wskazano przykładowe produkty z podaniem nazwy, symbolu i producenta, normy przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktów oraz dane techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: • gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), • charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), • charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), • parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), • wyglądu (struktura, barwa, kształt), • parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia założonych parametrów pracy, a w szczególności wielkości i parametrów wydajności m.in. filtracji oraz nie mogą powodować obniżenia właściwości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. Zamiana materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie może powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB i przedmiarów robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie. Podstawą do wyceny robót budowlanych są projekt budowlany i projekty wykonawcze,natomiast pozostałe dokumenty są dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi. Zamawiający informuje, że równolegle w sąsiedztwie budowanego budynku hali sportowej będą trwały roboty budowlane polegające na budowie pasywnego budynku basenu przyszkolnego (patrz Projekt budowlany Tom I HALA SPORTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rys. nr ZT1). Oba obiekty budowlane są przewidziane do realizacji w tym samym czasie na jednej działce ewidencyjnej nr 93 obręb 0017 Sulejów. W związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy jest organizacja placu budowy i robót budowlanych uwzględniająca powyższy fakt. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie podległego mu terenu budowy Wykonawcy budowy basenu przyszkolnego celem wybudowania przez niego zewnętrznej infrastruktury technicznej przyłączy do wykonywanego przez niego budynku basenu. W związku z powyższym wykonawcy obu budynków zobowiązani są do ścisłej współpracy i wzajemnego udostępnienia części terenu swoich budów celem wykonania niezbędnej zewnętrznej infrastruktury technicznej obu budynków. UWAGI: ? materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; ? w trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd i dojście uczniom i pracownikom szkoły do budynku szkoły oraz zabezpieczyć teren budowy, uniemożliwiając wejście na plac budowy osobom trzecim. KONSTRUKCJA Niniejszy projekt przewiduje budowę budynku hali sportowej wraz z parterowym zapleczem socjalno-magazynowym i zadaszeniami o konstrukcji lekkiej drewnianej przed wejściem do budynku. Projektowany obiekt przewiduje się wykonywać w technologii tradycyjnej, żelbetowo-murowanej. Zasadniczym ustrojem nośnym nadziemnej części obiektu są ściany murowane wykonane z bloczków silikatowych wzmocnione żelbetowym szkieletem w postaci systemu słupów i wieńców usztywniających całą bryłę budynku. W osiach 1 i 4 biegnie rząd słupów głównych, które przenoszą obciążenia z dachu hali przekazywane przez dźwigary dachowe, rozmieszczone w rozstawie co 5m. W projektowanym obiekcie pionowy ciąg komunikacyjny stanowią dwie klatki schodowe. Schody żelbetowe wykonać jako dwubiegowe, niesymetryczne o prostej płycie biegów. Płyty stropowe monolityczne, żelbetowe przyjęto o zróżnicowanej grubości: od 12cm do 25cm. Sztywność ogólną obiektu zapewnia układ ścian murowanych nośnych wraz z wieńcami. Posadowienie na gruncie rodzimym za pośrednictwem monolitycznych, żelbetowych ław i stóp fundamentowych na rzędnej 1,22m poniżej zera budowlanego. Podstawowym układem konstrukcyjnym dachu nad halą są dźwigary drewniane dwutrapezowe o schemacie belki wolnopodpartej. Dopełnienie konstrukcji dachu stanowią płatwie z drewna klejonego, pokrycie wiązarów stosować będzie blacha trapezowa. WODA Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele socjalno–bytowe, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, na cele porządkowe oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji grzewczych. Eksploatacja instalacji odbywać się będzie pod ciśnieniem projektowanego wodociągu zewnętrznego oraz z wykorzystaniem urządzenia do podnoszenia ciśnienia na potrzeby instalacji hydrantowej. Ciepła woda użytkowa dla całego budynku przygotowana w zasobniku buforowym z wężownicą zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Za podgrzew ciepłej wody użytkowej odpowiadać będą pompy ciepła. KANALIZACJA Kanalizacja sanitarna odprowadza będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W projektowanym budynku przewidziano 1 system kanalizacji. Ścieki z poszczególnych części budynku wyprowadzone są do studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz budynku, po stronie południowej skąd dalej istniejącej sieci kanalizacyjnej. CENTRALNE OGRZEWANIE Do celów wytwarzania ciepła i chłodzenia projektuje się dwie pompy ciepła połączone kaskadowo. Mają one służyć do przygotowania ciepła do zasilania ogrzewania poprzez nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w okresie zimowym. W okresie letnim zasilać będą obieg chłodniczy oraz produkować ciepło do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Szczytowym źródłem ciepła wspomagającym będą dwie grzałki elektryczne zamontowane w buforze c.o. i c.w.u. każda o mocy12kW. Zaprojektowano 2 pompy ciepła typu solanka/woda, pracujące w kaskadzie, z odwiertami pionowymi jako dolnym źródłem ciepła. Pompy ciepła wyposażone są w system aktywnego chłodzenia, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie wymaganych parametrów wody lodowej na potrzeby klimatyzacji budynku. Ciepło odpadowe powstałe podczas wytwarzania wody lodowej będzie wykorzystywane do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowany układ będzie również umożliwiał pracę układu chłodniczego w okresach przejściowych w tzw. trybie chłodzenia pasywnego tzn. wykorzystując naturalny chłód gruntu. W okresach zimowych pompy ciepła będą wykorzystywane jako źródło ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. Do awaryjnego zrzutu ciepła przewidziano montaż suchej chłodnicy cieczy na dachu budynku. Układ pomp ciepła zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 50/40oC a czynnikiem ziębniczym będzie woda lodowa o parametrach 7/12oC WENTYLACJA W budynku projektuje się system wentylacji zdecentralizowanej. Przewiduje się 6 osobnych systemów wentylacyjnych obsługujących kolejno: halę sportową, trybuny na hali, zespół szatni 1 i 2, zespół szatni 3 i 4, sanitariaty na parterze i piętrze oraz pomieszczenia techniczne i komunikację. Powietrze będzie dystrybuowane do pomieszczeń za pomocą central wentylacyjnych podwieszanych i stojących, wyposażonych w wymiennik ciepła. Centrale zlokalizowane w wentylatorniach na piętrze technicznym oraz w komunikacji na parterze. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje swoim zakresem zakupu i dostawy wyposażenia gimnastycznego i wyposażenia ruchomego wymienionych w Projekcie Wykonawczym architektonicznym w Załączniku nr 2 Karty wyposażenia sportowego poz. 20 i poz. 21 oraz w Przedmiarze robót dotyczącym wyposażenia sportowego poz. 20 Wyposażenie gimnastyczne oraz poz. 21 Wyposażenie ruchome. 3. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: a. Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geologiczną i geodezyjną. Wykona inwentaryzację powykonawczą dla wykonanego zakresu robót wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów. b. Wykonawca wykona projekt prac geologicznych oraz dokona ich zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim celem wykonania 12 sond gruntowych zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę koszty należy uwzględnić w cenie oferty. c. Wykonawca robót zapewni pobyt kierownika budowy w dniach prowadzenia robót oraz kierowników robót poszczególnych branż realizowanych w danym czasie. d. Przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego realizacji zadania oraz dostarczenia kosztorysu „pomocniczego” podzielonego na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne (Zamawiający przedstawi Wykonawcy podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne przed podpisaniem umowy). e. Wykonawca w razie konieczności sporządzi oraz zatwierdzi na czas budowy projekt organizacji ruchu, oznakuje i zabezpieczy roboty - koszty należy uwzględnić w cenie oferty. f. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wytycznych, wymogów i warunków zarówno technicznych, jak i formalnoprawnych, na co uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo, zawartych w następujących dokumentach: • Decyzja pozwolenia na budowę Nr 819/2019 z dnia 04.10.2019 r. wydana przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego, • Warunki Techniczne nr 170/2019 wydane przez Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie z dnia 21.06.2019 r., • Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 05.07.2019r., g. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia próby szczelności budynku oraz uzyskania certyfikatu szczelności na wymaganym poziomie,tj. nie wyższym niż 0,3 h-1 zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną - koszty należy uwzględnić w cenie oferty. h. Wykonawca po zakończeniu inwestycji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: ? kosztorys powykonawczy uproszczony wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne; ? wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i normami w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz niezbędne do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; ? instrukcji eksploatacji obiektu, technologii hali wraz ze szczegółowym wykazem elementów obiektu, wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania przeglądów tych elementów; ? dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej i papierowej z przebiegu realizacji zadania; ? zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez Kierownika Budowy, ? certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów; ? instrukcję przeciwpożarową wykonaną przez uprawnioną osobę; ? świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane przez uprawnioną osobę uprzednio sprawdzone przez projektanta pełniącego nadzór autorski; ? oryginału dzienników budowy z potwierdzeniem Inspektorów nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót; ? komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia; ? oświadczenie Kierownika Budowy, inspektorów nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami; Powyższe dokumenty powykonawcze należy opracować w 2 egzemplarzach. ? Wykonawca zobowiązany jest ponadto wyposażyć obiekt w osprzęt przeciwpożarowy zgodnie z wykonaną instrukcją przeciwpożarową. ? inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. ? Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie. 4. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie podległego mu terenu budowy Wykonawcy budowy basenu przyszkolnego, celem wybudowania przez niego zewnętrznej infrastruktury technicznej przyłączy do wykonywanego przez niego budynku basenu. W związku z powyższym wykonawcy obu budynków zobowiązani są do ścisłej współpracy i wzajemnego udostępnienia części terenu swoich budów celem wykonania niezbędnej zewnętrznej infrastruktury technicznej obu budynków. 5. Zaleca się, aby składający ofertę dokonał oględzin terenu budowy (wizji lokalnej) i dokonał własnego przedmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez Wykonawcę nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dopuszcza się możliwość płatności częściowych. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na kwotę, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy. Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert. 8. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 9. W terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy, ale przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiający przeprowadzi dla personelu wykonawcy robót 1-dniowe szkolenie obejmujące: Blok 1 - Główne zagadnienia realizacji budynków pasywnych, podstawowe zasady prawidłowego wykonywania termoizolacji, Blok 2 - Szczegółowe zasady uzyskania wysokiej szczelności powietrznej budynków; 10. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt, na czas obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, umowę lub umowy: - ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto oraz - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy o zamówienie publiczne, na kwotę ubezpieczenia brutto co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy i nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Szczegółowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: - prace fizyczne obejmujące elementy konstrukcyjne budynku, tj. fundamenty i płyty fundamentowe, elementy murowane i żelbetowe 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: dane osób (imię i nazwisko, rodzaj umowy oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w ust. 11 zostaną ujęte w formie oświadczenia zawierającego także dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie oraz datę złożenia oświadczenia i przekazane Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed przystąpieniem do czynności określonych w pkt 1. 2) Obowiązek dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy. 3) W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana oświadczenia następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego oświadczenia zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana oświadczenia nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do osobistego (siłami własnymi) wykonania kluczowych części zamówienia, za jakie uznaje się elementy konstrukcyjne budynku. Pod pojęciem elementy konstrukcyjne budynku Zamawiający rozumie: - fundamenty i płyty fundamentowe, - elementy murowane i żelbetowe. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone przez Zamawiającego: 1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, 2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 4) warunki płatności: a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy (zał. nr 6) załączonym do niniejszej SIWZ. Z uwagi na innowacyjność przedmiotu zamówienia (budowa obiektu w systemie pasywnym), Wykonawca powierzając Podwykonawcy do realizacji, części zamówienia obejmujące montaż drzwi, okien, przejść instalacyjnych i wszelkich innych elementów, mających wpływ na uzyskanie pozytywnego efektu szczelności budynku, określonego w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest, we własnym interesie, zweryfikować odpowiednie doświadczenie Podwykonawców przy realizacji tego rodzaju inwestycji. Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy. Zgodnie z SIWZ

CPN główny przedmiot: 45212200-8Sulejów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.