Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej p

Gmina Sulejów

Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506173 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza IV.3.2 Ochrona powietrza

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Sulejów

Regon: 59064832700000

ulica: ul. Konecka

Numer domu: 42

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 97 330

Miejscowość: Sulejów

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 446 102 500

e mail: zamowienia@sulejow.pl

Fax: 446 162 551

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulejow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.sulejow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.sulejow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest złożenie oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej za 3 pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Sulejowie, 97 330 Sulejów, ul. Konecka 42 (sekretariat Urzędu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Numer referencyjny:

IZOŚ.ZP. 271.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z łącznikiem, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie działce nr 93, m. Sulejów, gm. Sulejów obręb 0017, z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącego budynku szkoły oraz przebudową i likwidacją fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach projektu pn. "Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020. Swoim zakresem przedmiot zamówienia obejmuje: ? budowę demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z łącznikiem; ? budowę instalacji wewnętrznych: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i pomp ciepła, chłodniczą, wentylacji mechanicznej, elektryczną, odgromową; ? wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego komunikację pieszą, małą architekturę; ? wykonanie infrastruktury technicznej w skład której wchodzą instalacje: kanalizacji sanitarnej, dolnego źródła pomp ciepła, elektryczną wraz z oświetleniem terenu; ? przebudowę istniejącego budynku szkoły; ? przebudowę i likwidację fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt.1 wchodzą w szczególności następujące prace: ? roboty ziemne i przygotowawcze; ? przebudowa elementów istniejących (kanalizacja sanitarna i wodociągowa); ? prace instalacyjne związane z budową instalacji wewnętrznych terenowych; ? roboty żelbetowe, murowe i ogólnobudowlane obejmujące wykonanie ław i stóp fundamentowych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych wraz ze stropami i stropodachami; ? prace wykończeniowe i izolacyjne; ? prace instalacyjne: sanitarne i elektryczne; Powierzchnia zabudowy budynku hali: 1673,93 m2. Kubatura brutto: 16 958,88 m3. Kondygnacje nadziemne 3. Kondygnacje podziemne 0. Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności i szczelności. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób staranny i precyzyjny, w tym do wykonania wszystkich otworów okiennych, drzwiowych oraz przejść instalacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w STWiORB. Jakość wykonanych prac zostanie potwierdzona próbą szczelności (tzw. Blower Door Test) , która zostanie wykonana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów okiennych i drzwiowych. Osiągnięcie pozytywnego wyniku próby szczelności na poziomie nie wyższym niż 0,3 h 1 zgodnie z normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną, a tym samym uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Jest to warunek konieczny do odbioru częściowego wyżej wymienionej części robót, a także przejęcia całości robót przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. Budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020 definicją przez projekty demonstracyjne rozumie się: projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach. Przedmiot zamówienia opiera się o następujące założenia: ? standard energetyczny budynku pasywny o zużyciu energii użytkowej na cele grzewcze i wentylacji maks. 15kWh/m2rok budynek będzie jednocześnie spełniał wymogi Warunków Technicznych w zakresie efektywności energetycznej na rok 2021; ? budynek będzie zachowywać szczelność powietrzną powłoki budynku na poziomie nie wyższym niż 0,3h 1; ? budynek będzie posiadał system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii. Bilans energetyczny (w tym oszczędności związane z wprowadzeniem technologii budynku pasywnego) będzie prezentowany w holu głównym budynku oraz na stronie internetowej poświęconej prezentacji budynku jako modelowej inwestycji pasywnej hali sportowej; ? chłodzenie budynku oparte o naturalną wentylację wyporową w głównej hali oparta na systemie otworów okiennych z siłownikami efekt działania systemu przewietrzania będzie przeanalizowany w oparciu o porównawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania budynku; Obiekt został zaprojektowany jako demonstracyjny pasywny budynek hali sportowej, który zostanie połączony z istniejącym obiektem poprzez łącznik, umożliwiający dostęp do budynku hali bezpośrednio z budynku szkoły. Łącznik pomiędzy istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową pełnić będzie funkcje głównego wejście do budynku szkoły. Do łącznika zaprojektowano chodnik, który umożliwi dostęp do budynku szkoły oraz komunikację pomiędzy budynkami osobom niepełnosprawnym. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do projektowanej sali gimnastycznej zapewniony jest bezpośrednio z terenu. Końcowy odbiór budynku zależy od uzyskania przez Wykonawcę robót wyniku próby szczelności, wykonanej zgodnie z normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną, na poziomie < 0,3 h 1 przy różnicy ciśnień 50Pa. Szczegóły związane z próbą szczelności zostały zawarte w dokumentacji projektowej. Do odbioru końcowego należy przedstawić raport z przeprowadzonych badań termowizyjnych zgodnie normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku. Koszt wykonania próby szczelności i badań termowizyjnych ponosi Wykonawca. W ofercie należy wycenić wycinkę i przesadzenie istniejących drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki i przesadzenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca przewiezie i zeskładuje drzewo oraz dokona przesadzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Po ukończeniu robót budowlanych, Wykonawca robót zorganizuje dwa jednodniowe szkolenia (każde po 8 godzin), w odstępie od 5 do 7 dni kalendarzowych, dla zarządcy budynku w zakresie eksploatacji obiektu, w tym w szczególności osiągnięcia efektu energetycznego. Szkolenia należy przeprowadzić w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów zamontowanych w budynku. Zarys programu szkolenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. W dokumentacji wskazano przykładowe produkty z podaniem nazwy, symbolu i producenta, normy przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktów oraz dane techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: . gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), . charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), . charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), . parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), . wyglądu (struktura, barwa, kształt), . parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia założonych parametrów pracy, a w szczególności wielkości i parametrów wydajności m.in. filtracji oraz nie mogą powodować obniżenia właściwości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. Zamiana materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie może powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB i przedmiarów robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie. Podstawą do wyceny robót budowlanych są projekt budowlany i projekty wykonawcze, natomiast pozostałe dokumenty są dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi. Zamawiający informuje, że równolegle w sąsiedztwie budowanego budynku hali sportowej będą trwały roboty budowlane polegające na budowie pasywnego budynku basenu przyszkolnego (patrz Projekt budowlany Tom I HALA SPORTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rys. nr ZT1). Oba obiekty budowlane są przewidziane do realizacji w tym samym czasie na jednej działce ewidencyjnej nr 93 obręb 0017 Sulejów. W związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy jest organizacja placu budowy i robót budowlanych uwzględniająca powyższy fakt. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie podległego mu terenu budowy Wykonawcy budowy basenu przyszkolnego celem wybudowania przez niego zewnętrznej infrastruktury technicznej przyłączy do wykonywanego przez niego budynku basenu. W związku z powyższym wykonawcy obu budynków zobowiązani są do ścisłej współpracy i wzajemnego udostępnienia części terenu swoich budów celem wykonania niezbędnej zewnętrznej infrastruktury technicznej obu budynków. UWAGI: ? materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; ? w trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd i dojście uczniom i pracownikom szkoły do budynku szkoły oraz zabezpieczyć teren budowy, uniemożliwiając wejście na plac budowy osobom trzecim. KONSTRUKCJA Niniejszy projekt przewiduje budowę budynku hali sportowej wraz z parterowym zapleczem socjalno magazynowym i zadaszeniami o konstrukcji lekkiej drewnianej przed wejściem do budynku. Projektowany obiekt przewiduje się wykonywać w technologii tradycyjnej, żelbetowo murowanej. Zasadniczym ustrojem nośnym nadziemnej części obiektu są ściany murowane wykonane z bloczków silikatowych wzmocnione żelbetowym szkieletem w postaci systemu słupów i wieńców usztywniających całą bryłę budynku. W osiach 1 i 4 biegnie rząd słupów głównych, które przenoszą obciążenia z dachu hali przekazywane przez dźwigary dachowe, rozmieszczone w rozstawie co 5m. W projektowanym obiekcie pionowy ciąg komunikacyjny stanowią dwie klatki schodowe. Schody żelbetowe wykonać jako dwubiegowe, niesymetryczne o prostej płycie biegów. Płyty stropowe monolityczne, żelbetowe przyjęto o zróżnicowanej grubości: od 12cm do 25cm. Sztywność ogólną obiektu zapewnia układ ścian murowanych nośnych wraz z wieńcami. Posadowienie na gruncie rodzimym za pośrednictwem monolitycznych, żelbetowych ław i stóp fundamentowych na rzędnej 1,22m poniżej zera budowlanego. Podstawowym układem konstrukcyjnym dachu nad halą są dźwigary drewniane dwutrapezowe o schemacie belki wolnopodpartej. Dopełnienie konstrukcji dachu stanowią płatwie z drewna klejonego, pokrycie wiązarów stosować będzie blacha trapezowa. WODA Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele socjalno bytowe, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, na cele porządkowe oraz do przygotowania wody do zasilania instalacji grzewczych. Eksploatacja instalacji odbywać się będzie pod ciśnieniem projektowanego wodociągu zewnętrznego oraz z wykorzystaniem urządzenia do podnoszenia ciśnienia na potrzeby instalacji hydrantowej. Ciepła woda użytkowa dla całego budynku przygotowana w zasobniku buforowym z wężownicą zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Za podgrzew ciepłej wody użytkowej odpowiadać będą pompy ciepła. KANALIZACJA Kanalizacja sanitarna odprowadza będzie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W projektowanym budynku przewidziano 1 system kanalizacji. Ścieki z poszczególnych części budynku wyprowadzone są do studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz budynku, po stronie południowej skąd dalej istniejącej sieci kanalizacyjnej. CENTRALNE OGRZEWANIE Do celów wytwarzania ciepła i chłodzenia projektuje się dwie pompy ciepła połączone kaskadowo. Mają one służyć do przygotowania ciepła do zasilania ogrzewania poprzez nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w okresie zimowym. W okresie letnim zasilać będą obieg chłodniczy oraz produkować ciepło do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Szczytowym źródłem ciepła wspomagającym będą dwie grzałki elektryczne zamontowane w buforze c.o. i c.w.u. każda o mocy12kW. Zaprojektowano 2 pompy ciepła typu solanka/woda, pracujące w kaskadzie, z odwiertami pionowymi jako dolnym źródłem ciepła. Pompy ciepła wyposażone są w system aktywnego chłodzenia, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie wymaganych parametrów wody lodowej na potrzeby klimatyzacji budynku. Ciepło odpadowe powstałe podczas wytwarzania wody lodowej będzie wykorzystywane do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowany układ będzie również umożliwiał pracę układu chłodniczego w okresach przejściowych w tzw. trybie chłodzenia pasywnego tzn. wykorzystując naturalny chłód gruntu. W okresach zimowych pompy ciepła będą wykorzystywane jako źródło ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. Do awaryjnego zrzutu ciepła przewidziano montaż suchej chłodnicy cieczy na dachu budynku. Układ pomp ciepła zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 50/40oC a czynnikiem ziębniczym będzie woda lodowa o parametrach 7/12oC WENTYLACJA W budynku projektuje się system wentylacji zdecentralizowanej. Przewiduje się 6 osobnych systemów wentylacyjnych obsługujących kolejno: halę sportową, trybuny na hali, zespół szatni 1 i 2, zespół szatni 3 i 4, sanitariaty na parterze i piętrze oraz pomieszczenia techniczne i komunikację. Powietrze będzie dystrybuowane do pomieszczeń za pomocą central wentylacyjnych podwieszanych i stojących, wyposażonych w wymiennik ciepła. Centrale zlokalizowane w wentylatorniach na piętrze technicznym oraz w komunikacji na parterze. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje swoim zakresem zakupu i dostawy wyposażenia gimnastycznego i wyposażenia ruchomego wymienionych w Projekcie Wykonawczym architektonicznym w Załączniku nr 2 Karty wyposażenia sportowego poz. 20 i poz. 21 oraz w Przedmiarze robót dotyczącym wyposażenia sportowego poz. 20 Wyposażenie gimnastyczne oraz poz. 21 Wyposażenie ruchome. 3. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: a. Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geologiczną i geodezyjną. Wykona inwentaryzację powykonawczą dla wykonanego zakresu robót wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów. b. Wykonawca wykona projekt prac geologicznych oraz dokona ich zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim celem wykonania 12 sond gruntowych zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę koszty należy uwzględnić w cenie oferty. c. Wykonawca robót zapewni pobyt kierownika budowy w dniach prowadzenia robót oraz kierowników robót poszczególnych branż realizowanych w danym czasie. d. Przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo terminowo finansowego realizacji zadania oraz dostarczenia kosztorysu "pomocniczego" podzielonego na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne (Zamawiający przedstawi Wykonawcy podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne przed podpisaniem umowy). e. Wykonawca w razie konieczności sporządzi oraz zatwierdzi na czas budowy projekt organizacji ruchu, oznakuje i zabezpieczy roboty koszty należy uwzględnić w cenie oferty. f. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wytycznych, wymogów i warunków zarówno technicznych, jak i formalnoprawnych, na co uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo, zawartych w następujących dokumentach: . Decyzja pozwolenia na budowę Nr 819/2019 z dnia 04.10.2019 r. wydana przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego, . Warunki Techniczne nr 170/2019 wydane przez Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie z dnia 21.06.2019 r., . Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 05.07.2019r., g. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia próby szczelności budynku oraz uzyskania certyfikatu szczelności na wymaganym poziomie, tj. nie wyższym niż 0,3 h 1 zgodnie z normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną koszty należy uwzględnić w cenie oferty. h. Wykonawca po zakończeniu inwestycji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: ? kosztorys powykonawczy uproszczony wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne; ? wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i normami w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz niezbędne do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; ? instrukcji eksploatacji obiektu, technologii hali wraz ze szczegółowym wykazem elementów obiektu, wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania przeglądów tych elementów; ? dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej i papierowej z przebiegu realizacji zadania; ? zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez Kierownika Budowy, ? certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów; ? instrukcję przeciwpożarową wykonaną przez uprawnioną osobę; ? świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane przez uprawnioną osobę uprzednio sprawdzone przez projektanta pełniącego nadzór autorski; ? oryginału dzienników budowy z potwierdzeniem Inspektorów nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót; ? komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia; ? oświadczenie Kierownika Budowy, inspektorów nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami; Powyższe dokumenty powykonawcze należy opracować w 2 egzemplarzach. ? Wykonawca zobowiązany jest ponadto wyposażyć obiekt w osprzęt przeciwpożarowy zgodnie z wykonaną instrukcją przeciwpożarową. ? inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. ? Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie. 4. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie podległego mu terenu budowy Wykonawcy budowy basenu przyszkolnego, celem wybudowania przez niego zewnętrznej infrastruktury technicznej przyłączy do wykonywanego przez niego budynku basenu. W związku z powyższym wykonawcy obu budynków zobowiązani są do ścisłej współpracy i wzajemnego udostępnienia części terenu swoich budów celem wykonania niezbędnej zewnętrznej infrastruktury technicznej obu budynków. 5. Zaleca się, aby składający ofertę dokonał oględzin terenu budowy (wizji lokalnej) i dokonał własnego przedmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez Wykonawcę nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dopuszcza się możliwość płatności częściowych. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na kwotę, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy. Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert. 8. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 9. W terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy, ale przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiający przeprowadzi dla personelu wykonawcy robót 1 dniowe szkolenie obejmujące: Blok 1 Główne zagadnienia realizacji budynków pasywnych, podstawowe zasady prawidłowego wykonywania termoizolacji, Blok 2 Szczegółowe zasady uzyskania wysokiej szczelności powietrznej budynków; 10. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt, na czas obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, umowę lub umowy: ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy o zamówienie publiczne, na kwotę ubezpieczenia brutto co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy i nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Szczegółowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prace fizyczne obejmujące elementy konstrukcyjne budynku, tj. fundamenty i płyty fundamentowe, elementy murowane i żelbetowe 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: dane osób (imię i nazwisko, rodzaj umowy oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w ust. 11 zostaną ujęte w formie oświadczenia zawierającego także dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie oraz datę złożenia oświadczenia i przekazane Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed przystąpieniem do czynności określonych w ust. 11. 2) Obowiązek dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy. 3) W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana oświadczenia następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego oświadczenia zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana oświadczenia nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: . oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; . poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do osobistego (siłami własnymi) wykonania kluczowych części zamówienia, za jakie uznaje się elementy konstrukcyjne budynku. Pod pojęciem elementy konstrukcyjne budynku Zamawiający rozumie: fundamenty i płyty fundamentowe, elementy murowane i żelbetowe. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone przez Zamawiającego: 1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, 2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 4) warunki płatności: a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy (zał. nr 6) załączonym do niniejszej SIWZ. Z uwagi na innowacyjność przedmiotu zamówienia (budowa obiektu w systemie pasywnym), Wykonawca powierzając Podwykonawcy do realizacji, części zamówienia obejmujące montaż drzwi, okien, przejść instalacyjnych i wszelkich innych elementów, mających wpływ na uzyskanie pozytywnego efektu szczelności budynku, określonego w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest, we własnym interesie, zweryfikować odpowiednie doświadczenie Podwykonawców przy realizacji tego rodzaju inwestycji. Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy. Zgodnie z SIWZ

II.5) Główny kod CPV:

45212200 8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000 845110000 145111000 845111200 045111250 545111291 445112000 545112210 045112700 245120000 445200000 945210000 245220000 545223000 645223500 145230000 845233200 145233220 745233222 145260000 745261000 445262000 145262210 645262500 645262650 245400000 145410000 445420000 745421000 445421100 545421146 945430000 045431000 745431100 845431200 945432000 445432100 545440000 345442000 745442100 845450000 645332300 645332200 545332400 745310000 345311100 045311100 145311100 245315100 845315100 945315600 445316000 545316100 645312310 345312311 045317300 545311100 145312100 845312200 945314000 145314300 445314310 745314320 045231300 845312000 7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021 11 02

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 02.11.2021 r., przez co należy rozumieć uzyskanie i dostarczenie do Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane, których przedmiotem było: a) wykonanie co najmniej jednego budynku z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h 1 wykonany zgodnie z normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną oraz b) wykonanie dla co najmniej jednego budynku systemu grzewczego, w którym zainstalowano gruntową pompę ciepła z kolektorami pionowymi o mocy grzewczej min. 15 KW, oraz c) wykonanie co najmniej jednego budynku o kubaturze brutto min. 8000 m3, w konstrukcji żelbetowej/murowanej. 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: Kierownik Budowy 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności; b) min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych; c) pełnienie funkcji kierownika budowy włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie budynku wraz z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h 1 wykonany zgodnie z normą PN EN ISO 9972:2015 10 lub równoważną; d) pełnienie funkcji kierownika budowy włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie budynku o kubaturze min. 8000 m3 w konstrukcji żelbetowej/murowanej. Kierownik robót sanitarnych 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności; b) min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie robót sanitarnych; c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót dla co najmniej jednego budynku z systemem grzewczym wyposażonym w gruntową pompę ciepła z kolektorami pionowymi o mocy grzewczej min. 15 KW, Kierownik robót elektrycznych 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności; b) min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych; Zgodnie z SIWZ

Nie

Informacje dodatkowe:

Powyższe doświadczenie dotyczące wykonanych robót budowlanych można wykazać w jednej lub kilku realizacjach robót budowlanych. Uwagi: 1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 1 w zakresie terminu stosuje się. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 1 w zakresie terminu stosuje się. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 1 w zakresie terminu stosuje się. 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ). Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2, 3, 4 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, ze zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, 2.2, 2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.). Zgodnie z SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty (wg załącznika nr 4 do siwz), 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do siwz). Zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Formularz oferty (wg załącznika nr 2). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie (jeśli dotyczy). 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium (zaleca się). 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 6 do SIWZ). Zgodnie z SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wadium ustala się w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do 10.02.2020 r. do godz. 13.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 68 8973 0003 0020 0031 0082 0051 z adnotacją: "wadium nr sprawy IZOŚ.ZP.271.3.2020" 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 (wejścia A I piętro), a kserokopię po

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.