Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa dróg z odwodnieniem terenu z ulic

Gmina Szydłowo

Budowa dróg z odwodnieniem terenu z ulicy Promiennej, Wiosennej i Długiej w m. Zawada, gmina Szydłowo w ramach zadania: "Budowa ulic Promienna, Wiosenna i Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada"

Data utworzenia: 2019-12-30T10:46:15.65

Data publikacji: 2019-12-30T11:26:08.843

Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłowo

Ulica: Jaraczewo

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

REGON: 57079124700000

Miejscowość: Szydłowo

Kod pocztowy: 64-930

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 67 211 55 21

Fax: 67 211 55 21

E-mail: inwestycje@szydlowo.pl

Biuletyn: 510282447-N-2019

Pozycja: 510282447-N-2019

Strona WWW: http://www.szydlowo.pl/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 629430-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540266047-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa dróg z odwodnieniem terenu z ulicy Promiennej, Wiosennej i Długiej w m. Zawada, gmina Szydłowo w ramach zadania: "Budowa ulic Promienna, Wiosenna i Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada"

Numer referencyjny: 271.61.2019.FU

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dróg z odwodnieniem terenu z ulicy Promiennej, Wiosennej i Długiej w m. Zawada, gmina Szydłowo w ramach zadania: „Budowa ulic Promienna, Wiosenna i Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: 1) Budowa jezdni przy ulicy Promiennej w Zawadzie o długości 328,27m, budowa zjazdów z projektowanych dróg na przyległe działki. 2) Budowa jezdni przy ulicy Wiosennej w Zawadzie o długości 372,91m, budowa zjazdów z projektowanych dróg na przyległe działki. 3) Budowa jezdni ulicy Długie w Zawadzie o długości 389,44m, budowa zjazdów z projektowanych dróg na przyległe działki. 4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Promiennej, Wiosennej i Długiej w Zawadzie. Za pośrednictwem wpustów i kanałów grawitacyjnych wody deszczowe spływać będą do skrzynek retencyjno – rozsączających. 3. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności prace z branży ogólnobudowlanej, w tym roboty drogowe, prace z branży sanitarnej, w tym wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z montażem niezbędnych urządzeń, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz geodety, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). 5. Przed oddaniem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do eksploatacji należy przeprowadzić inspekcję TV przewodów wraz z pomiarem odchylenia położenia rurociągów (wykres spadków).

CPN główny przedmiot: 45000000-7Szydłowo Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.