Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa drogi gminnej wraz z przebudową s

Gmina Zduny

Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach

Data utworzenia: 2019-12-30T10:46:40.843

Data publikacji: 2019-12-30T12:21:30.737

Nazwa zamawiającego: Gmina Zduny

Ulica: ul. Rynek

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

REGON: 53112800000000

Miejscowość: Zduny

Kod pocztowy: 63-760

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 627 215 001

Fax: 627 215 243

E-mail: zampub@zduny.pl

Biuletyn: 510282592-N-2019

Pozycja: 510282592-N-2019

Strona WWW: www.zduny.bip.net.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 627768-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach

Numer referencyjny: DG.271.15.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 147,2 mb o szerokości jezdni 6 m z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej (kosztach ogólnych budowy): 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 6) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, 7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu (Zarządcą dróg). 8) poniesienia kosztów przygotowania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego oraz oznakowania prasa drogowego 9) przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, 10) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 11) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) Dokumentacja projektowa – część opisowa oraz część rysunkowa, 2) Przedmiary robót. 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233220 –7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45232452-5 Roboty odwadniające 3. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 2) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót; 3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy osób do wykonywania w zakresie realizacji zamówienia prac ziemnych. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-5 i § 9 ust. 1 pkt 7 i 8) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Na etapie składania oferty– wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Zduny Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.