Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul Neptuna w Zabrzu wraz

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552814-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Regon: 24278353000000

ulica: Kasprowicza

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41-803

Miejscowość: Zabrze

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 277 68 00

e-mail: sekretariat@mzdii.zabrze.pl

Fax: 32 277 68 01

Adres strony internetowej (URL): www.mzdii.zabrze.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.mzdii.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Tak, w formie pisemnej.

Adres:

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8; 41-803 Zabrze, Sekretariat, I piętro, pokój nr 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

Numer referencyjny:

DR.260.11.2018.PG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) budowę sieci kanalizacji deszczowej; b) budowę sieci oświetlenia ulicznego c) budowę drogi d) zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, e) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania w/w robót, f) przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli; h) opracowanie dokumentacji powykonawczej; i) opracowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych budowli do użytkowania i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy właściwym organom. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Części III SIWZ, na którą składają się następujące dokumenty: a) CZĘŚĆ III/1 Dokumentacja Projektowa (DP); b) CZĘŚĆ III/2 Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych (STWiORB); c) CZĘŚĆ III/3 Przedmiar Robót (odrębny przedmiar dot. oświetlenia, odrębny przedmiar dot. części drogowej, odrębny przedmiar dot. kanalizacji deszczowej). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (odpowiednio dalszego Podwykonawcę; ilekroć w niniejszej SIWZ mowa o Podwykonawcy, należy przez to rozumieć również dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 108 z późn. zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Powyższe wymaganie dotyczy pracowników fizycznych wykonujących następujące czynności w realizacji niniejszego zamówienia: a) roboty branży wodno-kanalizacyjnej, w zakresie sieci i instalacji, b) roboty branży drogowej; c) roboty branży elektroenergetycznej, d) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, których konieczność wykonania będzie wynikała z niniejszej SIWZ, e) polegające na obsłudze maszyn/urządzeń, kierowaniu pojazdami, f) polegające na uprzątnięciu terenu budowy, g) polegające na wykonywaniu usług geodezyjnych. Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest: Projektanta, Kierownika Budowy, kierowników robót oraz Przedstawiciela Wykonawcy, programisty, technologa, ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Wykonawca lub Podwykonawca po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego bądź uprawnionego podmiotu przez cały okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów. Zamawiający ma prawo żądania, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę łączących Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami, o których mowa powyżej, z możliwością identyfikacji rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Szczegółowe wymagania oraz zasady potwierdzania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku określonego powyżej, jak również sankcje dla Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. pracowników na umowę o pracę bądź nieprzedłożenia stosownych dokumentów zostały zawarte w Części II SIWZ, tj. we wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845111200-045112000-545122000-845221244-445220000-545231100-645231110-945232130-245233140-245316100-645316100-645316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp - polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji, do wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Informacja o przewidywanych zamówieniach: rozszerzenie zakresu robót budowlanych, określonych w Części III SIWZ. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym. Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia: zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji przedmiotu zamówienia bądź po odbiorze przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy poszerzenie zakresu objętego przedmiotem umowy wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb. Procedura udzielania zamówienia może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu, złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych. Ceny materiałów będą przyjmowane wg minimalnych cen (bez Kosztów zakupu) z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiałów nie będą doliczane żadne narzuty. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcą. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-03

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: do 03.12.2018r. Gwarancja i rękojmia - minimalny okres 36 miesięcy. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Określenie warunków: A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę lub przebudowę dróg lokalnych i chodników o powierzchni min. 1500 m2 b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej / sanitarnej / ogólnospławnej o średnicy min. Dn 300 o łącznej długości min. 300 mb oraz c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych n/n o długości min. 300 mb. Uwaga: powyższe warunki można również spełnić łącznie tzn. wykazać, że Wykonawca wykonał w/w wymagane roboty w ramach jednej roboty budowlanej (jednego zamówienia). Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby, posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) kierownik budowy - co najmniej 1 osoba 1) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę: ? dróg lokalnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej/granitowej lub innych materiałów o łącznej powierzchni min.1500 m2 b) kierownik robót w zakresie sieci kanalizacji deszczowej - co najmniej 1 osoba 1) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w w/w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - wodociągowych, kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę: - sieci kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji ogólnospławnej, w których wykonane zostały kanały o średnicy min. DN 300 w wykopie, o łącznej długości min. 350 mb c) kierownik robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba 1) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w w/w specjalności instalacyjnej , w zakresie sieci elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę sieci elektroenergetycznych n/n i/lub oświetlenia ulicznego o łącznej długości min. 350 mb

Tak

Informacje dodatkowe:

Inne wymagania Zamawiającego, dot. warunków udziału w postępowaniu: ? Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę nawet w przypadku posiadania przez nią wymaganych uprawnień oraz doświadczenia, ? w przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), jak również ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). ? wskazane osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. ? Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. ? wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty. ? Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (a zatem warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 570, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wskazania przez Wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty z uwzględnieniem § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126). Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów, wymienionych w niniejszym pkt. 9 IDW. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do niniejszej IDW). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 36.1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 36.1 powyżej. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów trzecich, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 i 9.2 IDW, dotyczące tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp, Wykonawca przedkłada: ? aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, Wykonawca przedkłada: ? odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: - Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca przedkłada: ? dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek; Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. - Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: ? Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW). Dowodami, o których mowa w powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. ? Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty należy załączyć: - Formularz oferty (Załącznik nr 1 do IDW) - Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do IDW) - Wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 do IDW) - Dowód wniesienia wadium - Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) - Wypełnione Przedmiary Robót (Część III/3 SIWZ) - dla kanalizacji deszczowej, dla części drogowej, dla oświetlenia). Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) wskazanie sumy gwarancyjnej, e) określenie terminu ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: "nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp". Postanowienia pkt. 11.2.2) IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 11.2.1)e) IDW. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0023 6062 8552 z dopiskiem: "Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym". 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze - pokój nr 14. Do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Termin wniesienia wadium: 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym powyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem zalecanym przez Zamawiającego, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest uznanie (zaksięgowanie) środków na tym rachunku przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy (część II SIWZ) okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców: a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców; b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 IDW Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 IDW składa każdy z Wykonawców; d) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4 pkt 1 i 2 IDW składa każdy z Wykonawców; e) Wykazy, o których mowa w pkt. 9.4 pkt 3 IDW wraz z niezbędnymi dowodami, Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu; Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: a) wyznaczenie Lidera; b) wzajemne zobowiązania Partnerów; c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów; d) brak możliwości wypowiedzenie Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia; e) solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 110 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2. Pzp Opis sposobu przygotowania ofert: 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę, jako nieodpowiadających treści SIWZ. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana i opatrzona imiennymi pieczęciami (zamiast pieczęci imiennej dopuszczalne jest wydrukowanie lub wpisanie przy podpisie pełnego imienia i nazwiska osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty albo, w zależności od przypadku, złożone w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub doręczone Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8) Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię, stwierdzającą umocowanie do podpisania oferty. 9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty rysunku, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Forma oferty: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 2) Oferta powinna zostać złożona na piśmie w formacie nie większym niż A4, w jednym egzemplarzu. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 8) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Forma składanych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: 1) Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Wymagane przez Zamawiającego pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) powyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. Opis sposobu obliczenia ceny. - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW. - Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. - Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. - Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Przedmiarów Robót odrębnych dla oświetlenia, kanalizacji deszczowej, części drogowej (Część III/3 SIWZ). - Wszelkie niejasności oraz rozbieżności między załączonymi do SIWZ przedmiarami w stosunku do dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu. - W kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, a wynikające z wymagań SIWZ (w szczególności w zakresie wymienionym w Części III SIWZ). Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym do kwoty wg oferty Wykonawcy - w związku z powyższym cena oferty winna uwzględniać wszystkie ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. - W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski i który w formularzu oferty poda cenę bez podatku od towarów i usług, Zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która realnie obciąża budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II SIWZ (tj. we wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający w ramach kryterium "Okres gwarancji i rękojmi za wady" będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 36 miesięcy liczony od daty obustronnego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje: a) 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi - otrzyma 0 punktów b) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 6 miesięcy od minimalnego okresu wymaganego przez Zamawiającego - otrzyma 10 punktów (tym samym łączny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosić będzie 42 miesiące) c) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy od minimalnego okresu wymaganego przez Zamawiającego - otrzyma 20 punktów (tym samym łączny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosić będzie 48 miesięcy). d) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące od minimalnego okresu wymaganego przez Zamawiającego - otrzyma 40 punktów (tym samym łączny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosić będzie 60 miesięcy). Uwaga! Wykonawca może zaoferować okres gwarancji i rękojmi za wady tylko w następujących długościach: 36 miesięcy, 42 miesiące, 48 miesięcy bądź 60 miesięcy (Wykonawca wybiera tylko jedną z podanych długości). Zaoferowanie przez Wykonawcę innej długości okresu gwarancji i rękojmi za wady niż wyżej wymieniona skutkować będzie uznaniem oferty Wykonawcy za niezgodną z treścią SIWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zaoferowany przez Wykonawcę okres przedłużenia gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca winien wpisać w Załączniku nr 1 do IDW - Formularzu oferty. 31.5 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zgodną z pkt. 10.4 niniejszej IDW; 2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób (na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do IDW) wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaceniu obowiązkowej składki OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem; 3) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w Części II SIWZ (wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego), wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zapisz się do newslettera:

regulaminu i akceptuję jego zapisy, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez właściciela serwisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.