Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 9

Wójt Gminy Grybów

Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 981w km0+909,50 oraz w km 1+038,00 wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 odc. 070 od km 0+930,00 - 1+095,00 polegająca na budowie dodatkowego pasa dla relacji lewoskrętnych" w miejscowości Biała Niżna.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552203-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wójt Gminy Grybów

Regon: 49000749400000

ulica: ul. Jakubowskiego

Numer domu: 33

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 33330

Miejscowość: Grybów

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 184 450 204

e-mail: ug_grybow@pro.onet.pl

Fax: 184 450 204

Adres strony internetowej (URL): http://bip.malopolska.pl/uggrybow

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.malopolska.gov.pl/uggrybow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.gminagrybow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Adres:

Urząd Gminy Grybów, ul Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 981w km0+909,50 oraz w km 1+038,00 wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 odc. 070 od km 0+930,00 - 1+095,00 polegająca na budowie dodatkowego pasa dla relacji lewoskrętnych" w miejscowości Biała Niżna.

Numer referencyjny:

BiI.271.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projektowana inwestycja drogowa zlokalizowana w ciągu istniejącej drogi jako działki obejmujące pas drogowy oraz działki będące własnością inwestora: jednostka ewidencyjna: Grybów, obręb ewid.: Biała Niżna [0008] dz. ewid. nr 454, 464/1, droga wojewódzka nr 981 odcinek 070. Projektowane poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej nawiązuje do istniejącej krawędzi jezdni. Szerokość projektowanego pasa ruchu 3,00m. Na całym odcinku zaprojektowano pobocze o szerokości 1,25m z destruktu asfaltowego o gr. 20 cm skropionego emulsją asfaltową z uzupełnieniem grysami. W celu połączenia projektowanej nawierzchni poszerzenia jezdni oraz istniejącej nawierzchni należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni o szerokości 1,00m. Projektowany zjazd w km 0+909,50 o szerokości jezdni 5,00m oraz obustronnych poboczach o szerokości 0,75m. Sytuacyjnie zjazd został dostosowany do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Projektowany zjazd w km 1+038,00 o szerokości jezdni 6,00m oraz obustronnych poboczach o szerokości 0,75m. Sytuacyjnie zjazd został dostosowany do projektowanej krawędzi poszerzonego pasa ruchu drogi wojewódzkiej

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845110000-145200000-945111000-845112000-545112730-145233000-945233100-045233320-845233121-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 250.000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności: kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej, kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie oraz będących członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z oferta (na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ): a) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 a do SIWZ, - wykonawca składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 3a do SIWZ w celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, - oświadczenia wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić, każdą stronę parafować, a na ostatniej złożyć czytelny podpis, opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej, - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, - wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa również oświadczenia wykonawcy dotyczące tych podwykonawców. c) pisemnego zobowiązania podmiotu, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, d) pełnomocnictwa, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, e) dowodu wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem VIII niniejszej Specyfikacji). 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. Załącznik nr 5 stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia: a) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych o wartości min. 250.000 zł ( brutto) obejmujących swym zakresem budowę, przebudowę, remont zjazdu drogowego lub drogi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty . Jeżeli wykonawca realizował roboty budowlane na rzecz Gminy Grybów - nie ma obowiązku składania dowodów, załącznik nr 7 do SIWZ, b) wykaz osób, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej . kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, . kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, oraz będących członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, d) informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 250.000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji; i) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Na mocy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zamawiający, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający zastrzega, że jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia 3, 3a, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt a,b) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź te oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości - wówczas zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 8. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 8.1 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa; w ust. 3 pkt e, f, i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt. 1lit.b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust 8 pkt.1.lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub . miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z oferta (na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ): a) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 a do SIWZ, - wykonawca składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 3a do SIWZ w celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, - oświadczenia wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić, każdą stronę parafować, a na ostatniej złożyć czytelny podpis, opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej, - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, - wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa również oświadczenia wykonawcy dotyczące tych podwykonawców. c) pisemnego zobowiązania podmiotu, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, d) pełnomocnictwa, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, e) dowodu wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem VIII niniejszej Specyfikacji). 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. Załącznik nr 5 stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia: a) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych o wartości min. 250.000 zł ( brutto) obejmujących swym zakresem budowę, przebudowę, remont zjazdu drogowego lub drogi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty . Jeżeli wykonawca realizował roboty budowlane na rzecz Gminy Grybów - nie ma obowiązku składania dowodów, załącznik nr 7 do SIWZ, b) wykaz osób, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej . kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, . kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, oraz będących członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, d) informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 250.000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji; i) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Na mocy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zamawiający, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający zastrzega, że jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia 3, 3a, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt a,b) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź te oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości - wówczas zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 8. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 8.1 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa; w ust. 3 pkt e, f, i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt. 1lit.b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust 8 pkt.1.lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub . miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiany do umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót jest możliwa w przypadku zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęsk żywiołowych, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie prac, 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) zmianie uległy stawki podatku VAT, c) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami /doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów archeologicznych i niewybuchów, g) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, - zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

08:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30 dni

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Grybów codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.