Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na tere

Gmina Miejska Zgorzelec

Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516554-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Miejska Zgorzelec

Regon 23082154600000

ulica ul Domańskiego

Numer domu 7

Numer mieszkania

Kod pocztowy 59900

Miejscowość Zgorzelec

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 0-75 77 56 988

e-mail wzp@zgorzelec.com

Fax 075 77 56 988

Adres strony internetowej (URL)

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście

Adres

Urząd Miasta Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta, ul Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

Numer referencyjny

WZP.271.1.55.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgorzelec wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz zapewnienie obsługi systemu monitoringu wraz z podejmowaniem czynności przez grupę interwencyjną przez okres 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót budowalnych związanych z budową monitoringu. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 4. Opis przedmiotu zamówienia 1) Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na nieruchomościach oraz urządzeniach stanowiących własność gminy. W przypadku zaistnienia konieczności umieszczenia urządzeń na nieruchomościach lub urządzeniach niebędących własnością gminy, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień z ich właścicielami oraz uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 2) Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie opracować kompletną dokumentację projektową całego przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia budowy monitoringu. Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w 2 egzemplarzach koncepcję projektową budowy systemu monitoringu zawierającą informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych, materiałach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach poszczególnych elementów składowych inwestycji. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres opracowań projektowych obejmuje: a) Uzyskanie ostatecznych pozwoleń i uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, b) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku konieczności jego uzyskania, c) Opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1129), d) Opracowanie przedmiaru robót, e) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389), f) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj Dz. U. z 2013r., poz. 1129), g) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126), h) dokumentacja musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa. i) Dokumentację projektową należy wykonać techniką tradycyjną wraz z elektronicznym zapisem na płycie CD+/-R lub DVD+/-R w następujących standardach i ilościach: - w wersji papierowej oprawionej w okładkę formatu A-4: . Koncepcja projektowa - 2 egz., . Projekt budowlany - 4 egz., . Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienia kosztów - 4 egz., . Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe - 4 egz., . Informacja BIOZ - 4 egz. oraz wszystkie niewymienione powyżej, a wymagane przez właściwe urzędy i jednostki opracowania, analizy, uzgodnienia i decyzje, - w wersji elektronicznej elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie doc. i pdf., kosztorysy w ath., natomiast rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien być również zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną Zamawiającemu wersją oryginalną (papierową). j) Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących przedmiotem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) oraz autorskie prawa zależne. Wraz z zakończeniem budowy systemu monitoringu i podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, sprzęt oraz urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu przechodzą na własność Zamawiającego. 3) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, warunkami wykonania i odbiorów robót oraz z aktualnie obowiązującymi Normami Polskimi, ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował lub zobowiązał się utworzyć własne centrum monitoringu, własną grupę interwencyjną stacjonującą na terenie miasta Zgorzelec oraz własny serwis techniczny. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania "Instrukcji Operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Zgorzelec", której treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana do czasu zakończenia robót budowlanych związanych z budową monitoringu. 6) Obsługę monitoringu na stanowisku operatora we własnym Centrum monitoringu wizyjnego, obejmującą a) wideo patrolowanie zobrazowanej wizji z kamer systemu monitoringu według grafiku ustalonego z Zamawiającym, b) natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb np. policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego w sytuacjach zaobserwowanych zagrożeń, wypadków, zdarzeń czy klęsk żywiołowych oraz podejmowanie działań przez własną Grupę Interwencyjną, zgodnie z zatwierdzoną "Instrukcją Operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Zgorzelec", c) niezwłoczne powiadamianie serwisu technicznego oraz wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, o wszelkich awariach, w tym przekazywanie codziennie przedstawicielowi Zamawiającego raportów o sprawności kamer i innych urządzeń systemu monitoringu, w formie elektronicznej, d) pełnienie przez operatorów dyżurów w systemie całodobowym, trzy osoby na jednej zmianie, zgodnie z zatwierdzoną "Instrukcją Operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Zgorzelec". 7) Operator systemu w Centrum monitoringu zobowiązany będzie: a) posiadać potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, b) prowadzić Książkę Służby, Książkę Ewidencji Zdarzeń, Książkę Serwisową Systemu Monitoringu, Książkę Zamówień Materiałów Archiwalnych oraz Książkę Rozchodów Nośników Danych, zgodnie z "Instrukcją Operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Zgorzelec", c) zachować w poufności przetwarzane dane osobowe oraz sposób ich zabezpieczenia, w tym podpisać zobowiązanie, w którym oświadczy, że nie będzie przekazywać, pokazywać lub w inny sposób ujawniać treści nagrań wideo z nadzoru osobom nieuprawnionym, d) efektywnie współpracować z policją w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego oraz wymiany informacji w tym zakresie z obserwowanych i rejestrowanych zdarzeń w miejscach publicznych. 8) Wykonawca zobowiązany będzie: a) prowadzić nadzór nad prawidłową i nieprzerwaną pracą systemu monitoringu, jego programów oraz operatorów systemu, b) archiwizować dane ze wszystkich kamer systemu i przechowywać zarchiwizowane dane przez okres nie krótszy niż 21 dni, c) chronić system monitoringu przed dostępem i ingerencją z zewnątrz, zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz działać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r poz. 922), d) zorganizować na własny koszt szkolenia dla pracowników realizujących usługę dot. nadzoru i obsługi monitoringu, w zakresach: - ochrony danych osobowych i zapoznania z przepisami dot. ochrony danych osobowych i wytycznymi w zakresie nadzorowania systemu, w tym zabezpieczenia, kopiowania i udostępniania danych w takim stopniu, w jakim są one potrzebne do wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych, - rozpoznawania zdarzeń wymagających interwencji i właściwej interpretacji zachowań sygnalizujących takie zdarzenia, - obsługi technicznej systemu monitoringu, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, e) zapewnić całodobową, nieprzerwaną obsługę systemu w Centrum Monitoringu jednostki obsługującej system poprzez zatrudnienie operatorów, w ilości gwarantującej obsadę minimum trzech osób na każdej zmianie do obserwacji obrazu monitoringu (tj minimum 12 osób), f) wyposażyć Centrum Monitoringu jednostki obsługującej system w uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI), tj co najmniej jednego uzbrojonego pracownika ochrony, który po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie podejmie decyzję o rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015r poz. 992), g) nadzorować prowadzenie Książki Służby, Książki Ewidencji Zdarzeń, Książki Serwisowej Systemu Monitoringu, Książki Zamówień Materiałów Archiwalnych, Książki Rozchodów Nośników Danych - dokumenty muszą być prowadzone i archiwizowane w formie papierowej w Centrum Monitoringu przez operatorów oraz udostępniane na każde żądanie wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego oraz na każde żądanie osób upoważnionych przez Burmistrza Miasta Zgorzelec do prowadzenia czynności audytowych i/lub kontrolnych związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego. Ponadto ww. dokumenty powinny być przekazywane co pół roku do Urzędu Miasta Zgorzelec celem archiwizacji. 9) Zapewnienie serwisu technicznego dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu: a) bieżąca konserwacja urządzeń oraz podzespołów wynikająca ze stałej obserwacji oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu, b) wykonawca w celu utrzymania właściwej sprawności technicznej systemu zobowiązuje się wykonać konserwację urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przy wykorzystaniu materiałów dopuszczonych do powszechnego obrotu, posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, c) czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby spełniające szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, w tym pracy na wysokości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, d) bezzwłoczne, tj w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili powzięcia informacji o awarii, usuwanie wszelkich usterek i awarii zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, Polskich Norm Technicznych oraz zasad wiedzy, z wyłączeniem sytuacji wystąpienia usterki polegającej na awarii (wyłączeniu) całego systemu monitoringu, którą Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, od chwili powzięcia informacji o awarii, z zastrzeżeniem lit. f niniejszego podpunktu, e) bezzwłoczna, tj w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili powzięcia informacji o awarii, wymiana i montaż urządzeń oraz podzespołów wynikająca z bieżących potrzeb prawidłowego funkcjonowania systemu lub przywrócenia jego sprawności wraz z montażem i konfiguracją kamer po wymianie, z zastrzeżeniem lit. f niniejszego podpunktu, f) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminach, o których mowa w lit. d i e niniejszego podpunktu, z powodów technicznych (np. zakresu awarii powodującego konieczność oczekiwania na dostawę większej liczby urządzeń) lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ww. termin może ulec wydłużeniu pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów w przedmiotowym zakresie, np. opinii serwisu, potwierdzenia zamówienia na urządzenia ze wskazanym terminem dostawy, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy zaistniała awaria któregoś z urządzeń będzie skutkowała wyłączeniem z eksploatacji całego systemu monitoringu, Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować urządzenia tymczasowe, pozwalające na funkcjonowanie systemu do czasu wymiany na urządzenia docelowe, g) Zamawiający poniesie koszty naprawy lub wymiany w przypadku uszkodzeń urządzeń wchodzących w skład systemu, które nastąpią w wyniku aktów wandalizmu, wypadków komunikacyjnych, działania warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych nie wynikających z nieprawidłowego montażu lub eksploatacji urządzeń, h) dokumentowanie czynności związanych z zapewnieniem serwisu technicznego systemu w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontrolę w zakresie terminowego usuwania awarii, i) czynności montażowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, w tym pracy na wysokości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przez cały okres realizacji prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na swój koszt następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: a) projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, b) projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im c) kierownika budowy/robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, d) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalnościach. 5. Podwykonawstwo: a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art 29 ust. 3a ustawy Pzp. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 108 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu czynności związanych z montażem monitoringu, obsługą monitoringu oraz ochroną mienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. c) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. d) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

45311000-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV32235000-971320000-745310000-332000000-332333200-832260000-332323500-832333100-779710000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

48

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z art 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r poz. 1432 ze zm.). Koncesje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie monitoringu wizyjnego terenów otwartych o wartości minimum 800.000,00 zł brutto (słownie osiemset tysięcy złotych 00/100), a także potwierdzi, że wskazana robota została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, oraz b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, zrealizowaną w ramach jednej umowy, związaną z obsługą monitoringu polegającą na wideo obserwacji wraz z podejmowaniem czynności przez grupę interwencyjną, przez okres minimum 12 miesięcy. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawców tzw. "umową mieszaną", poprzez łączne wykazanie się realizacją umowy w zakresie remontu lub przebudowy lub budowy monitoringu wizyjnego terenów otwartych o wartości minimum 800.000,00 zł wraz z usługą zrealizowaną lub realizowaną dotyczącą obsługi monitoringu polegającą na wideo obserwacji wraz z podejmowaniem czynności przez grupę interwencyjną, przez okres minimum 12 miesięcy. Przez robotę budowlaną lub usługę Zamawiający rozumie pojedynczą umowę albo jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmowała kilka zleceń. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z art 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r poz. 1432 ze zm.); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ); 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ). UWAGA! W przypadku wykazania się przez Wykonawcę tzw. "umową mieszaną" zgodnie z zapisami pkt 2 ppkt 2 rozdziału IV SIWZ, Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia wykazu usług. W ww. sytuacji informacje dot. wykonanej lub wykonywanej usługi należy wskazać w wykazie robót budowlanych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 12 ppkt 2 i 3 SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w oryginale, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 27.300,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2016r poz. 359 z zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461, z dopiskiem "Wadium do postępowania nr WZP.271.1.55.2017" 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą, bez względu na sposób jego wniesienia. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowych. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy z informacją Wadium w formie niepieniężnej do postępowania Nr WZP.271.1.55.2017. 7. Zamawiający, zgodnie z art 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający, zgodnie z art 46 ust. 5 zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa przepis art 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie budowy systemu monitoringu, a w szczególności: 1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, itp. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających powyższą okoliczność; 2) wstrzymania robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w niniejszym ustępie, 4) działania siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (np. wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług; 5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, a fakt ich wystąpienia zgłoszony zostanie przez kierownika budowy/robót w formie pisemnej Zamawiającemu; 6) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w przypadku konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie terenu budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne; 3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 paragrafu 14 umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie pisemnej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. W takim przypadku strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania umowy ww. zakresu przedmiotu umowy równy będzie okresowi trwania przyczyny opóźnienia. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa będzie w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. Wskazane w ust. 4 paragrafu 14 umowy zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. 6. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie strony zainteresowanej z pisemnym wnioskiem o zmianę w ww. zakresie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów zmieniających. 7. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy, dojdzie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za usługi świadczone po dacie wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku ulega odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku. 9. Dokonanie zmian, o których mowa w paragrafie 14 umowy jest możliwe wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-05

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zgorzelec codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.