Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy i Mi

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515983-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Regon 83040946500000

ulica Rynek

Numer domu 40

Numer mieszkania

Kod pocztowy 37420

Miejscowość Rudnik

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 015 8761002, 8761069

e-mail przetargi@rudnik.pl

Fax 158 761 119

Adres strony internetowej (URL) www.rudnik.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.rudnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.rudnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie

Adres

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Numer referencyjny

ZPF.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu w Rudniku nad Sanem (zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019): a) roboty przygotowawcze: ? odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, ? karczowanie pni drzew, ? mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej o grubości warstwy do 50 cm z transportem urobku, ? rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i kostki brukowej betonowej, ? mechaniczne rozebranie krawężników betonowych i obrzeży betonowych, ? demontaż i ponowny montaż istniejącego słupa oświetlenia ulicznego, ? rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej, ? zabezpieczenie istniejących sieci, b) roboty ziemne - wykonanie nasypów mechanicznie wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu, c) odwodnienie korpusu drogowego: ? wykonanie studni rewizyjnych betonowych, ? wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP, ? przewierty maszyną do wierceń poziomych wraz z przeciąganiem rurociągów, ? wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów, ? wykonanie kanałów z rur z tworzywa, ? próby szczelności, d) podbudowy: ? profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ? wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku o grubości 10 cm, ? wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm i 25 cm, e) nawierzchnie: ? wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, ? wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm, ? wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, f) roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem zieleńców i skarp, g) oznakowanie pionowe i poziome, h) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2) Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej ul Szkolna w Przędzelu: a) odcinek 1: ? odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, ? koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 15 cm i 25 cm), ? wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia), ? wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm (chodnik), ? wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (jezdnia), ? wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (chodnik), ? ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 cm x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm, ? wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? wykonanie studni rewizyjnych betonowych i z tworzyw sztucznych, ? wykonanie przykanalików z rur o średnicy 160 mm, 200 mm i 250 mm, ? wykonanie drenażu francuskiego złożonego z rur drenarskich o średnicy 100 mm w obsypce ze żwiru lub grysu, całość owinięta geowłókniną, ? regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych, b) odcinek 2: ? odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, ? koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni (gł. 30 cm), ? wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, ? wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, ? uzupełnienie poboczy materiałem z kruszywa łamanego niesortowanego 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ? zjazdy koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 25 cm), ? zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, ? zjazdy - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ? oznakowanie pionowe i poziome. 3) Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej łącznika od ul Mickiewicza do ulicy Słowackiego w Przędzelu: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 30 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, d) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, e) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, f) uzupełnienie poboczy materiałem z kruszywa łamanego niesortowanego 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, g) zjazdy koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 25 cm), h) zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, i) zjazdy - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, j) oznakowanie pionowe i poziome. 4) Zadanie 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej - ul Witosa w Kopkach: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 30 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, d) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, e) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, f) uzupełnienie poboczy materiałem z kruszywa łamanego niesortowanego 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, g) zjazdy koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 25 cm), h) zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, i) zjazdy - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, j) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych, k) oznakowanie pionowe i poziome. 5) Zadanie 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej obok przedszkola w Rudniku nad Sanem: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 30 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, d) wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o masie 50 kg/m2 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, e) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, f) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, g) koryto wykonywane na całej szerokości opaski mechanicznie (gł. 10 cm), h) koryto wykonywane mechanicznie na całej powierzchni terenu utwardzonego (gł. 30 cm), i) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (podbudowa pod nawierzchnię opaski), j) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa pod nawierzchnię terenu utwardzonego), k) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm (opaska i teren utwardzony), l) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 cm x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm, m) wykonanie wpustów ulicznych o średnicy 500 mm wraz z kanałami z rur strukturalnych PP, n) oznakowanie pionowe i poziome. 6) Zadanie 6 - Przebudowa drogi wewnętrznej - ul Wspólna w Rudniku nad Sanem: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 30 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, d) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, e) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, f) uzupełnienie poboczy materiałem z kruszywa łamanego niesortowanego 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, g) zjazdy koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 25 cm), h) zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, i) zjazdy - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, j) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych, k) oznakowanie pionowe i poziome. 7) Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej ul Kopernika w Rudniku nad Sanem: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm, c) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 30 cm), d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, e) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, f) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową, g) uzupełnienie poboczy materiałem z kruszywa łamanego niesortowanego 0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, h) zjazdy koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 25 cm), i) zjazdy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, j) zjazdy - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 8) Zadanie 8 - Przebudowa drogi gminnej ul Dąbrowskiego w Rudniku nad Sanem poprzez budowę chodnika: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, krawężników betonowych i cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych na średnią głębokość do 10 cm, c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości do 15 cm i 25 cm, d) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 20-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 20 cm, e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm i 8 cm na podsypce z grysu 2/8 cm o gr 4 cm, f) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm, g) ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, h) wykonanie studni rewizyjnych betonowych, kanałów z rur strukturalnych PP i studzienek ulicznych betonowych, i) wykonanie drenażu francuskiego złożonego z rur drenarskich o średnicy 100 mm w obsypce ze żwiru lub grysu, całość owinięta geowłókniną, 9) Zadanie 9 - Przebudowa chodników w ciągu ulicy Górka w Rudniku nad Sanem (odcinek 1 i 2): a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, j) mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie zjazdów i jezdni betonowych oraz cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych na średnią głębokość do 10 cm, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 15 cm i 25 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy i jezdnia), d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm (chodnik), e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (zjazdy), f) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (chodnik), g) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 cm x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm, h) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remont cząstkowy nawierzchni), i) wykonanie studni ściekowych betonowych i przykanalików z rur o średnicy 250 mm, j) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych, 10) Zadanie 10 - Przebudowa chodników w ciągu ulicy 3-go Maja w Rudniku nad Sanem: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, k) mechaniczne rozebranie krawężników betonowych i obrzeży, ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie zjazdów i jezdni betonowych oraz cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych na średnią głębokość do 10 cm, b) koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie (gł. 15 cm i 25 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy), d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm (chodnik), e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (zjazdy), f) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (chodnik), g) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 cm x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm, h) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remont cząstkowy nawierzchni), i) wykonanie studni ściekowych betonowych i przykanalików z rur o średnicy 250 mm, j) wykonanie studni rewizyjnych betonowych, k) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych, 11) Zadanie 11 - Przebudowa chodników w ciągu ulicy Słowackiego w miejscowości Rudnik nad Sanem (odcinek 1, 2 i 3): a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) rozebranie nawierzchni bitumicznej, krawężników betonowych i obrzeży, chodników i nawierzchni z płyt betonowych, oraz cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych na średnią głębokość do 10 cm, c) regulacja pionowa wpustów ulicznych i pokrywy studni rewizyjnej, d) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości do 15 cm i 25 cm, e) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 20-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego mieszanką 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm i 8 cm na podsypce z grysu 2/8 cm o gr 4 cm, h) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm, i) ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, 12) Zadanie 12 - Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Chałupki (odcinek 1 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Chałupki) i przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi gminnej ul Wiśniowa w sołectwie Chałupki (odcinek 2): a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, b) cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowych na średnią głębokość do 10 cm, c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości do 15 cm i 25 cm, d) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 20-63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 20 cm, e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm i 8 cm na podsypce z grysu 2/8 cm o gr 4 cm, f) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm, g) ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, h) wykonanie studzienek ulicznych betonowych, i) wykonanie drenażu francuskiego złożonego z rur drenarskich o średnicy 100 mm w obsypce ze żwiru lub grysu, całość owinięta geowłókniną, j) wykonanie ścianki czołowej przepustu z betonu oraz poręczy dla pieszych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB będącymi załącznikiem do s.i.w.z. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej s.i.w.z. oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej s.i.w.z. lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 6. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 1) wykonanie korytowania, 2) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe, 7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. 10. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem. 11. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki elementów wykończeniowych niż ta, która została wskazana w dokumentacji. Decyzje o zastosowaniu konkretnej kolorystyki będą podejmowane w trakcie wykonywania robót budowlanych i tylko za zgodą Zamawiającego. 3) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność dokumentacja projektowa, STWiORB oraz s.i.w.z. 4) Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego. 5) Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 6) Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 7) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

II.5) Główny kod CPV

45233000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45111200-045233222-145233252-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r poz. 1946, z późn. zm).

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. (według wzoru z Załącznika nr 4).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych (według wzoru z Załącznika nr 5), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a s.i.w.z., 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi - zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 lit. b s.i.w.z. (według wzoru z Załącznika nr 6).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru z Załącznika nr 2; 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru z Załącznika nr 3; 5) Dowód wniesienia wadium. 6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 55 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-02-23 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 98 9430 1032 4003 3237 2000 0009, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-05

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) zakresu przedmiotu zamówienia wynikającą z ewentualnych różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze. 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, h) konieczność zmiany harmonogramu robót i finansowania, i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), k) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, l) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, n) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, o) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót, zmiana zakresu robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, 7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robót oraz Zamawiającego - inspektor nadzoru. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) pkt 2) - zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 3) pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 4) pkt. 4) a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, e) lit. e - l) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, f) lit. m) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, g) lit. n - o) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 5) pkt 6 - w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy - zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy może być dokonana pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy. 4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 2 może ulec zmianie, tj obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. 5. Pozostałe możliwości zmiany umowy zostały zawarte w art. 144 ustawy p.z.p. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Rudnik codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.