Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu

Gmina Siewierz

Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu

Data utworzenia: 2019-12-20T11:08:00.873

Data publikacji: 2019-12-30T13:57:29.397

Nazwa zamawiającego: Gmina Siewierz

Ulica: ul. Żwirki i Wigury

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

REGON: 53076100000000

Miejscowość: Siewierz

Kod pocztowy: 42-470

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 326499471, 6499400

Fax: 326 499 402

E-mail: siewierz@siewierz.pl

Biuletyn: 510282873-N-2019

Pozycja: 510282873-N-2019

Strona WWW: www.siewierz.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 616267-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu

Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.25.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. „Piwoni” w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” wraz z przebudową wodociągu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Decyzji Starosty Będzińskiego Nr 231.2015 z dnia 30.03.2015, Decyzji Starosty Będzińskiego Nr 249.2015 z dnia 02.04.2015, Informacji o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Będzińskiego nr WA-Sie.6743.0052.2015.PP z dnia 25.05.2015, Informacji o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Będzińskiego nr WA-Sie.6743.0126.2014.NT z dnia 08.12.2014, Decyzji Wójta Gminy Mierzęcice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.0007.2014 z dnia 19.08.2014, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ.4210.47.2013.IŁ z dnia 24.03.2014, Pozwoleniu wodnoprawnym nr WŚiL.6341.1.0001.2015 z dnia 24.02.2015, Pozwoleniu wodnoprawnym nr WŚiL.6341.2.0003.2015 z dnia 25.02.2015, w projekcie docelowej organizacji ruchu drogowego oraz SIWZ a także na załączniku graficznym określającym zakres zadania. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przebudowę dróg wraz z elementami przyległymi (np. skrzyżowaniami z innymi drogami, parkingami, ciągami pieszo jezdnymi, wjazdami, poboczami, zielenią i innymi elementami zgodnie z projektem) oraz regulacją wysokościową zwieńczeń urządzeń podziemnych, organizacją ruchu drogowego na czas budowy, pełną obsługą geodezyjną budowy, robotami przygotowawczymi (w tym z usunięciem kolidujących drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni), robotami rozbiórkowymi wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, robotami ziemnymi i odwodnieniowymi, podbudowami, nawierzchniami, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, elementami ulic i zielenią drogową, 2) Budowę kanalizacji deszczowej, 3) Budowę kanalizacji sanitarnej, 4) Przebudowę sieci wodociągowej, 5) Budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, 6) Budowę zasilania pompowni ścieków, 7) Wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego, 8) Wykonanie innych robót towarzyszących i zabezpieczających w tym opracowanie, zatwierdzenie i zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót budowlanych w pełnym zakresie, 9) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i towarzyszących, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: 1) zapewnienia dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych i do innych podmiotów w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 2) urządzenia i oznakowania terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 3) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, 4) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, 5) wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 6) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń mediów, 7) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 8) wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 9) występowania z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia kosztów zajęcia, 10) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 11) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień, to Wykonawca taki nadzór zapewni, także w przypadku gdy będzie odpłatny i poniesie te opłaty, 12) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie przedstawiciela Zamawiającego lub inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 14) zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, a w przypadku braku ich zgłoszenia – wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek na żądanie Zamawiającego, 15) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 16) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 18) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika inny zakres odtworzenia). 19) przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km. 20) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z dowodem złożenia tej mapy w Powiatowym Ośrodku (pismo przewodnie z pieczątką wpływu lub oświadczenie geodety). Po otrzymaniu zatwierdzonej przez Ośrodek inwentaryzacji, Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego. 21) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 22) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie uproszczonej oraz szczegółowej. Ceny i wartości należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień i opinii, pism, zatwierdzeń i postanowień wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SIWZ lub dokumentacji. 3) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi ze strony Zamawiającego oraz inspektorom nadzoru na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 4) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia, w tym na płaszczyźnie koordynacji robót związanych z budową sieci energetycznej, kanału technologicznego, odwodnienia, sieci wodociągowej, itp. 5) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 6) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie. 7) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 6. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. 7. Rozwiązania równoważne: a) Jeżeli w dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów emisyjnych. b) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ, załącznikach, umowie. c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w dokumentacji przetargowej do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne kwartalnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac, przelewem na rachunek Wykonawcy, przy czym ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% ceny całkowitej. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego płatność dopuszcza się możliwość płatności częstszej niż kwartalna, zgodnie z faktycznym stopniem zaawansowania prac. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego/końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 9. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a maksymalnie na okres 72 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. nr 1 do SIWZ. Okres udzielonej gwarancji na cały pozostały przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie uwzględniony podczas oceny ofert na zasadach określonych w Rozdziale XIX SIWZ. 10. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności w trakcie robót określonych w Rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. b) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: ? żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, ? żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, ? przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 11. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z tym przewiduje się konieczność oznakowania dokumentacji, korespondencji oraz dostosowania procedur odbiorowych do wymogów instytucji dofinansowującej.

CPN główny przedmiot: 45232410-9


Siewierz Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.