Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów

Gmina Andrespol

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516776-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Andrespol

Regon 47205774400000

ulica ul Rokicińska

Numer domu 126

Numer mieszkania

Kod pocztowy 95020

Miejscowość Andrespol

Województwo łódzkie

Państwo Polska

Numer telefonu 422 132 440

e-mail ug@andrespol.pl

Fax 422 132 434

Adres strony internetowej (URL) www.andrespol.bip.cc

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.andrespol.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.andrespol.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r poz. 1481). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

Adres

Urząd Gminy w Andrespolu, 95 - 020 Andrespol ul Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol

Numer referencyjny

ZP.271.04.03.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub większej liczby części. 3. Część nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów. 3.1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części nr 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Justynów w ulicach: . ul Daszyńskiego, . ul Słowackiego, . ul Nowa, . ul Bukowa, . przyłączy kanalizacyjnych w w/w ulicach na odcinku od kanału do granicy posesji. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 1 do nr 7 włącznie: . Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów, . Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa - Justynów, . Załącznik nr 3: Projekt budowlany zasilania przepompowni kanalizacji sanitarnej PS-2 i PS-3 - sołectwo Justynów, . Załącznik nr 4: Opinia geotechniczna - Justynów, . Załącznik nr 5: Przedmiary robót - miejscowość Justynów, . Załącznik nr 6: STWiORB - Justynów . Załącznik nr 7: Tabela równoważności dla Części nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów 4. Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra: 4.1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części nr 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicach: . ul Oficerska, . ul Tyrolska, . ul Topolowa, . przyłączy kanalizacyjnych w w/w ulicach na odcinku od kanału do granicy posesji. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 8 do nr 13 włącznie.: . Załącznik nr 8: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra, . Załącznik nr 9: Dokumentacja projektowa - Wiśniowa Góra, . Załącznik nr 10: Opinia geotechniczna - Wiśniowa Góra, . Załącznik nr 11: Przedmiary robót - miejscowość Wiśniowa Góra, . Załącznik nr 12: STWiORB - Wiśniowa Góra, . Załącznik nr 13: Tabela równoważności dla Części nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra 5. Przedmiary robót załączone do SIWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

II.5) Główny kod CPV

45231300-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45232423-345311000-045233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości: 3.1. Dla Części nr 1 - minimum 400.000,00 PLN, 3.2. Dla Części nr 2 - minimum 300.000,00 PLN. 3.3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż suma kwot dla wszystkich Części zamówienia, o udzielenie, których się ubiega. 3.4. Jeśli wartość lub wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej zostaną podane w walutach innych niż PLN to Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie - średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - średni kurs waluty ogłoszony pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej wymaga, aby Wykonawca wykazał - wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane - że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: 4.1. Dla Części nr 1 jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) i jednocześnie w swoim zakresie zawierała wykonanie przepompowni ścieków, 4.2. Dla Części nr 2 jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych). 4.3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać się zrealizowaniem tej samej roboty budowlanej dla wszystkich Części, na które składa ofertę pod warunkiem, że jej wartość jest nie niższa niż najwyższa z wartości wymaganych dla części zamówienia i zakres nie jest węższym niż najszerszy z zakresów wymaganych dla części zamówienia, o udzielenie, których się ubiega. Przykładowo, jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach Części nr 1 i Części nr 2 jedna robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej może potwierdzać spełnienie warunku dla w/w Części, jeżeli jej wartość będzie nie mniejsza niż 400.000,00 zł brutto i jednocześnie w swoim zakresie zawierała będzie wykonanie przepompowni ścieków. 4.4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Zamawiający w zakresie zdolności zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: 5.1. Dla Części nr 1: 5.1.1. jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, i 5.1.2. jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, i 5.1.3. jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, 5.1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania jedną osobą posiadającą łącznie ww. uprawnienia. 5.2. Dla Części nr 2: 5.2.1. jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, i 5.2.2. jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, 5.2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania jedną osobą posiadającą łącznie ww. uprawnienia. 5.3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną Część, Wykonawca może wykazać się dysponowaniem tymi samymi osobami lub tą samą osobą w ramach tylu Części zamówienia na ile składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zwielokrotniania w/w zasobów. 5.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 5.5. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 5.6. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art 23 PZP) spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2 do 5 włącznie oceniane będzie łącznie.

Informacje dodatkowe

6. UWAGA. Zamawiający w odniesieniu do każdej Części zamówienia wymaga - zgodnie z art 29 ust. 3a PZP - aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy. 6.1. Szczegółowe wymagania oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w Załączniku nr 14a do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów, Załączniku nr 14b do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra. 6.2. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy). 6.3. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 9.3.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9.3.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9.3.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9.3.4. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r poz. 716) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do SIWZ. 10. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.3. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3. składa wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 11.1. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 11.2. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio w terminie określonym w punktach 11.1. - 11.2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, dotyczących zdolności ekonomicznej lub finansowej żąda następujących dokumentów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 9.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 9.2.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 19 i/lub 20 do SIWZ). 9.2.2. Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 21 i/lub 22 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej z Części w wysokości: 1.1. Dla Części nr 1 - 30.000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych), 1.2. Dla Części nr 2 - 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). 2. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r poz. 110). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez BS Andrespol, nr rachunku 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data i godzina uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy w oryginale załączyć do oferty. Zaleca się, aby dokument nie był na trwałe związany z ofertą (zszyty). 8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.1. Z treści gwarancji i poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta albo Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8.2. W przypadku każdej z ww. form wniesienia wadium Wykonawca musi jednoznacznie wskazać postępowanie, którego dotyczy wnoszone wadium (znak/numer sprawy lub nazwa postępowania, nr i nazwa części, na które wnoszone jest wadium). 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 10.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej lub 10.2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień §5 i §6. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w art 144 ustawy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy), a w szczególności w wypadku: 1) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych z realizacji zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W takim przypadku nastąpi też zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. 2) Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody bądź obiekty budowlane, sieci wodne, kanalizacyjne, energetyczne, itp., których skutki wystąpienia uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią. Wówczas też może zostać zmieniony termin zakończenia prac objętych umową, o czas niezbędny do wykonania zamówienia. 3) Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania jej poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy - wtedy zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji umowy; 4) Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; 5) Konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie; 6) Działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; 3. Warunki i przyczyny dokonania zmian umowy 1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy następuje na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 2) W przypadkach innych niż wskazany w pkt 1. podstawą zmiany postanowień zawartej umowy są okoliczności wskazane w protokole konieczności podpisanym przez obie strony umowy, 3) Wykonawca występujący o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące warunki a. opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmianę umowy, b. uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, c. obliczy koszty zmiany umowy, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d. opisze wpływ zmian na harmonogram prac objętych umową oraz na termin wykonania umowy. 4. Zmiany terminów w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 - 6 mogą być dokonane po potwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności. 5. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia ogólnego charakteru umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności 1) Zmiana wprowadzałaby warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie. 3) Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy. 4) Polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 15 do SIWZ - Formularz oferty, dokumenty wymienione poniżej. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z art 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ. 2.1. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na zasoby innych podmiotów to jest zobowiązany do umieszczenia stosownych informacji w o tych podmiotach w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ. 3.1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu stosowną informację o tych pomiotach. 3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oryginał zobowiązania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 18 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie do ich udostępnienia musi określać w szczególności: 5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 5.4. czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 6.1. Etap I - ocena wstępna, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz zobowiązaniu o udostępnieniu zasobów - jeśli dotyczy (Załączniki nr 16, 17 i 18 do SIWZ). 6.2. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy PZP. 17. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy PZP. 17.1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 17.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 17.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. 17.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 17.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 17.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 17.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 17.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 18. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 18.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 18.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 18.4. Zamawiający informuje dodatkowo, iż od dnia 1 lipca 2017r zmianie uległ art 6471 k.c. regulujący m.in. obowiązki wykonawcy przy powierzaniu robót budowlanych podwykonawcom.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowowści Wiśniowa Góra

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Andrespol codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.