Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie

Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Kielcza wraz z zapleczem socjalnym dla szkółki leśnej. S.270.8.2019

Data utworzenia: 2020-01-24T13:56:09.807

Data publikacji: 2020-01-24T14:16:40.093

Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie

Ulica: ul. Strzelecka

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

REGON: 53055901000000

Miejscowość: Zawadzkie

Kod pocztowy: 47-120

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Telefon: 774 049 656

Fax: 774 049 661

E-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl

Biuletyn: 510014739-N-2020

Pozycja: 510014739-N-2020

Strona WWW: www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 625401-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): PGL LP

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Kielcza wraz z zapleczem socjalnym dla szkółki leśnej. S.270.8.2019

Numer referencyjny: S.270.8.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest budowa kancelarii dla obsługi leśnictwa i szkółki w Kielczy z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą, w miejscowości Kielcza wg projektu indywidualnego, w technologii drewnianej szkieletowej, o wymiarach 8,00m x 13,20 m wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. 182/15 oraz instalacjami wod-kan i elektrycznymi. Budynek zalicza się do XVI kategorii obiektów budowlanych. Na działce zaprojektowano infrastrukturę: - wewnętrzną instalację elektroenergetyczną wraz z przyłączem kablowym do WLZ, - wewnętrzną instalację wod kan wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz szambem PCV - ogrodzenie wraz bramą i furtką, - miejsca postojowe szt. 4, - dojście do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, Projektowany obiekt to budynek dwóch kancelarii w zabudowie wolnostojącej, parterowy bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony. Budynek wykonywany w technologii drewnianej szkieletowej z dachem dwuspadowym, z wykuszem, o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia: a/ w cenie oferty należy uwzględnić: - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność; - wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych; - doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, - naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia; - koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.) - obsługę geodezyjną, - gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie; b/. warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy; - wymagania dotyczące robót wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, wytycznymi SIWZ oraz jej pozostałymi załącznikami, c/. gwarancja; na wykonanie zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres min. 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, który będzie załącznikiem do umowy - w przypadku gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawców okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania. Pod pojęciem „parametry” rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zmówienia zawiera: - projekt budowlano wykonawczy (załącznik nr 3) - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4.) Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik nr 2), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Inwestor nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze oraz aneksie do opisu technicznego i zagospodarowania terenu.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Zawadzkie Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.