Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłącze

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława

"Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową stacji transformatorowej słupowej zasilającej budynek socjalny, budynek gospodarczy oraz budynek pompowni na szkółce leśnej "Łaziszki" zlokalizowanych na działkach nr 335, 250/203, 260/213, obręb ewidencyjny Dębina, gmina Jelcz-Laskowice oraz na działkach nr 88/7, 208, 84, 67, 70, obręb ewidencyjny Sątok, gmina Bierutów."

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551523-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława

Regon: 93102416100000

ulica: Bystrzyca, ul. Lipowa

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 71 303 97 14, 71 303 97 26

e-mail: lukasz.bloch@wroclaw.lasy.gov.pl, olawa@wroclaw.lasy.gov.pl

Fax: 713 036 724

Adres strony internetowej (URL): http://www.olawa.wroclaw.lasy.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowa Jednosta Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo Pocztowe (Dz.U.1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8 Bystrzyca, 55-200 Oława, pok. nr 2

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową stacji transformatorowej słupowej zasilającej budynek socjalny, budynek gospodarczy oraz budynek pompowni na szkółce leśnej "Łaziszki" zlokalizowanych na działkach nr 335, 250/203, 260/213, obręb ewidencyjny Dębina, gmina Jelcz-Laskowice oraz na działkach nr 88/7, 208, 84, 67, 70, obręb ewidencyjny Sątok, gmina Bierutów."

Numer referencyjny:

SA.270.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową stacji transformatorowej słupowej zasilającej budynek socjalny, budynek gospodarczy oraz budynek pompowni na szkółce leśnej "Łaziszki" zlokalizowanych na działkach nr 335, 250/203, 260/213, obręb ewidencyjny Dębina, gmina Jelcz-Laskowice oraz na działkach nr 88/7, 208, 84, 67, 70, obręb ewidencyjny Sątok, gmina Bierutów. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: . przedmiar robót dla zakresu robót zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego - stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ . przedmiar robót dla zakresu robót zlokalizowanego na terenie powiatu oławskiego - stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ . projekt budowlany dla zakresu robót zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego - stanowiący załącznik nr 11a do SIWZ . projekt budowlany dla zakresu robót zlokalizowanego na terenie powiatu oławskiego - stanowiący załącznik nr 11b do SIWZ . projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie i przygotowanie do zgłoszenia linii kablowej średniego napięcia, 2. Wykonanie przyłączenia do sieci SN zgodnie z Umową nr UP/011592/2016/O05R03 z dnia 29.08.2016 r. z Tauron Dystrybucja S.A. (wraz z warunkami przyłączenia oraz obowiązującymi aneksami do umowy), 3. Budowę stacji transformatorowej, 4. Wykonanie linii kablowej niskiego napięcia celem zasilenia istniejących na szkółce budynków i budowli. 5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Inwestora Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy wraz z istniejącą infrastrukturą oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. pokrycie kosztów prac archeologicznych 9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 10. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia ocen, certyfikatów, atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w opracowanej odrębnie dla zakresu robót zlokalizowanego na terenie powiatu oleśnickiego oraz powiatu oławskiego dokumentacji obejmującej m.in.: 1. Projekty budowlane, 2. Projekt wykonawczy, 3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Przedmiary robót. Zamawiający załącza przedmiary robót, wyłącznie jako materiał poglądowy w zakresie niezbędnym do oszacowania zakresu pozostałych do wykonania robót budowlanych. Przedmiary nie mogą stanowić dla wykonawcy podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ. Zaleca się również dokonanie wizji na terenie budowy, w celu zapoznania się z lokalizacją inwestycji oraz warunkami prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarach w zakresie, w jakim pozostają one w zgodzie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, w szczególności z przyjętymi w niej rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować rozwiązanie alternatywne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności proponowanego rozwiązania, zarówno pod względem technicznym, jak również funkcjonalnym oraz finansowym, w odniesieniu do rozwiązania przyjętego przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej zadania. Wszelkie wyjaśnienia oraz dowody w powyższym zakresie, winne zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu powyższych kwestii, co skutkować będzie wątpliwościami Zamawiającego, co do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, Zamawiający odrzuci złożoną w takiej formie ofertę, jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem prac określonym w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, do wyceny oraz realizacji oferty, należy przyjąć zakres prac określony w najszerszym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ. Wykonawca, przyjmując zamówienie do realizacji, zobowiązuje się udzielić rękojmi na roboty budowlane, obejmujące pełny zakres dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot udzielonego zamówienia, a na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową udzielonego zamówienia na okres min. 1 roku (12 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez wad. Udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż wymagany okres minimalny, jednak nie dłuższy niż 3 lat będzie punktowane dodatkowo w ramach kryteriów oceny ofert. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował poprawność dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie zaplanowanych robót budowlanych, a także ewentualne wykonanie na własny koszt odkrywek, w celu prawidłowego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty, równoznaczne będzie z oświadczeniem, iż wykonawca zapoznał się i nie wnosi zastrzeżeń do terenu i warunków realizacji zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845200000-945230000-845231000-545232000-245315600-445315700-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zamawiający informuje, iż całkowita wartość ww. zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości min. 650 000 zł brutto, z których co najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł., polegające na wykonaniu prac o podobnym zakresie (np. budowa, przebudowa linii kablowej średniego lub wysokiego napięcia). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót elektrycznych przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznych. - pełnił funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót elektrycznych na zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę linii elektroenergetycznej o wartości robót min. 100 000 zł/brutto. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.).

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa) f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, o których mowa w pkt. 5.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a) formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. 1) b) kosztorys ofertowy, przygotowany w celach informacyjnych dla Zamawiającego, w oparciu o załączony przez Zamawiającego odpowiednio dla danej lokalizacji robót przedmiar robót - kosztorys winien odzwierciedlać wycenę poszczególnych grup robót (brak kosztorysów ofertowych spowoduje odrzucenie oferty) c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17 000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku: Bank Gospodarki Żywnościowej nr 56 2030 0045 1110 0000 0239 5870 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania "Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - zamówienia: "Budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci SN oraz budową stacji transformatorowej słupowej zasilającej budynek socjalny, budynek gospodarczy oraz budynek pompowni na szkółce leśnej "Łaziszki" zlokalizowanych na działkach nr 335, 250/203, 260/213, obręb ewidencyjny Dębina, gmina Jelcz-Laskowice oraz na działkach nr 88/7, 208, 84, 67, 70, obręb ewidencyjny Sątok, gmina Bierutów.", znak sprawy SA.270.13.2018 UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. "przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego". W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Nadleśnictwa Oława przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: 1) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii lub zakresu wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane prace są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. b. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązania równorzędnego albo lepszego funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. c. W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiORB powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie ww. zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b. Spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie odbiorów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy. c. Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo - wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, d. Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów 3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez komisję techniczną powołaną przez Zamawiającego, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób (osoby) uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Oława codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.