Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica

Gmina Osiecznica

Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552286-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Operacja finansowana w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Osiecznica

Regon: ---

ulica: ul. Lubańska

Numer domu: 43

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59-724

Miejscowość: Osiecznica

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 75 73 12 107

e-mail: info@osiecznica.pl

Fax: (075) 73 12 148

Adres strony internetowej (URL): www.osiecznica.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.osiecznica.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Tak

Adres:

Gmina Osiecznica, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica

Numer referencyjny:

ZP.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy: ? w miejscowości Osieczów: . demontaż istniejących urządzeń (zestaw zabawowy, bujak piesek, karuzela tarczowa, piaskownica, ławka z oparciem, kosz na śmieci), . demontaż ogrodzenia z paneli, . wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, . wykonanie nawierzchni bezpiecznej, . montaż urządzeń: o plac zabaw: ławki, zestaw sprawnościowy, karuzela z kierownicą, bujak surfer, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa mix, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy, tablica informacyjna - regulamin, kosz na śmieci, o siłownia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, prasa nożna, tablica informacyjna - regulamin. . wykonanie ogrodzenia. ? w miejscowości Parowa: . demontaż istniejących urządzeń (zestaw zabawowy, bujak konik, karuzela tarczowa, piaskownica, ławka z oparciem, kosz na śmieci), . demontaż ogrodzenia z paneli, . wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, . wykonanie nawierzchni bezpiecznej, . wykonanie nawierzchni z trawy rolowanej, . montaż urządzeń: o plac zabaw: ławki, zestaw sprawnościowy, karuzela piruet, bujak surfer, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa mix, huśtawka wagowa, tablica informacyjna - regulamin, kosz na śmieci, o siłownia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz, tablica informacyjna - regulamin. . wykonanie ogrodzenia. ? w miejscowości Kliczków: . demontaż istniejących urządzeń (zestaw zabawowy, bujak konik, karuzela tarczowa, piaskownica, ławka z oparciem, kosz na śmieci), . demontaż ogrodzenia z paneli, . wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, . wykonanie nawierzchni bezpiecznej, . wykonanie nawierzchni z trawy rolowanej, . wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi . montaż urządzeń: o plac zabaw: ławki, zestaw sprawnościowy, karuzela piruet, bujak surfer, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa mix, huśtawka wagowa, tablica informacyjna - regulamin, kosz na śmieci, o siłownia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, prasa nożna, tablica informacyjna - regulamin. . wykonanie ogrodzenia. ? w miejscowości Przejęsław: . demontaż istniejących urządzeń (zestaw zabawowy, bujak konik, karuzela tarczowa, piaskownica, ławka z oparciem, kosz na śmieci), . demontaż ogrodzenia z paneli, . wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, . wykonanie nawierzchni bezpiecznej, . montaż urządzeń: o plac zabaw: ławki, zestaw sprawnościowy, karuzela z kierownicą, bujak surfer, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa mix, huśtawka wagowa, tablica informacyjna - regulamin, kosz na śmieci, o siłownia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz, tablica informacyjna - regulamin. . wykonanie ogrodzenia, . montaż piłkochwytów, . montaż lamp solarnych. ? w miejscowości Ławszowa: . demontaż ogrodzenia z paneli . wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, . wykonanie nawierzchni bezpiecznej, . montaż urządzeń: o plac zabaw: ławki, zestaw sprawnościowy, karuzela z kierownicą, bujak surfer, huśtawka - bocianie gniazdo, huśtawka dwuosobowa mix, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy, tablica informacyjna - regulamin, kosz na śmieci, o siłownia: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz, tablica informacyjna - regulamin. . wykonanie ogrodzenia, . montaż piłkochwytów, . montaż lamp solarnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych. Załączone przedmiary służą wyłącznie jako materiał pomocniczy wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.

II.5) Główny kod CPV:

45112723-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45212172-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, polegających na dostawie i montażu dodatkowych 2 szt. ławek z oparciem oraz betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka z ławkami dla każdej z niżej wymienionych miejscowości: ? Przejęsław, ? Kliczków, ? Parowa.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 250.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł; 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 500.000,00 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednej inwestycji z zakresu robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw lub montażu urządzeń siłowych oraz minimum jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa nawierzchni z poliuretanu o powierzchni minimum 250 m2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej. 3) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w pkt. 13 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym - zmiana taka wymaga aneksu do Umowy, b) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: ?- zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia, ?- nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, ?- nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, ?- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia, ?- organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji w ustawowym terminie, ?- zaistniała konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, ?- wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji, ?- wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych, ?- wystąpiły w trakcie trwania robót niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) oraz infrastruktura techniczna skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, ?- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, ?- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, ?- zaistniała okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., ?- w związku z usunięciem drzew zaszła konieczność uzyskania dodatkowej opinii RDOŚ w zakresie występowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione), c) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: ?- powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, ?- wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, ?- powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia; - zmiana taka nie skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, d) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu, e) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie. 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany (poza wyjątkami opisanymi powyżej). 5. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia. 6. Niżej określone zmiany: a) zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę - zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy. Warunki formalne: Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Osiecznica codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.