Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy

Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie

"Budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy ul Wojska Polskiego. Przebudowa linii energetycznej nN, sN oraz budowa budynku zaplecza sanitarno - gospodarczego wraz z wiatą."

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516321-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie

Regon 7218239600000

ulica ul Bielska

Numer domu 78

Numer mieszkania

Kod pocztowy 43520

Miejscowość Chybie

Województwo śląskie

Państwo Polska

Numer telefonu 33 856 10 96

e-mail przetargi@chybie.pl

Fax 33 854 50 55

Adres strony internetowej (URL) www.chybie.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.chybie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.chybie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres

Urząd Gminy w Chybiu, ul Bielska 78, 43-520 Chybie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy ul Wojska Polskiego. Przebudowa linii energetycznej nN, sN oraz budowa budynku zaplecza sanitarno - gospodarczego wraz z wiatą."

Numer referencyjny

RPPZ.271.5.2018.UG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy ul Wojska Polskiego; Przebudowa linii energetycznej nN, sN oraz budowa budynku zaplecza sanitarno - gospodarczego wraz z wiatą. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej z przewidywanym zagospodarowaniem terenu; b) budowę budynku zaplecza sanitarno - gospodarczego wraz z wiatą; c) budowę kompleksu sportowego zawierającego boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki) oraz boisko do gry w tenisa ziemnego o nawierzchniach poliuretanowych; d) wykonanie pumptracku ziemnego, siłowni plenerowej, placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, stołu do tenisa oraz elementów małej architektury. Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (dla poszczególnych branż) oraz warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], która stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV

45212000-6

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45311000-045311200-245330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP; ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

1) Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z należytą starannością co najmniej: a) dwie realizacje polegające na wykonaniu zewnętrznych robót elektroenergetycznych w obrębie sieci zarządzanych przez Przedsiębiorstwa Energetyczne posiadające koncesje na dystrybucję energii elektrycznej oraz; b) jedną realizację polegającą na kompleksowej realizacji budynku kubaturowego o powierzchni 200 m2 z wszystkimi przyłączami oraz wyposażeniem pod klucz; 2) Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz; b) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz; c) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych; d) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w ppk. a) - d)

Tak

Informacje dodatkowe

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę składa np. konsorcjum); w przypadku spółki cywilnej sposób reprezentacji może wynikać z umowy spółki; 2. Kosztorysy ofertowe szczegółowe (dla poszczególnych branż), określające jednocześnie w strukturze każdej pozycji kosztorysowej cenę jednostkową netto (bez VAT). 3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w SIWZ Dział VI. pkt 1.2. (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, tj do dnia 02.03.2018 r do godz. 9:00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądz, b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancje bankowe, d) gwarancje ubezpieczeniowe, e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj na podstawie ustawy Pzp lub postanowień niniejszej umowy. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. W przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego. 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć: 1) wykonania robót zamiennych lub zaniechania robót w zakresie obejmującym a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 2) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie; przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć trwające łącznie ponad 10 dni: - temperatury niższe niż -15o C - temperatury wyższe niż +30o C - ciągłe opady deszczu lub śniegu; b) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania, c) przedłużającym się postępowaniem o uzyskanie decyzji administracyjnych lub wystąpieniem siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności działanie żywiołów o skutku katastrofalnym (w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.), epidemiami, operacjami wojennymi, strajkiem generalnym - udokumentowanymi wpisami do dziennika budowy, 3) zmiany sposobu rozliczenia robót oraz warunków i terminów płatności, w przypadku zmiany terminu wykonania robót, 4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w pkt. 4 jest dopuszczalna jeżeli opisane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany, o której mowa pod lit. a wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku. W przypadku zmiany, o której mowa pod lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o której mowa pod lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wykazania przez Wykonawcę zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, tj od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z dowodami potwierdzającymi wzrost kosztu wykonywania przedmiotu umowy pod warunkiem, że dowody te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 5) pozostałe przypadki zmian: a) zmiana podwykonawców, a także dalszych podwykonawców, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b) zmiana harmonogramu robót, dostaw i montażu instalacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia odpowiednią dokumentację zawierającą opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Dokumentacja taka wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 9. Uzasadnieniem zmian, o których mowa w ust. 6, poza okolicznościami opisanymi w umowie, mogą być także niżej wymienione okoliczności 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 8) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9) siła wyższa. 10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3, w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowi odpowiedni projekt, o którym mowa w ust. 7. 11. Wykonawca nie będzie uprawniony do inicjowania zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-02

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

2018-03-31

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Chybie codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.