Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kożuchowie prz

Komenda Wojewódzka Policji

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kożuchowie przy ul Anny Haller

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516973-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji

Regon 21022150800000

ulica ul Kwiatowa

Numer domu 10

Numer mieszkania

Kod pocztowy 66400

Miejscowość Gorzów Wielkopolski

Województwo lubuskie

Państwo Polska

Numer telefonu 95 738 14 91

e-mail zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl

Fax 95 738 14 95

Adres strony internetowej (URL) www.lubuska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.lubuska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.lubuska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej

Adres

Komenda Wojewódzka Policji, ul Kwiatowa 10, 66-440 Gorzów Wlkp. Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kożuchowie przy ul Anny Haller

Numer referencyjny

ZP-3/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa Komisariatu Policji w Kożuchowie przy ul Anny Haller Projektuje się dwa niezależne budynki - budynek Komisariatu oraz garaż na 3 samochody służbowe z pomieszczeniem technicznym i pomieszczeniami gospodarczymi. Nowy obiekt KP Kożuchów zostanie zlokalizowany na nieruchomości gruntowej o nr ewid. 337, obręb ewidencyjny 3, powierzchnia działki 2 439,00 m2. Forma architektoniczno-urbanistyczna obiektu będzie spełniać podstawowe założenia określone w Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Obiekt będzie należycie oznaczony zgodnie z obowiązującymi normami oraz standardami. 2. Kody CPV Kod wiodący 45000000-7 Roboty budowlane Kody uzupełniające: 45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji; 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 45232460-4 - Roboty sanitarne; 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA 3.a) Projektowany budynek Komisariatu Policji piętrowy, trzytraktowy, kryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 30o. Od strony południowo - wschodniej projektuje się wejście główne do budynku. Wejście zaakcentowane daszkiem obudowanym aluminiową płytą kompozytową oraz przeszkleniem strefy wejściowej. Hol przeznacza się na poczekalnię dla interesantów z recepcją (sekretariatem). Bezpośrednio z poczekalnią skomunikowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Powyższe pomieszczenia stanowią strefę otwartą. Strefa o ograniczonym dostępie na kondygnacji przyziemia to dwa pokoje biurowe wydziału zespołu wykroczeń i organizacji służby, pokój zespołu dzielnicowych, toalety, węzły szatniowe - damski i męski oraz pokój prewencji. Dodatkowo wydziela się zamkniętą strefę wydziału prewencyjnego- pomieszczenie przejściowe oraz pomieszczenie depozytów. Strefa ta znajduje się od strony wydzielonej zamkniętej części działki - strefy garażowej. Na piętrze projektuje się strefę o ograniczonym dostępie - salę odpraw w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju komendanta i zastępcy komendanta. Obok projektuje się sekretariat, pomieszczenie socjalne - spożywania posiłków, toalety, pięć pokoi pionu kryminalnego oraz pokój biurowy. Strefę zamkniętą, w której projektuje się archiwum oraz pom. techniczne- serwerownię i UPS. Na strefę zamkniętą na piętrze składa się również pomieszczenie przesłuchań pionu kryminalnego. Projektuje się trzy wejścia do budynku. Wejście główne- ogólnodostępne oraz dwa wejścia służbowe - do strefy z ograniczonym dostępem. Wyjście przy klatce schodowej stanowi wyjście ewakuacyjne. W budynku projektuje się jedną klatkę schodową oraz platformę dla osób niepełnosprawnych w celu skomunikowania obiektu pomiędzy kondygnacjami. Zaplanowano budynek w technologii tradycyjnej murowanej o dwóch kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia. Układ statyczny budynku jest tradycyjny, tzn. elementami głównymi nośnymi są ściany murowane z bloczków ceramicznych poryzowanych gr.24 cm posadowione na żelbetowych ławach fundamentowych. Na ścianach jako podporach zaprojektowano oparcie stropu z płyt prefabrykowanych kanałowych typu SMART 20/60 o grubości konstrukcyjnej 20cm. Spadek dachu 30 stopni - konstrukcja drewniana. Sztywność przestrzenną budynku uzyskuje się przez układ stropów oraz wieńców żelbetowych Parametry planowanego budynku: a) długość - 29,47 m b) szerokość - 12,92 m c) powierzchnia zabudowy - 380,75 m2 d) powierzchnia użytkowa /parter + piętro/ - 641,95 m2 e) wysokość - 11,36 m f) ilość kondygnacji - 2 g) kubatura netto /parter + piętro/ - 2 022,00 m3 Planowany wykaz pomieszczeń z przedstawieniem powierzchni użytkowej w nowym budynku: I. Parter: 1. Wiatrołap - 4,42 m2 2. Poczekalnia - 22,14 m2 3. Recepcja (sekretariat) - 6,82 m2 4. Węzeł sanitarny dla interesantów - 5,34 m2 5. Pokój przyjęć dla interesantów - 8,37 m2 6. Pomieszczenie socjalne - 12,19 m2 7. Pokój biurowy zespołu dzielnicowych - 31,67 m2 8. Pokój biurowy/ Z. W. i O.S. / - 15,69 m2 9. Pokój biurowy/ Z. W. i O.S. / - 12,29 m2 10. Klatka schodowa - 14,42 m2 11. Pomieszczenie gospodarcze - 5,22 m2 12. Pomieszczenie techniczne - 8,31 m2 13. Pomieszczenie depozytów - 8,38 m2 14. Pomieszczenie przejściowe - 12,32 m2 15. Szatnia męska - 19,61 m2 16. Węzeł sanitarny szatni męskiej - 10,45 m2 17. Szatnia damska - 12,55 m2 18. Węzeł sanitarny szatni damskiej - 8,61 m2 19. WC damskie - 3,31 m2 20. WC męskie - 5,64 m2 21. Platforma dla osób niepełnosprawnych - 3,92 m2 22. Komunikacja strefy o ogr dostępie - 58,30 m2 23. Kotłownia - 8,61 m2 24. Pokój biurowy - 22,30 m2 Razem powierzchnia użytkowa parteru - 320,88 m2 II. Piętro: 1. Klatka schodowa - 14,42 m2 2. Platforma dla osób niepełnosprawnych - 3,92m2 3. Pomieszczenie techniczne /SERW. I UPS/ - 14,66 m2 4. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 14,68 m2 5. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 15,40 m2 6. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 12,21 m2 7. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 12,29 m2 8. Pokój biurowy (pion kryminalny) - 14,58 m2 9. Archiwum - 12,37 m2 10. Pokój biurowy - 14,67 m2 11. WC damskie - 3,31 m2 12. WC męskie - 5,64 m2 13. Pom. spożywania posiłków - 15,88 m2 14. Sekretariat + pom. spożywania posiłków - 19,82 m2 15. Sala odpraw - 40,50 m2 16. Pokój biurowy Z-cy Komendanta - 26,62 m2 17. Pokój biurowy Komendanta - 30,98 m2 18. Korytarz - 12,82 m2 19. Komunikacja strefy ograniczonego dostępu - 17,55 m2 20. Korytarz - 19,65 m2 Razem powierzchnia użytkowa piętra - 321,97 m2 3.b) Garaż na 3 samochody służbowe z pomieszczeniem technicznym i pomieszczeniami gospodarczymi. Budynek garażowy analogicznie jak budynek komisariatu z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną o kącie nachylenia połaci dachowej 30o. Budynek o prostej formie i neutralnej białej kolorystyce tynku z granatowymi i grafitowymi akcentami kolorystycznymi tworzy spójną całość w połączeniu kompleksu budynków na przedmiotowej działce. W garażu zastosowano segmentowe bramy garażowe w grafitowej kolorystyce. Ponadto podobnie jak w przypadku głównego budynku komisariatu policji zastosowano w formie logo biały sygnet i napis "POLICJA" na granatowym tle z aluminiowych płyt kompozytowych. Parametry planowanego garażu: a/ długość garażu - 10,30 m b/ szerokość garażu - 8,90 m c/ wysokość - 6,29 m d/ powierzchnia zabudowy - 90,60 m2 e/ powierzchnia netto - 71,30 m2 f/ kubatura netto - 222,00 m3 g/ liczba kondygnacji - 1 Planowany wykaz pomieszczeń z przedstawieniem powierzchni użytkowej w nowym budynku garażowym: 1. Boks garażowy /pojazd osobowy/ - 18,00 m2 2. Boks garażowy / furgon/ - 25,60 m2 3. Boks garażowy / pojazd osobowy/ - 18,00 m2 4. Pomieszczenie gospodarcze - 5,65 m2 5. Pomieszczenie gospodarcze - 5,65 m2 Razem powierzchnia - 72,90 m2 3.c) Zagospodarowanie terenu przyległego siedzibie Policji uwzględnia: 1. Odpowiednią liczbę miejsc parkingowych - 20 (w tym jeden dla osób niepełnosprawnych) wraz z dojazdem i ciągami pieszymi, 2. Miejsce na maszty flagowe i symbol Policji, 3. Elementy małej architektury, podkreślające służebność społeczną instytucji, 4. Tereny zieleni. Przedmiotowa inwestycja posiada zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ( zał. nr 10 do SIWZ). 5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym "Harmonogramem rzeczowo - finansowym". 6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 7. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Stosownie do art 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 9. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 10. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym. 11. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający, zgodnie z art 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących między innymi następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) dekarskie, ciesielskie, malarskie, murarskie, posadzkarskie, stolarki budowlanej, dociepleniowe całego budynku, robót żelbetowych, b) roboty sanitarne (budowa instalacji wod-kan, wentylacyjnej, CO i CWU, przyłącza sanitarne do budynku), c) roboty elektryczne (budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i przyłączy energetycznych do budynku), d) roboty telekomunikacyjne (budowa instalacji telekomunikacyjnych wewnętrznych i przyłączy telekomunikacyjnych do budynku), e) roboty drogowe. Powyższy wymóg nie dotyczy więc np. kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; -zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art 29 ust. 5 ustawy Pzp) - zakres przewidywanych robót w budynku użyteczności publicznej w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 14. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 10 Projektu umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert gwarancja - 40% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 36 miesięcy - podlegać będzie odrzuceniu. 15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 16. Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie wypłacane w płatnościach częściowych (zgodnie z zasadami określonymi w §8 Projektu umowy, zał. nr 9 do SIWZ), na rachunek wskazany na fakturze.: a) faktury za I Etap przedmiotu umowy do wysokości limitu 2018r wystawione na podstawie protokołu odbioru tego etapu przedmiotu umowy potwierdzającego wykonanie robót budowlanych wchodzących w jego skład zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, faktury miesięczne b) faktury za II Etap przedmiotu umowy łącznie do wysokości limitu 2019r wystawiona na podstawie protokołów odbiorów odbioru zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 17. Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. 18. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45216111-545300000-045310000-345100000-845232460-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia ustala się następująco zakończenie realizacji umowy do dnia 30.09.2019 r Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego odbędzie się w dwóch etapach 1) Etap I - zakres rzeczowy przewidziany na rok 2018 - do wysokości limitu finansowego roku 2018, zakończenie realizacji I etapu umowy - do 14 grudnia 2018 r 2) Etap II - zakres rzeczowy przewidziany na rok 2019 - do wysokości limitu finansowego roku 2019, zakończenie realizacji II umowy - 30.09.2019 r. 2. Dane dotyczące wysokość limitu finansowego na lata 2018-2019 zostaną przekazane Wykonawcy przed podpisaniem umowy celem sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 odrębne roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie jeden milion złotych brutto) każda. b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej ? 1 osobą - Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń; ? 1 osobą - Kierownikiem robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych - bez ograniczeń; ? 1 osobą - Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (tj elektrycznej) w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;

Tak

Informacje dodatkowe

ad.a) UWAGA I Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w 100% (związaną z budową, rozbudową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej lub obiektu kubaturowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną) w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne na łączną wartość co najmniej 1 000 000,00 zł każda. UWAGA II Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego. UWAGA III W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej. ad. b)UWAGA I Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych branżach. Tzn. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że np. dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie każdej z ww. specjalności. UWAGA II W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie. UWAGA III Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zakresie w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie), dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, UWAGA IV Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r poz. 1946)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

b) Dokumenty wymagane zgodnie z art 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Niżej wymienione dokumenty, na wezwanie zamawiającego będą musieli złożyć - wykonawca, podwykonawcy (jeśli dotyczy) oraz inny podmiot (jeśli dotyczy): b.1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.; Uwaga "Zgodnie z treścią art 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352).[.] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj Dz.U. z 2016 r poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych". b.2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b.3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; b.4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; UWAGA W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w w pkt 3 lit b.1) - b.4) dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wspólnie występujących Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego), w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) Dokumenty wymagane zgodnie z art 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a.1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a.1.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ) a.1.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ) Uwaga: - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) wyżej wymienione warunki mogą być spełnione wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. - W przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego), w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - Ze złożonych dokumentów musi wynikać spełnianie warunków opisanych w Rozdz. XI SIWZ. - Jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również dokumentów, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.OFERTA WYKONAWCY, w dniu jej składania, musi zawierać: a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ), b) przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo, określające zakres czynności, do których jest umocowany; Uwaga Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców. Oświadczenie musi zawierać następujące informacje - nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego; - wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie (zgodne z pkt XIII ppkt 1 lit. b) SIWZ); Uwaga - Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna) - upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga - Dokument Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) zobowiązanie jest wymagane tylko jeśli dotyczy, f) zaleca się aby dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium; g) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: . W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt g dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. . INNY PODMIOT Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu ? zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt g) powyżej . PODWYKONAWCY Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu ? zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt g) powyżej h) w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: . W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt h dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. . INNY PODMIOT Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu ? zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt h) powyżej . PODWYKONAWCY Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu ? zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt h) powyżej 2. GRUPA KAPITAŁOWA. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany po złożeniu oferty, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp., przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ) o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. lub oświadczenie Wykonawcy braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające (dowody), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga - Zgodnie z art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w oświadczenia (tj zał. nr 4 lub 5 do SIWZ - w zależności od zaistniałej sytuacji) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. - Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania wymaganych dokumentów faksem na nr 0957381495 lub pocztą elektroniczną w postaci skanu (adres zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl ) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oryginału - pocztą tradycyjną lub osobiście - do siedziby Zamawiającego; - Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia w/w oświadczenia jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. UDZIAŁ INNEGO PODMIOTU (art 22A USTAWY PZP.) a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) w zakresie dotyczącym podwykonawców jak i w treści oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. UWAGA Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/dopuszczalnosc-zadania-przez-zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego : - Skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego nie jest powoływaniem się na zasoby podmiotu trzeciego. Osoby takie stanowią potencjał własny Wykonawcy (bezpośrednie dysponowanie). W takim przypadku postanowienia dotyczące zobowiązania podmiotu trzeciego oraz dokumentów wymaganych od podmiotu trzeciego, o których mowa w ust. 8 i 9 nie mają zastosowania. - Ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego (powoływanie się na potencjał/ zasoby podmiotu trzeciego) będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych. c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. g) Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. XIII ust. 3 pkt b (b.1-b.4)SIWZ. 4. UDZIAŁ PODWYKONAWCY: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art 36a ust. 1 ustawy Pzp.). b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W Formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SIWZ) Wykonawca wskazuje zakres zamówienia, który zamierza zlecić podwykonawcy, natomiast obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Zgodnie z art 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach (o ile są już znani na etapie składania ofert) w oświadczeniu składanym w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. e) Zasady opisane w lit c) i d) powyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców. f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. g) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. h) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdz. XIII ust. 3 pkt b (b.1-b.4) SIWZ w odniesieniu do podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp. i) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5. UDZIAŁ WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a.1) w Rozdz. XIII ust. 3 lit b.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. a.2) w Rozdz. XIII ust. 3 lit b.2) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.; a.3) w Rozdz. XIII ust. 3 lit b.3) i b.4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. XIII ust. 6 lit. a.1,2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Dokumenty, o których mowa w powyżej w Rozdz. XIII ust. 6 lit. a.3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) stosuje się. e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt XIII ppkt 3 lit. b.1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt XIII ppkt 6. lit. a.1) SIWZ, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. ustawy Pzp.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zdanie pierwsze stosuje się. g) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. h) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują względnie wskazać (np. w formie oświadczenia) adresu strony internetowej, gdzie dane te są udostępniane. i) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wymagana kwota wadium (do 3% wartości zamówienia netto) wynosi 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art 45 ust. 6 ustawy P.z.p. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego, zaś dowód wniesienia wadium zostanie dołączony do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek: NBP O/O Zielona Góra 96 1010 1704 0037 1113 9120 0000 - DO OFERTY ZALECA SIĘ ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ PRZELEWU, KTÓRA MUSI BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ BANK Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW WYGENEROWANYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ BANK I NIE WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH POTWIERDZEŃ BANKU. 7. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie KWP, ul Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. - KSEROKOPIĘ DOKUMENTU WADIUM ZALECA SIĘ DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY, POTWIERDZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM LUB PARAFKĄ WYKONAWCY. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wyk

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.