Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Gmina Duszniki

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515888-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Duszniki

Regon 63125836500000

ulica ul Sportowa

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 64550

Miejscowość Duszniki

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 61 2919075, 2919400

e-mail urzad@duszniki.eu, zamowienia@duszniki.eu

Fax 612 919 131

Adres strony internetowej (URL) www.duszniki.eu

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.duszniki.eu - BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.duszniki.eu - BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

dwie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu LED oraz solarnego hybrydowego na terenie Gminy Duszniki. Inwestycja obejmować będzie budowę oświetlenia drogowego tradycyjnego z oprawami typu LED oraz dostawę i montaż lamp solarnych hybrydowych na terenie kilku miejscowości w Gminie Duszniki 1.Część I Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego oprawami typu LED (4 zadania): 1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul Niewierska, ul Chełmińska - 9 lamp 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę SO zlokalizować w pobliżu szafki złączowo-pomiarowej ZK1-1P, z swobodnym dostępem do szafki od strony drogi, zgodnie z rys. nr E01. 2. Projektowane linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO. 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h= 7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h= 1,18 m i długości l= 1m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED. 4. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych: a) zaznaczonych na rys. E01 (ul Chełmińska) l/1, l/2, l/3, l/4, l/5; b) zaznaczonych na rys. E02 (ul Niewierska) II/1, II/2, II/3, II/4. 2) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul Podrzewska - 6 lamp 1. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego I/39, zaznaczonego na rys. E04. Nowa linia kablowa stanowi kontynuację istniejącego obwodu oświetleniowego. 2. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h= 1,18 m i długości l= 0,5 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED. 3. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych, zaznaczonych na rys. nr E03 I/37, I/35, I/33, I/31, I/29, I/27. 3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki, ul Brzozowa - 3 lampy 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę SO zlokalizować w pobliżu szafki złączowo-pomiarowej ZK1-1P, z swobodnym dostępem do szafki od strony drogi, zgodnie z rys. nr E01. 2. Projektowaną linię kablową oświetleniową należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO. 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h= 7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h= 1,18 m i długości l= 1m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B100 (w przypadku niekorzystnych warunków posadowienia zastosować fundamenty typu B120), oprawy typu LED. 4. Przewiduje się montaż słupów oświetleniowych, zaznaczonych na rys. nr E01 I/1, I/2, I/3. 4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędzinko, ul Szkolna - 7 lamp 1. Wybudowanie nowej wolnostojącej szafki oświetleniowej SO wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego. Szafkę SO zlokalizować w pobliżu szafki złączowo-pomiarowej ZK1-1P, z swobodnym dostępem do szafki od strony drogi, zgodnie z rys. nr E01. 2. Projektowane linie kablowe oświetleniowe należy wykonać kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzić z projektowanej szafki oświetleniowej SO. 3. Przewiduje się montaż słupów aluminiowych o wysokości h=7 m oraz wysięgników pojedynczych o wysokości h= 1,18 m i długości l= 1 m z kątem nachylenia 5 stopni, na fundamencie B120, oprawy typu LED. 4. Przewiduje się montaż wybranych słupów oświetleniowych, zaznaczonych na rys. nr E01 I/1, I/3, I/5, I/7, I/9, I/11, II/3. 2. Część II Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych - 3 zadania 1) Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Grzebienisko, ul Miodowa (4 latarnie hybrydowe) 1. Przewiduje się montaż wybranych 3 szt latarni hybrydowych oświetlenia drogowego typu LED nr 3, nr 4, nr 5, których posadowienie zaznaczone jest na rys. nr 1.2 projektu technicznego pn. "Montaż oświetlenia drogowego hybrydowego w miejscowości Grzebienisko, ul Miodowa". 2. Przewiduje się montaż 1 szt latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Grzebienisko, ul Miodowa, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający. 2) Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Ceradz Dolny, ul Parkowa (1 latarnia hybrydowa) Przewiduje się montaż 1 szt latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Ceradz Dolny, ul Parkowa, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający. 3) Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Chełminko (1 latarnia hybrydowa) Przewiduje się montaż 1 szt latarni hybrydowej oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chełminko, dla której miejsce posadowienia wskaże Zamawiający. 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna ( opis techniczny , STWiOR, przedmiar), zapisy SIWZ, umowa. Wykonawca składający ofertę na część I powinien dysponować kierownikiem budowy o specjalności elektroenergetycznej. 2. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ, opisie technicznym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne (tzn. o jednakowych parametrach, bądź lepszych) niż wskazane. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy. 3. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty robót przygotowawczych, porządkowych, opłat wysypiskowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czasowej organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego ( drogi powiatowe), koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Lampy solarne-hybrydowe będą budowane przy drogach gminnych. 4. Przy realizacji robót Wykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych , w tym operatorów maszyn i urządzeń. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, wynikają z opisu technicznego. Zasady kontroli wykonania tego obowiązku określa umowa.

II.5) Główny kod CPV

45316110-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, polegających na realizacji w/w zadań o wartości zamówienia do 100 % w każdej części zadania podstawowego . Udzielenie zamówienia zależne będzie od potrzeb i decyzji Zamawiającego, należytego wykonania zamówienia podstawowego oraz posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadania .

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w odniesieniu do : Część I a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego - co najmniej 20 lamp z słupami Część II a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego - co najmniej 6 lamp solarnych hybrydowych

Nie

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) w zakresie odpowiedniego wpisu do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp . 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru zał.nr 6 do SIWZ 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716) - wg wzoru zał.nr 6 do SIWZ 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - składane bez wezwania Zamawiającego , po otwarciu ofert 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia , o których mowa w pkt .XIII.1. SIWZ. 3. Oświadczenia opisane w pkt.1-3 składane są na wezwanie Zamawiającego . 4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub ust.5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.XIII.1.ppkt. 1 - 4 SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia wynikające z art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp oraz składa zobowiązanie wg wzoru zał.nr 8 do SIWZ, informację wg wzoru zał.nr 9 do SIWZ. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia oraz zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XIII.1.1) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt XIII.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pzp, tj w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. X .1.3. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty . Wykonawca składa wykaz wg wzoru zał. Nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawca składa: 1. ofertę na formularzu wg wzoru podanego w SIWZ - zał. nr 2 , uproszczony kosztorys ofertowy oraz przedkłada : 2. dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na część I w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące zł) 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji i poręczeń (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 56907200020000012720000007. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający oceni prawidłowy termin jego wniesienia uznając datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. Na kserokopii polecenia przelewu Wykonawca umieszcza adnotację z podaniem numeru sprawy i nazwy postępowania i dołącza do oferty. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą ( kserokopia), natomiast oryginał wkłada do oddzielnej koperty i załącza do oferty. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt.2. lit. b) - e) (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy oraz oznaczenie sprawy RG.271.1.6.2018, część I. 10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.2. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa?niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 12. Zwrot wadium reguluje art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 Pzp z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 , oświadczenia, o którym mowa w art. 87 art. pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana z : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, to jest gdy 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu Prawa zamówień publicznych 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Poza sytuacjami określonymi w ust. 2 przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 1) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiającego , jeżeli zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy. Zmiana może być dokonywana wielokrotnie na wniosek Wykonawcy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana może zostać dokonana w granicach zmiany wynikającej z przepisów. 3) w zakresie terminu realizacji zamówienia, terminu zapłaty wynagrodzenia , gdy wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 2, w zakresie i przy zachowaniu wymagań określonych w § 2. 4) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w projekcie wykonawczym, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalający na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji lub lepszej jakości robót lub zwiększenia bezpieczeństwa f) Zamawiający dopuszcza, na zasadach określonych w Umowie, wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych nieobjętych dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy , a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. g) przewiduje się także, na zasadach określonych w Umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie . Roboty takie nazywane są robotami zaniechanymi 4. Strona umowy, która występuje z propozycją zmiany umowy , w tym zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. W przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia, Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić analizę w jaki sposób zmiany wpływają na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Z wnioskiem o zmianę umowy mogą wnioskować obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych hybrydowych - 3 zadania

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Duszniki codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.