Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Lwowskiej oraz przeb

Gmina Brzeg Burmistrz Brzegu

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg".

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 506253 N 2020 z dnia 2020 01 27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Zadanie dofinansowywane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego SOWA oświetlenie zewnętrzne.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Brzeg Burmistrz Brzegu

Regon: 53051784000000

ulica: ul. Robotnicza

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 49 300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: opolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 774 169 950

e mail: bzp@brzeg.pl

Fax: 774 169 952

Adres strony internetowej (URL): www.bip.brzeg.pl

Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.brzeg.pl


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.brzeg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.brzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg (Biuro podawcze parter budynek A).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg".

Numer referencyjny:

OR.IV.042.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego (słupy oświetleniowe wraz z siecią kablową nN) przy ul. Lwowskiej, na dz. nr 517/1; 629; 517/3; 447; 443; 441/1; 300; 441/2; 534 oraz przebudowa oświetlenia ulicznego (słupy oświetleniowe wraz z siecią kablową nN) przy ul. Słonecznej, na dz. nr 545; 567/1; 570/3; 570/4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg" Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego usytuowanego w ciągu ulic Lwowskiej i Słonecznej wraz z demontażem starych słupów i opraw oświetleniowych: wzdłuż ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Lwowskiej wzdłuż ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kwiatowej (linia napowietrzna) wzdłuż ulicy Lwowskiej rejon skrzyżowania z ul. Wojciecha wzdłuż ulicy Lwowskiej rejon skrzyżowania z ul. Karłowicza wzdłuż ulicy Lwowskiej rejon skrzyżowania z ul. Kwiatową wzdłuż ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Wrocławskiej wzdłuż ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Tęczowej 2) Wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, 3) Wyprowadzenie z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego "UM Brzeg Obca" dodatkowego obwodu oświetleniowego, 4) Budowa nowego oświetlenia ulicznego usytuowanego w ciągu ulic Lwowskiej i Słonecznej: montaż wzdłuż ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ul. Zieloną i na odcinku ul. Lwowskiej do ul. Słonecznej do ul. Wrocławskiej trzydzieści siedem słupów oświetleniowych od nr 3/01 do nr 3/37 wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożenie nowych odcinków linii kablowej relacji istniejąca szafka oświetlenia ulicznego "UM Brzeg Obca" słupy oświetleniowe nr 3/01÷ 3/37, montaż wzdłuż ulicy Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do ul. Tęczowej czterech nowych słupów oświetleniowych od nr 1/15 do nr 1/18 wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożenie nowych odcinków linii kablowej relacji istniejący słup oświetleniowy nr 1/6 słupy oświetleniowe nr 1/15 ÷ 1/18, wykonanie przejścia pod jezdnią dla linii kablowej oświetlenia ulicznego metodą przecisku lub przewiertu, 5) Wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem, 6) Odtworzenie konstrukcji jezdni na przekopach, 7) Odtworzenie nawierzchni w pasie chodnikowym. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Projektową "PROTOR" Plamizer Antoni, z siedzibą w Węgrach przy ul. 700 lecia 15, 46 023 Osowiec, zawierająca dokumentację techniczną, opis robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz dokumentację pomocniczą którą są przedmiary robót. Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. zarządzania ruchem przy Starostwie Powiatowym w Brzegu, zlecenia na koszt Wykonawcy nadzorów przy robotach wykonywanych przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie koniecznych badań, sprawdzeń, i pomiarów odbiorowych oraz kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej dla wykonanego zakresu robót budowlanych, a także sporządzenie zgodnie z umową i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, jak również inne tj. w szczególności koszty zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami technicznymi potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i zestawieniami materiałowymi, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu w okresie budowy wraz z jego zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Brzegu i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem oraz późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, wykonania doprowadzenia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna) oraz koszty ich zużycia, koszty związane z odbiorami, badaniami i sprawdzeniami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi itp., koszty nadzorów branżowych sprawowanych przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu, itp; Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz.1186). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty, czy wyroby "równoważne", a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV:

45200000 9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45230000 845231000 545233000 945300000 045310000 345316000 5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych, robót branży instalacyjnej i robót towarzyszących będących przedmiotem zamówienia. Przedmiotowy zakres robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie budowę oświetlenia ulicznego ulicy Lwowskiej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Słonecznej. Wartość robót podobnych została oszacowana łącznie z wartością zamówienia podstawowego w wysokości do 10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Roboty podobne zgodne z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie poprzedzona postępowaniem w trybie negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 08 31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 400.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania w zakresie przebudowy lub budowy oświetlenia ulicznego, dróg, ciągów pieszych lub pieszo jezdnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00zł każde. Zamawiający uzna spełnienie wymaganego doświadczenia w zakresie wykonania przebudowy lub budowy oświetlenia ulicznego w jednym ciągu komunikacyjnym, tj. jednej drogi, ulicy lub powiązanego ze sobą ciągu kilku ulic, dróg tworzących ze sobą ciąg komunikacyjny, wykonanych w ramach jednego zadania. b) osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy branży elektrycznej w zakresie niniejszego zamówienia, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań przy budowie lub przebudowie oświetlenia ulic, dróg, ciągów pieszych lub pieszo jezdnych.

Nie

Informacje dodatkowe:

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6 ppkt 2.1) SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów. 2) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

NIE DOTYCZY

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

NIE DOTYCZY

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1 3 ustawy Pzp wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12 23 i ust. 5 ustawy Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 7) wadium (np. oryginał gwarancji, poręczenia) lub kopia potwierdzenia wpłaty wadium.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty), b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 08 31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

WZÓR UMOWY stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4) Zabezpieczenie wnoszone w: a) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 b) w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego należy wnieść, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art.144 ust.1 pkt 2 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami i wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych, 3) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności zmiany zakresu robót określonych w §1 ust.2 pociągających za sobą zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu różnicowego, sporządzonego przez Wykonawcę według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, stanowiącego różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. Termin wykonania umowy w tym przypadku może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych zamiennych i uzyskania wymaganych uzgodnień oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych opracowań i uzgodnień. 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, 5) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z zakresu niewykonanych robót, 6) zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane określone niniejszą umową w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, będącej składnikiem łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową, a wynikającej ze zmiany przepisów prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto, 7) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust.1 lub ust.2 umowy, odpowiednio o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.1 lub o ilość dni opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane w taki sposób, że nie było możliwości wykonywania żadnych innych robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, f) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia sytuacji zajęcia części terenu budowy przez podmiot będący właścicielem którejkolwiek z sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w zakresie przebudowywanego w ramach zamówienia oświetlenia ulicznego lub ich przedstawiciela w celu przebudowy lub zabezpieczenia tej sieci, jeżeli przebudowa lub zabezpieczenie sieci nie jest wynikiem uszkodzenia jej przez Wykonawcę odpowiednio o ilość dni, w których roboty wykonywane na sieci uniemożliwiały realizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej 8) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 9) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy, 10) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wniesiony do protokołu zmian spisanego pomiędzy stronami umowy. Zmiany, o których mowa w ust.1 pkt 8) mogą nastąpić za zgodą obu Stron umowy na podstawie protokołu zmian spisanego pomiędzy stronami umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

NIE DOTYCZY

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

NIE DOTYCZY

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

I. Informacja dotycząca wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1)Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* (Dz. U. 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2)Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, odtworzenia nawierzchni drogowych i chodników, robót ogólnobudowlanych, osoby do obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej "pracownikami", w okresie realizacji umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 3)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WWE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust.1 wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2). 4)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, lub dokumentów, o których mowa w pkt 3), w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 3) lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w pkt 2) na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę. 5)Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §17 ust. 2 umowy ma prawo od umowy odstąpić z winy Wykonawcy zgodnie z §21 ust. 1 lit. e) i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu. 6)W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z pkt 3) innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres realizacji zamówienia. II. Klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku określonego art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu. Adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49 300 Brzeg, ul. Robotnicza 12. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Brzeg jest Pani/Pan Tadeusz Woźny, e mail: bb@brzeg.pl, tel. 77 416 97 14; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg" OR.IV.042.2.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; [Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.] ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; [Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.] ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Brzeg codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.