Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Budowa pilotażowej modułowej stacji tankowania paliw alte

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551367-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt: "Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T" nr 2014-PL-TMC-0220-S współfinansowany z funduszu CEF (Connecting Europe Facility).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Regon: 3604400000

ulica: ul. Jagiellońska

Numer domu: 55

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 03-301

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 227 777 000

e-mail: w.malachowski@pimot.eu

Fax: 227 777 020

Adres strony internetowej (URL): www.pimot.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Instytut badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.pimot.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pimot.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa (Sekretariat - Budynek nr 6)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

Numer referencyjny:

5/RB/RG/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie "pod klucz" pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz skroplonym gazem ziemnym LNG z uwzględnieniem technologii LCNG (zwanej dalej "Inwestycją" lub "Stacją"). Zamówienie swoim zakresem obejmuje sporządzenie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie wymaganych prac budowlanych na miejscu realizacji Inwestycji, dostawę poszczególnych urządzeń, elementów i podzespołów (modułów) oraz ich montaż, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. Pilotażowa, modułowa stacja tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG ma być modelowym rozwiązaniem instalacji służącej do napełniania paliwami metanowymi zbiorników w pojazdach samochodowych z zastosowaniem trzech rozwiązań technologicznych: - CNG (sprężenie dostarczanego siecią dystrybucyjną gazu ziemnego); - LNG (skroplony gaz ziemny); - LCNG (sprężona postać paliwa gazowego (CNG) pozyskiwana z regazyfikacji LNG). Zamawiający posiada decyzję administracyjną umożliwiającą niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych - Pozwolenie na Budowę oraz wydane przez Polska Spółkę Gazownictwa warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego (budowa przyłącza gazowego do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego i stacji redukcyjno-pomiarowej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia). Stacja będzie także wykorzystywana m. in. do prowadzenia badań optymalizujących wyposażenie i konfigurację takich obiektów, pod względem ilości, częstotliwości i rodzaju pobieranego paliwa metanowego. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie m. in. zobowiązany do: - Sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego do proponowanych rozwiązań technologicznych i sposobu ich wykonania. Dokumentacja projektowa wykonawcza ma obejmować m. in. branżowe projekty wykonawcze poszczególnych rozwiązań technologicznych (CNG, LNG i LCNG) i powinna być zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym oraz wydanym pozwoleniem na budowę Inwestycji, a także z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego (stanowiącymi załączniki do PFU); - Przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy; - Wykonania niezbędnych prac budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową wykonawczą; - Zamówienia, dostawy i montażu (budowy) na miejscu realizacji Inwestycji wszystkich urządzeń, komponentów, wyposażenia i instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania stacji, zgodnie z określonymi parametrami eksploatacyjnymi; - Przeprowadzenia wymaganych prób i testów eksploatacyjnych; - Uzyskania potrzebnych zgód i zezwoleń umożliwiających bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację wszystkich urządzeń i wyposażenia Inwestycji; - Sporządzenia inwentaryzacji istniejących na terenie budowy instalacji i urządzeń infrastruktury; - Uwzględnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkich przeszkód i kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną; - Poniesienia kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, między innymi kosztów związanych z opłatami administracyjnymi, niezbędnymi ekspertyzami oraz innymi wydatkami, jakie mogą okazać się potrzebne do prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji; - Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskania wymaganych świadectw, certyfikatów i/lub ocen zgodności; - Projektowanie, realizacja Inwestycji oraz jej funkcjonowanie, w stopniu takim, jaki będzie to tylko możliwe, ma uwzględniać następujące rozwiązania, zasady i reguły: Obiektu zerowej emisji (metanu) (ZEO - Zero Emission Object); Zastosowania najlepszych, dostępnych rozwiązań technicznych (BAT - Best Available Technics); Maksymalnej efektywności zagospodarowania powierzchni (ME&MS - Maximum Efficiency and Minimum Space); Teren budowy Inwestycji, zlokalizowany jest w mieście Warszawa w dzielnicy Praga Północ, przy ul. Jagiellońskiej 55, na działce ewidencyjnej numer 8/4, obręb 4-18-11. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą boczną dojazdową zlokalizowana równolegle do ul. Jagiellońskiej i graniczy z innymi działkami należącymi do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Jest to teren przemysłowy dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja, w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę, posiada niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich M. St. Warszawy dotyczących kształtu i umiejscowienia wjazdu i zjazdu na i z terenu stacji do drogi publicznej, a także wyznaczone miejsce posadowienia SRP gazu ziemnego dostarczanego siecią dystrybucyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. PFU zawiera m. in. Projekt Budowlanym oraz inne dokumenty i decyzje , którymi powinien kierować się Wykonawca prze realizacji Inwestycji.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45223720-971320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a mianowicie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali na terenie Unii Europejskiej, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu: a) instalacji służących do tankowania paliw wykorzystywanych do napędów środków transportu (CNG, LNG, LCNG, Pb, ON) lub; b) gazowych instalacji technicznych, służących do transportu paliw gazowych lub; c) gazowych instalacji zbiornikowych (cysterny lub magazynowe zbiorniki wolnostojące), przeznaczonych do pracy z niskotemperaturowymi cieczami kriogenicznymi.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie wg. Załącznika nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca, który zostanie najwyżej oceniony zobowiązany jest złożyć wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4).1. Ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 65.000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 78 1560 0013 2414 8520 3000 0060 z adnotacją "Wadium - numer postępowania 5/RB/RG/2018." 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: "od dnia ...- do dnia ...", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie był trwale połączony z ofertą, w celu umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zasady wnoszenia wadium określone powyżej dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 16. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z przesłankami określonymi w art. 144 Ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian także w następujących okolicznościach: 1) zmiany technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany materiałów w niezbędnym zakresie, przy czym zmiana musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, powodującymi konieczność zmiany Dokumentacji Projektowej lub zaistnieniem warunków faktycznych na Terenie Budowy wpływających na zakres lub sposób oraz technologię wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy. Zmiany nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości wykonania w stosunku do wymagań określonych w Dokumentacji Zamawiającego oraz niniejszej Umowie. 2) W przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń określonych w Dokumentacji Zamawiającego spowodowanych przez: a) pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów np. eksploatacji inwestycji, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń. b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji. 3. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku: 1) wystąpienia Siły Wyższej o której mowa w § 20 Umowy, 2) wystąpienia konieczności przeprowadzenia odpowiednich badań archeologicznych bądź innych czynności wynikających z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie Dokumentacji Zamawiającego. 3) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację Inwestycji, 4) wystąpienia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury, 5) opóźnienia kluczowych dostawców, 6) zmian przepisów i regulacji urzędowych oraz okresu niezbędnego na dostosowanie się do nowych regulacji, 7) wydłużenia terminów określonych w KPA przy wydawaniu decyzji lub zezwoleń przez właściwe organa administracji lub urzędy; 8) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym oraz gdy spełnione zostały następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 4. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2), stosownie do wymienionych okoliczności poprzez podwyższenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, 4) w przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym, 5) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-16

godzina:

11:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Warszawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.