Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych - zlewnia pompowni Sasanki".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552920-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II, działanie 2.3 - Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.

Regon: 1602680800000

ulica: ul. Kutrzeby

Numer domu: 36

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05082

Miejscowość: Stare Babice

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 022 7229008, 7529253

e-mail: jasinski@eko-babice.pl

Fax: 022 7229008, 7529253

Adres strony internetowej (URL): www.eko-babice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.eko-babice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.eko-babice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pok. nr 14 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych - zlewnia pompowni Sasanki".

Numer referencyjny:

JRP / PR / 4 / 4 / 2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Koczargach Starych w gminie Stare Babice - Zlewnia pompowni Sasanki. 1) System kanalizacyjny składa się z: a) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy O200 z wydłużonym kielichem o długości ok. 901,5 m b) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy O160 z wydłużonym kielichem o długości ok. 32,5 m c) Rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE100 (SDR17) średnicy O110x6,6 o długości ok. 230,0 m d) Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100 (SDR17) średnicy O90x5,8 o długości ok. 71,0 m e) Rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100 (SDR17) średnicy O50x3,0 o długości ok. 7,0 m f) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA lub równoważne O425 z kinetą krzyżową - 18 szt. g) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA O600 lub równoważne z kinetą krzyżową - 13 szt. h) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA O1000 lub równoważne z kinetą krzyżową - 1 szt. i) Studni kanalizacyjnych betonowych O1200 z monolitycznym dnem firmy BREJNAK, BUDOKRUSZ lub równoważne oraz kinetą firmy PREDL lub równoważne - 2 kpl j) Studni rozprężnej SR betonowej O1200 firmy BREJNAK, BUDOKRUSZ lub równoważne oraz kinetą firmy PREDL lub równoważne - 2 szt. k) Pompowni ścieków o średnicy 1500mm wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz utwardzeniem terenu wokół pompowni. Ściany wewnętrzne zbiornika pompowni ścieków należy zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-CORPROTECT lub równoważne, wykonaną jako monolit z kręgami betonowymi. 2) Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Recli BT lub równoważną. 3) Płyty pokrywowe w studniach betonowych od wewnątrz zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-CORPROTECT lub równoważne. Wykładzina wykonana jako monolit z pokrywą. 4) Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych. 5) W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe INTEGRA Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu "N" INTEGRA Gliwice lub równoważnymi. 6) Jeżeli zachodzi konieczność przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 7) Przepady w studniach betonowych O1200 wykonać jako kaskady wewnętrzne z zastosowaniem wkładki typu Inside Drop lub równoważnej. 8) Zamawiający informuje, że włazy do studni o średnicy O600 mm, O1000 mm oraz studni betonowych należy zamówić zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku graficznym nr 1. Włazy na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. 2. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje: a) Projekt budowlany z 29.12.2016 r. b) Projekt budowlany przyłącza energetycznego kablowego opracowane przez Usługi Projektowe Hanna Szustecka c) Projekt wykonawczy zasilenia elektrycznego i PiA przepompowni z 11.2016 r. d) Dokumentacja geotechniczna z 10.2016 r. e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. f) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego. g) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice. h) Uchwała Zarządu Nr 3/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" w sprawie: wymagań dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej. 3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. a) Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób. b) Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej. c) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego 2) Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków. 3) Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych czynności związanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 4) Odtworzenia nawierzchni dróg (zgodnie z Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego) i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 5) Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 6) Przekazanie danych GIS sporządzonych na podstawie pomiarów geodezyjnych na nośniku cyfrowym. 7) Uzyskania pozwolenia na użytkowanie na cały zakres objęty zamówieniem. 4. Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045232440-845232400-644130000-045233223-845111240-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Na okoliczność wystąpienia przedmiotowych zamówień zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawcą.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

171

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga wpisu do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada minimalny roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł; c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień), których przedmiotem było wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego lub kanału deszczowego grawitacyjnego o długości co najmniej 1 km i średnicy co najmniej Dn 200 mm; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1. 2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ). Uwaga: Obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia powstaje w przypadku, gdy z treści zaświadczeń z US/ZUS będzie wynikać istnienie zaległości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - co najmniej w wymaganej wysokości. d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - co najmniej w wymaganej wysokości. e) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty (Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej b) zdolności technicznej lub zawodowej 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2 SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 zł [słownie: dwadzieścia tysięcy złotych] 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: "zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia (nie uzna za wniesione) wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który wniósł wadium w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Przyczyną wyłączenia z kręgu gwarantów wskazanego podmiotu jest spór sądowy zawisły na tle odmowy spełnienia świadczenia gwarancyjnego przez wymienione Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mimo dopełnienia przez Zamawiającego wszelkich wymogów formalnych. Z uwagi na powyższe, istnieje uzasadniona obawa Zamawiającego, iż gwarancje ubezpieczeniowe wystawione przez ww. Towarzystwo nie spełnią swej roli wynikającej z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska II Oddział Warszawa 95 1540 1157 2001 6680 8633 0003 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium). 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska II Oddział Warszawa 95 1540 1157 2001 6680 8633 0003 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem; c) kwotę gwarancji / poręczenia; d) termin ważności gwarancji / poręczenia; e) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. f) Gwarancja / poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta / Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie innej, niż pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 9) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia (uzna za niewniesione) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Przyczyną wyłączenia z kręgu gwarantów wskazanego podmiotu jest spór sądowy zawisły na tle odmowy spełnienia świadczenia gwarancyjnego przez wymienione Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mimo dopełnienia przez Zamawiającego wszelkich wymogów formalnych. Z uwagi na powyższe, istnieje uzasadniona obawa Zamawiającego, iż gwarancje ubezpieczeniowe wystawiane przez ww. Towarzystwo nie spełni swej roli wynikającej z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści umowy: 1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. 3) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) W przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 5) W przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu umowy, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 6) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku powierzenia przez Zamawiającego dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp. 5) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 1) zmiana na stanowisku kierownika budowy, 2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy, 4) zmiana konta bankowego Wykonawcy, 5) zmiana adresu Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2018-06-13

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Stare Babice codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.