Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla mie

Gmina Świerzawa

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515782-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnosląskiego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Świerzawa

Regon 39076588400000

ulica pl Wolności

Numer domu 60

Numer mieszkania

Kod pocztowy 59540

Miejscowość Świerzawa

Województwo dolnośląskie

Państwo Polska

Numer telefonu

e-mail urzad@swierzawa.pl

Fax

Adres strony internetowej (URL) www.bip.swierzawa.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.swierzawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.swierzawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w wersji papierowej w zamknietych kopertach złożonych/wysłanych na ades zamawiającego

Adres

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków"

Numer referencyjny

INGK.Kr.271.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Część I- Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stara Kraśnica o szacowanych długościach sieci O 200 - ok. 3,5 km, O 160 - ok. 1,5 km, rurociąg tłoczny - ok. 1,5 km, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi - ok. 50 szt i przykanalikami (podłączeniami nieruchomości do sieci) ok. 0,2km. Część II- Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dobków o szacowanych długościach sieci O 200 - ok. 6,9 km, O 160 - ok. 3,1 km, rurociąg tłoczny - ok. 0,7 km, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi - ok. 112 szt i przykanalikami (podłączeniami nieruchomości do sieci) ok. 0,3km. Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nr projektu RPDS.04.02.03-02-0002/16.

II.5) Główny kod CPV

45231300-8

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845231000-545231100-645231110-945232152-245232410-945232440-845233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w wysokości do kwoty 1.000.000,00 zł netto

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności 1.dla części I zamówienia posiada wolne środki finansowe lub zdolność na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN - pięćset tysięcy złotych (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert) 2.dla części II zamówienia posiada wolne środki finansowe lub zdolność na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN - pięćset tysięcy złotych (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj co najmniej dla części I zamówienia 1.jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów) i która wykonała co najmniej jedno podobne zamówienia polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, które swoim zakresem obejmowało minimum budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,5 km wraz z przepompownią lub tłocznią ścieków i wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto 2.jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie odrębnych przepisów,3.jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów); Dla części II zamówienia:1.jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów) i która wykonała co najmniej jedno podobne zamówienia polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, które swoim zakresem obejmowało minimum budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 1,5 km wraz z przepompownią lub tłocznią ścieków i wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto 2.jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie odrębnych przepisów,3.jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów); Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów 1.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów:1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3.I/3.II do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, określonych w pkt. 6.3.1, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2.I/2.II do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

dla części I zamówienia 20.000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych), dla części II zamówienia 20.000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-19

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w niniejszym paragrafie zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 2. Zmiana określonego w umowie kierownika budowy lub robót może nastąpić : 2.1. w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku L4), Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, itp.) przy czym wprowadzona w miejsce dotychczasowego kierownika budowy/robót osoba musi spełniać warunek wykształcenia i doświadczenia w stopniu minimum takim jak jej poprzednik - co winno być udokumentowane.; 2.2. jednokrotnie, nie wcześniej niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wniosku wraz z dokumentem wskazującym na zakończenie współpracy (np. świadectwa pracy, wypowiedzenia umowy zlecenia itp.) ze zmienianą osobą, przy czym wprowadzona w miejsce dotychczasowego kierownika budowy/robót osoba musi spełniać warunek wykształcenia i doświadczenia w stopniu minimum takim jak jej poprzednik - co winno być udokumentowane. Odstępstwo od zapisu niniejszego punktu stanowi warunek pkt. 2.1. 2.3. w przypadku braku współpracy z kierownikiem budowy/robót lub nienależytego wykonywania zadania przez kierownika budowy/robót Zamawiający może wystąpić w wnioskiem o zmianę kierownika budowy/robót budowlanych. Dwukrotne wystąpienie Zamawiającego z wnioskiem o zmianę kierownika, obliguje Wykonawcę do jego zmiany. 3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji: 3.1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian. 4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 4.1. wykonania dodatkowych prac zleconych na postawie odrębnej umowy; 4.2. wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (również w zakresie jej uszczegółowienia, usunięcia błędów itp.) - stosownie do zmiany czasu trwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 4.3. ujawnienia na placu budowy urządzeń i sieci obcych nie ujętych w dokumentacji geodezyjnej; - stosownie do zmiany czasu trwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 4.4. ujawnienia w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów - stosownie do zmiany czasu trwania umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 4.5. w przypadku wystąpienia sytuacji przedłużenia uzyskania uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, których wykonanie zlecono w ramach niniejszej umowy Wykonawcy. Termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 4.6. w przypadku zmiany umowy z jednostką dotującą zadanie - wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. 5. Dopuszczalna są także zmiany także dotyczące 5.1. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 5.2. W przypadku. Gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste błędy, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy. 5.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności 5.3.1. zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, oraz innych danych, 5.3.2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 5.4. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 5.5. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego 5.6. zmiany dokonanej podczas wykonywania robót w ramach zmian określonych art. 36a dokonanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane 6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 7. W przypadku konieczności zrealizowania robót nie ujętych w tabeli elementów scalonych (załącznik nr 1), roboty te będą rozliczane przy użyciu wartości odpowiadających 80% średnich składników cenotwórczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z ) z publikatorów "SEKOCENBUD" z kwartału odpowiedniego dla daty zawarcia Umowy, pod warunkiem że nie da się uzyskać cen jednostkowych poprzez interpolację stawek przyjętych w tabeli elementów scalonych

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dobków"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Świerzawa codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.